Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 12-04-2024

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, με φυσική παρουσία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί έγκρισης απολογισμού και εισήγησης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου.

2. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης- τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2024 και αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου οικον. έτους 2024.

3. Περί παροχής παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024 στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

4. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη μίσθωση ιδιωτικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, στα πλαίσια των Εορτών Εξόδου, εορτών μνήμης και τιμής για την επέτειο της Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων στις 27-4-2024 στο Μεσολόγγι.

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Δάφνης».

6. Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την απομάκρυνση µε εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαβρύτων στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στον άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνου» με τίτλο «3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ IV».

8. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

9. Περί αποδοχής δωρεάς της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ», για την υποστήριξη διοργάνωσης της μουσικής συναυλίας την Κυριακή 11 Αυγούστου 2024 στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας στα Καλάβρυτα.

10. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων για την προμήθεια εξοπλισμού στο Δημαρχείο και στο Σπήλαιο των Λιμνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12-04-2024

Σας προσκαλούμε σε (6η) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του ν. 3463 (Κ.Δ.Κ)}, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών με τo παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεως χρήσης 2022 του Δήμου Καλαβρύτων (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως).

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Τζόβολος

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12-04-2024

Σας προσκαλούμε σε 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εκλογής εκπροσώπου (τακτικού μέλους) του Δήμου Καλαβρύτων στην Περιφερειακή ΄Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ. ΔΕ) σε αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου, κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου.

2. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2024 και αναμόρφωσης των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δήμου οικον. έτους 2024.

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) «΄Εγκριση Απολογισμού έτους 2023, Ειδικού Απολογισμού έτους 2023 και προϋπολογισμού έτους 2024».

4. Περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα δίκαια αιτήματα των Εργαζομένων ενόψει της Πανελλαδικής Γενικής Απεργίας της 17ης Απριλίου 2024.

5. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Καλαβρύτων.

6. Περί αύξησης των ωρών του μειωμένου ωραρίου του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου.

7. Περί έγκρισης γνώμης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών οδοποιίας εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

8. Περί έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αναμόρφωσης της Προμήθειας: «Προμήθεια για έργα βελτιώσεων στα Δημοτικά Στάδια Σκεπαστού και Πετσάκων Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων».

9. Περί καθορισμού μορίων και δικαιολογητικών για τις εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καλαβρύτων, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

10. Περί καθορισμού μηνιαίας οικονομικής εισφοράς νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καλαβρύτων για το σχολικό έτος 2024-2025.

11. Περί των αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Καλαβρύτων, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

12. Περί εκλογής του αναπληρωματικού αντιπροσώπου του Δήμου Καλαβρύτων για το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, σε αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου, κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου.

13. Περί ορισμού του αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στο ΔΕΠΑΝ, σε αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου, κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου.

14. Περί ορισμού του αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στον ΕΟΕΣ – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, σε αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου, κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου.

15. Περί του 44ου Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού στις 11 και12 Μαΐου 2024.

16. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στο Δίκτυο Δήμων για την Πολιτική Προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία, με διακριτό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», περί έγκρισης της Διακήρυξης της 12ης Μαρτίου 2024 του Δικτύου, περί έγκρισης του καταστατικού του Δικτύου, ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

17. Περί του από 19-2-2024 αιτήματος του ΤΟΕΒ Αροανίου Κλειτορίας για δωρεάν παραχώρηση χώρου στέγασής του σε δημοτικό κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κλειτορίας.

18. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δημοτικής Κοινότητας Πάου, Δ.Ε. Παΐων από το Δήμο Καλαβρύτων.

19. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίων, Δ.Ε. Κλειτορίας από το Δήμο Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Τζόβολος