Η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, που θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης (μικτή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 7.6.2010, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 και την εγκύκλιο αριθμ. 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π.:35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας & ‘Αθλησης Δήμου Καλαβρύτων (Κ.Π.Ν.&.Α. Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.), έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Αναλυτική ‘Εκθεση Ελέγχου κ.λ.π.) χρήσης 2021».

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 32/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) «Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΔΜΚΟ, οικον. έτους 2023».

4. Περί έγκρισης καταβολής πιστώσεων, ποσών 1.118,00 € και 885,00 €, για την πληρωμή των κοινόχρηστων και των λογαριασμών ΕΥΔΑΠ και ΔΕΔΔΗΕ του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Τσακάλωφ αριθ. 19 στο Κολωνάκι Αθήνας.

5. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών για το έργο “Ανακαίνιση ΚΕΠ Καλαβρύτων και Αροανίας”.

6. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Αροανίας”

7. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ “.

8. Περί έγκρισης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ”

9. Περί έγκρισης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ), για την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ» έως 31/12/2023 (Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011037644).

10. Περί έγκρισης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ), για την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» έως 31/12/2023 (Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011037446).

11. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΩΝ – ΣΕΙΡΩΝ ΔΕ ΑΡΟΑΝΙΑΣ» του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί έγκρισης τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαβρύτων».

13. Περί εξέτασης αιτημάτων κοπών/αποκλαδώσεων δένδρων σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Καλαβρύτων.

14. Περί εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου, ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 6.500 τ.μ. (πρώην ΧΑΔΑ) στην Κοινότητα Αγριδίου Δ.Ε. Αροανίας και ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού τιμήματος (της παραγρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.) του ακινήτου αυτού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ

Δείτε την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων