Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00.
Το Σώμα θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, στην Πάτρα), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης(e:Presence.gov.gr).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16212

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 10η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 2η/2024 ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 25  Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 168Α και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν. Τα θέματα που υποβλήθηκαν για συζήτηση είναι:

ΘΕΜΑ 1ο  Μη εμπρόθεσμες πληρωμές λογαριασμών έργων ενταγμένων στο ΕΠΑ και ενέργειες για την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος.
Κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» 

κ. Φεσσιάν Γεράσιμου.

ΘΕΜΑ 2ο  Εξέλιξη έργων αποκατάστασης και αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών σε περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας.
Κατόπιν αιτήματος του Επικεφαλής της Παράταξης 

«Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» 

κ. Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα.

ΘΕΜΑ 3ο  Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν αιτήματος του Επικεφαλής της Παράταξης 

«ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

κ. Καρπέτα Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 4ο  Αντιδημοκρατικές εκτροπές που προσβάλλουν βάναυσα το θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας.
Κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

κ. Κωστακιώτη Δημητρίου. 

ΘΕΜΑ 5ο  Η λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στη Δυτική Ελλάδα και η διαχείριση των Εγγειοβελτιωτικών Έργων σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

 

Σελίδα 1 από

Κατόπιν αιτήματος των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

κ.κ. Μασούρα Δημητρίου και Διαμαντόπουλου Κωνσταντίνου. 

ΘΕΜΑ 6ο  Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» 

κ. Αδαμόπουλου Θεοφάνη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16212

Ο Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος