Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ανάδειξης των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου αποτελεί η πλήρωση της θέσης του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα.

Η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου θα λάβει χώρα έως και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024. Για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2029 η πρώτη θητεία των μελών του προεδρείου έχει διάρκεια τριάντα (30) μήνες και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2026.

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.

β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη

γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Ο επικεφαλής της κάθε παράταξης που δικαιούται να εκλέξει μέλος στο προεδρείο, υποδεικνύει εγγράφως στον προεδρεύοντα σύμβουλο τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξής του, τον οποίο προτείνει ως υποψήφιο πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή γραμματέα αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί άλλος δημοτικός σύμβουλος, εκτός από αυτόν τον οποίο υποδεικνύει ο επικεφαλής της παράταξης, να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε θέση του προεδρείου δεν υπάρξει υποψηφιότητα που προέρχεται από την αντίστοιχη παράταξη, ο δήμαρχος προτείνει δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως υποψήφιο για το αξίωμα αυτό.

Στη συνέχεια, το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου καλείται να επικυρώσει με την ψήφο του τον προταθέντα από τον επικεφαλής της κάθε παράταξης υποψήφιο. Η επικύρωση γίνεται με φανερή ψηφοφορία, δια ανάτασης χειρός, χωριστά για κάθε αξίωμα. Δεν εκτυπώνονται, επομένως, ψηφοδέλτια.

Ο υποψήφιος για κάθε αξίωμα εκλέγεται εφόσον συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος, τον οποίο πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξής του, υπό την προϋπόθεση ότι έλαβε τουλάχιστον τις ψήφους του ενός τετάρτου του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου20. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται δύο μόνο παρατάξεις, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.

Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη διαμορφώνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών των παρατάξεων λόγω

ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών, δεν οδηγεί σε επανακαθορισμό της σειράς τους στο δημοτικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και, επομένως, δεν επηρεάζει τη συγκρότηση του προεδρείου.

Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών προεδρείου

Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύνανται να έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του αντιδημάρχου.

Επιπλέον ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της δημοτικής επιτροπής. Αντιθέτως, τα αξιώματα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου δε συνιστούν

κώλυμα εκλογής στη δημοτική επιτροπή.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr