Ἡ Παιδεία μας καὶ ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ὁ Φάρος μας καὶ πρέπει νὰ τὸν διατηρήσουμε, πάσῃ θυσίᾳ.
Νὰ διαφυλάττωμε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας.

Καὶ νὰ προφυλάσσωμε τὴν νεολαία μας ἀπὸ συνήθειες καὶ ἔθιμα εἰσαγόμενα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα εἶναι πρότυπα ποὺ ἔχουν, δυστυχῶς, θλιβερώτατο ἀποτέλεσμα τὴν ἀσυδοσία, τὴν παιδικὴ ἐγκληματικότητα, τὴν κατατρομοκρατία καὶ ἄλλα τραγικά!!!!!!!.

O tempora, o mores!

Τὴν 30.1.2016 τελέσαμε Θείαν Λειτουργίαν μετ’ἀρτοκλασίας εἰς τὸ Ἱ.Ναὸν τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοσπηλαιωτίσσης, ὅπου μᾶς φιλοξένησε ὁ εὐσεβέστατος πατὴρ Ἀθανάσιος Ἀττάρτ. Ἐχοροστάτησε, προσελθῶν εἰδικῶς εἰς τὴν Ἀθήνα ὁ Σεβασμιώτατός μας π. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς, ἐπαναπροβάλλομε Δελτίο Τύπου ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Video τῆς 30.1.2016:

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1053-30116——–

τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ μὲ τὶς ἐπακολουθήσασες ἐκδηλώσεις μὲ τὶς ὁμιλίες σπουδαίων προσωπικοτήτων.

Ἐκτὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Ἀμβροσίου καὶ τοῦ π. Ἀθανασίου Ἀττάρτ ὡμίλησαν ὁ τὀτε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καρπενησίου ἀειμνήστου κυροῦ Νικολάου π. Εὐάγγελος Φεγγούλης,
Ὁ Ὁμ.Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτρούμπας,
Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Μανίας,
Ὁ μεγάλος Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ κ.Χημικὸς Χαραλάμπης Μπούσιας,
Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) κ. Λέων WALTER BRANG.

Εἰς τὸ τέλος προσφέραμε καλαβρυτινὰ ἐδέσματα.

Λεπτομέριες εἰς τὸ Δελτίο Τύπου τῆς 30.1.2016 καὶ τὰ Video.

Ἄς εἶναι εὐλογημένοι ὅλοι ὅσοι συνέβαλαν εἰς τὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία καὶ αἰωνία ἡ μνήμη ὅσων δὲν εἶναι σήμερα μαζί μας.

Μεταξὺ αὐτῶν ἐνθυμούμεθα καὶ τὸν μεγάλο δάσκαλον ἀείμνηστο Σαράντη Καργάκο, αὐτὲς τὶς ἡμέρες συμπληρουμένων 5 ἐτῶν ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδήμησίν του. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους πνευματικοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐπισυνάπτομε ἕνα ἔγγραφό του διὰ τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.

Κλείνομε μὲ ἕνα τραγούδι ποὺ ἀγαποῦσε πολὺ ὁ ἀείμνηστος παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος, ἡ ψυχὴ τοῦ Ὀρφανοτροφείου ‘’Ἁγία Τριάς’’ καὶ τοῦ ἄρεσε νὰ τὸ τραγουδᾶν τὰ ὀρφανά του, δίνων μηνύματα.

Κάποτε θὰ ‘ρθουν νὰ σοῦ ποῦν
πὼς σὲ πιστεύουν,
σ’ ἀγαποῦν καὶ πῶς σὲ θένε.

Ἔχε τὸ νοῦ σου στὸ παιδί,
κλεῖσε τὴν πόρτα μὲ κλειδί
ψέματα λένε.

Κάποτε θὰ ‘ρθουν γνωστικοί,
λογάδες καὶ γραμματικοί
γιὰ νὰ σὲ πείσουν.

Ἔχε τὸ νοῦ σου στὸ παιδί
κλεῖσε τὴν πόρτα μὲ κλειδί,
θὰ σὲ πουλήσουν.

Καὶ ὅταν θὰ ‘ρθουν οἱ καιροί
ποὺ θὰ ‘χει σβήσει τὸ κερί
στὴν καταιγίδα.

Ὑπερασπίσου τὸ παιδί
γιατί ἂν γλιτώσει τὸ παιδί
ὑπάρχει ἐλπίδα .
(Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος).

Τὸ ἀφιερώνομε σὲ ὅλους τοὺς Νέους μας μὲ εὐχές.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

Https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/των-τριών-ιεραρχών-30η-ιανουαρίου-εορτή/

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥΕΘΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΓΟΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ30.1.2016 

Παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016 εἶναι καθιερωμένη ἀπὸτὸν11ο αἰώνα ὡς ἑορτὴ τῶν Τριῶν Μεγίστων ΦωστήρωντῆςΤρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἸωάννουτοῦΧρυσοστόμου, καὶ ἀνεπιτυχῶς υἱοθετήθηκε ἀπὸτοὺςφορεῖς μας νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν ἡμέρατὴνΠανελλήνια Λειτουργία – ΠροσευχὴὑπὲρτοῦΠανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ ΤάματοςτοῦἜθνους (διότι ὅλοι οἱ κληρικοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰεἶναι στὶς ἕδρες τους καὶ στὶς ἐνορίες τους καὶ νὰἱερουργοῦν ἐκεῖ) καὶ παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016ἦτανἐργάσιμη ἡμέρα, ἐν τούτοις ὁ Ναὸς ΚοιμήσεωςΘεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης ἦταν κατάμεστοςκαὶ ἑκατοντάδες προσκυνητὲς διευκολύνοντο νὰἀκούουντὴν Θεία Λειτουργία στὴν ὁδὸ Αἰόλου μέχρι τὴνΕὐριπίδου καὶ τὴν Βύσσης. 

Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι τὸν δραστήριο Πρωτοπρ. π. Ἀθανάσιον Ἀττάρτ, ὁ ὁποῖος παρ’ὅλον ὅτι εἶναι μόνοςτου, ἐν τούτοις λειτουργὼν 365 ἡμέρες τὸνχρόνον

ἀκαμάτως, πέραν τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ τουἔργου, ἀνακαίνησε καὶ τὸν ἱστορικὸ Ἱ. ΝαὸτῆςΧρυσοσπηλαιωτίσσης (ὅπως παλαιότερατὴνἍγ. Μαρίνα καὶ τὸν Ἁγ. Φίλιππο στὸ Θησεῖο) καὶ τὴνἔκανε κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν. 

Οἱ μεστοὶ νοημάτων λόγοι τοῦ ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείαςκ. Ἀμβροσίου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΣεβασμιωτάτουΚαρπενησίου κ. Νικολάου καὶ ἀντιπροέδρου τοῦἹεροῦΣυνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ) π. ΕὐαγγέλουΦεγγούλη, τοῦ Καθηγητοῦ καὶ ΠροέδρουτοῦΠνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. ΔημητρίουΚουτρούμπα, τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. κ. ΓεωργίουΜανία, τοῦ μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶνἈλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ Χημικοῦ ΧαραλάμπουςΜπούσια, τοῦ Κοσμήτορος τῆς Π.Ε.Θ. κ. ΛέοντοςWALTER BRANG καὶ τοῦ Προέδρου τῶν φορέωνμαςδιεφώτισαν πλήρως τὰ αἴτια, ἕνεκα τῶν ὁποίωνδὲνπραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα τὸ Τάμα τοῦ ΘρυλικοῦΓέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ἐτόνισαν τὴν ἀναγκαιότητατῆςἀμέσου πραγματοποιήσεως του. 

Ἔτσι οἱ πολυπληθεῖς φίλοι λαμβάνοντες θάρροςκαὶ παλλόμενοι ἀπὸ φλογερὸ ἐνθουσιασμό, ἀγκάλιαζαντὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου μὲ θέρμη, διότι ὅλοι ἤθελαν νὰ μᾶς ἐμψυχώνουν. Οἱ πάντεςδιεκήρυσσαν ὅτι θὰ κινηθοῦν πρὸς πᾶσακατεύθυνσι μέχρι τέλος γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦΠανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ ΤάματοςτοῦἜθνους. 

Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία τοῦ Προέδρουτῶνφορέων μας καὶ εὐθὺς ὡς λάβουμε τὰ DVDἀπὸτὸνπάντα ἀνιδοτελῶς προσφερόμενο ΑΧΕΛΩΟΣTV, θὰἀναρτήσουμε καὶ ὁλόκληρες τὶς ὁμιλίες τόσοντοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτωνκαὶ Αἰγιαλείας, ὅσον καὶ τῶν ἄλλων ὁμιλητῶν, ποὺἀπηύθυναν ἕνα θερμὸ χαιρετισμό.

Περισσότερα στὶς φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν. 

Ἐν τῷ μεταξύ, θὰ προβάλουμε αὔριο μερικὰἀποσπάσματα. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥΕΘΝΟΥΣ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΓΟΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ30.1.2016 

ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

η σειρὰ ὁ Ἀκαδημαϊκός (καὶ μέλος 7 ξένων Ἀκαδημιῶν) 

Στὴν 3 

σεβαστὸς Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π., ἀγαπητὸς φίλος καὶ συνεργάτηςτῶν φορέων μας κ. Ἀντώνιος Κουνάδης μὲ τὸν κ. ἘμμανουὴλΓδοῦτον, Καθηγητήν-Διευθυντὴν τοῦ Δημοκριτείου ΠανεπιστημίουΘράκης , Ἀντεπιστέλων μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 

η σειρὰ ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίαςκ. 

Στὴν 2 

Θεόδωρος Kalaidov καὶ ὁ κ. Emmanuel Uzoma Oparaochaγραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Νιγηρίας, 

η σειρὰ ὁ ἐ. Στρατηγὸς κ. Κων/νος Τσιτίνης καὶ ὁκ. 

Στὴν 1 

Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ. ΛέωνWalter Brang.

Ἐξ ἀριστερὸν ὁ κ. Κων/νος Καρκανιάς, ἐ ΠρόεδροςτῶνΚολλεγίων, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Διεθνοποιήσεωςτῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὁ Πρέσβυς τῆς Παλαιστίνηςκ. Marwan E. Toumbassi, ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίουκαὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶνκ. Δημήτριος Κουτρούμπας. Δεξιὰ ἡ κα ΚουτρούμπαἈννα καὶ ἡ Συμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίαςκ. Ναταλία Kossenko.

Διακρίνονται ἀριστερὰ ὁ Καθηγητὴς τῆς Καρδιολογίας καὶ Δ/ντὴςτοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. κ. Παῦλος Τούτουζας, ὁ ἐ. Λυκειάρχης τῆς Ριζαρείουκ. Δημήτριος Μίχας καὶ πολλοὶ φίλοι. 

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαϊμης μὲ τὸν Δήμαρχοντῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. ΓεώργιονΛαζουρὰν καὶ τὸν Βουλευτὴν Ἀχαΐας κ. Νικόλαον Νικολόπουλον.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου ΚληρικῶνἙλλάδος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐκπρόσωποςτοῦ Σεβασμιωτάτου Καρπενησίου κ. Νικολάουπ. Εὐάγγελος Φεγγούλης κάνει ἕνα σύντομον χαιρετισμόν

Ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτρούμπας. 

Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Μανίας.

Ὁ μεγάλος Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων ἘκκλησίαςΔρ κ.Χημικὸς Χαραλάμπης Μπούσιας. 

Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων(Π.Ε.Θ.) κ. Λέων WALTER BRANG. 

Διακρίνεται ἐπίσης ὁ συνεργάτης τοῦ Ἀχελῶος TVφίλατοςκ. Φώτης Βαρδής, ὁ ὁποῖος ὅπως πάντα, ἔσπευσε νὰμᾶςσυνδράμῃ. 

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆςΠαγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως δικηγόρος παρ’ἈρείῳΠάγῳκ. Γεώργιος Κοσμάς, ὁ ἐπίτιμος ΠρόεδροςτῆςΧριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκηςκαὶ πάρα πολλὲς ἄλλες προσωπικότητες.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΤΕΥΧΗΤΗΣ«ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ», 

ΑΡΤΟΝ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ! 

ΟΜΙΛΙΑ 30.1.2016 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ, Αἰόλου 60, Ἀθήνα

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, 

Σεβαστὲ πατέρα Εὐάγγελε, Ἐκπρόσωπε τοῦ ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου καὶ ἈντιπρόεδρετοῦΙΣΚΕ, 

Σεβαστοὶ πατέρες, 

Σεβαστοὶ ἐκπρόσωποι τῆς, Διοικητικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, 

Κύριε Δήμαρχε τῆς Μαρτυρικῆς Πόλεως Καλαβρύτων, Ἀγαπητοὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων χωρῶν, Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ὀργανώσεων, Ἀγαπητὰ μέλη, φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας : Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Ἱδρύματος Προασπίσως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, Ἑλληνίδες – Ἕλληνες-, 

Φιλελληνίδες – Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας, διότι ἤλθατε ἀπὸὅλατὰμέρη τῆς Ἑλλάδος νὰ συμπροσευχηθῆτε ὁ Θεὸς νὰφωτίσῃὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. Νὰ ἀφήσουν τά «ναὶ μὲν ἀλλὰ δέ» καὶ νὰ μὴ μᾶς ταλαιπωροῦνἄλλο, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇεὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, γιὰνὰπραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖομνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴτὸΠανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺεἶναι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλωνἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ! ! ! 

Ἰδιαιτέρως, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ παραλείψουμενὰεὐχαριστήσουμε τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχημας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείαςκ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος πάντοτε εἶναι πλησίον μας ἀνιδιοτελῶς. Σήμερα ἐγκατέλειψε ὅλες τὶς σπουδαιότατες ὑποχρεώσειςτουκαὶ ἦλθε νὰ χοροστατήσῃ γιὰ νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ. 

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸν μέγα ἀγωνιστὴ ΣεβασμιώτατοΜητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Νέου Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ὁὁποῖος εὐγενῶς παρεχώρησε τὸν Ραδιοφωνικὸ ΣταθμὸτῆςΠειραϊκῆς Ἐκκλησίας καθὼς καὶ τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖςκαὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους κυρίους Μπόκα, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν πάλι τὸ Ἀχελῶος TV

Ὡς γνωστό, αὐτὴ τὴν ἱερὰ ὑπόσχεσι τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆςμας Παλιγγενεσίας τὴν ἐψήφισε ὁμοφώνως ἡΔ΄Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα της τὴν 31.7.1829, τὸὁποῖο ὑπέγραψε ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης, ὁ«ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ τὰΒασιλικὰΔιατάγματα ἀπὸ τὸ 1834 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ ἀπὸτὸ1838 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ὁρίζουν ρητῶς νὰεἶναι στὴνἈθήνα.

Μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις παρῆλθον 186 χρόνιακαὶ οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἀδιαφόρησαν γιὰτὴνἐκπλήρωσι τῶν ὑποχρεώσεών τους, μεταξὺ τῶν ὁποίωνεἶναι καὶ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μαςΠαλιγγενεσίας. Δυστυχῶς πολλάκις οἱ «ἡμέτεροι», οἱ «παρακοιμώμενοι» καὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» προσπαθοῦσαννὰ ἐξασφαλίσουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μέχρι καὶ τὰτετρασέγγονα τ ο υ ς . . . 

Τὸ ὅραμα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶνκαὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν προσδιορίζεται στὴν δημιουργίατοῦΤάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ὑπέρλαμπρο καὶ μοναδικὸμνημεῖοδοξολογίας – ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦκαὶ ὑπεραιώνιο Σύμβολο ἑνότητος Ἑλλήνων καὶ ΦιλελλήνωνὈρθοδόξων. 

Ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ διαρκὴς ἐνίσχυσις τοῦπνευματικοῦ ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων γιὰ μία Ἑλλάδα, ποὺὑπηρετεῖ καὶ διδάσκει τὴν Εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου. 

Καλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν. 

Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἐθελοντές, διότι γονατίζουμεκάτωἀπὸ τοὺς λίαν δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. 

Τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321. 

Στρατηγικὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ ὑπεράσπισι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας πάσῃδυνάμει καὶ ἡ ὑποστήριξι ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνωντοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς Ἀττικὸ ἌλσοςἈθηνῶν.

Οἱ καιροὶ πάρα πολὺ δύσκολοι γιὰ τοὺς Ἕλληνεςκαὶ Φιλέλληνες Ὀρθοδόξους. Οἱ ἀνάγκες θεριεύουν, οἱ δυνάμειςκαὶ οἱ ἐλπίδες λιγοστεύουν. Μόνο μὲ Σχέδιο – Ἑνότητακαὶ Στρατηγική, μὲ ἀταλάντευτη πίστι καὶ διαρκῆ καθημερινὸἀγῶνα, μὲ ὁδηγὸ τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστὸκαὶ τὸΕὐαγγέλιό Του, ἀναμένουμε τὰ Χαρᾶς Εὐαγγέλια. 

Ζοῦμε σὲ ἰδιότυπη κατοχή, ποὺ ξεκίνησε μὲ διάφορουςτρόπους καὶ μεθόδους, κυρίως ἀπὸ τὴν δολοφονίατοῦἄκρωςἀνιδιοτελοῦς καὶ ἱκανωτάτου Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια. 

Ὁ φάκελλος αὐτοῦ δὲν ἄνοιξε ἀκόμη, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου μας. Αἶσχος! 

Μέγιστες οἱ ὑποχρεώσεις μας γιὰ τὴν πλήρη ἱστορικὴ ἀλήθεια ὡς πυξίδα εἰρήνηςκαὶ συνεργασίας ὄχι ἀπὸ συμβιβασμὸ ὑποδούλων, ἀλλὰ ἀπὸ συγχώρεσι Ὀρθοδόξων, ἀκόμη καὶ πρὸς τυράννους, ἀλλὰ ἐν γνώσει καὶ ὄχι ἐν ἀγνοίᾳ. 

Ὁ φάκελλος, οἱ συνθῆκες πρὸ καὶ μετὰ τὴν δολοφονία αὐτοῦ πρέπει νὰ ἔρθουν στὸφῶς, γιατὶ ἡ δική μας κατοχὴ πρέπει νὰ τερματισθῇ ἐν δικαίῳ καὶ ὄχι ἐν ἀδίκῳ

Δὲν μποροῦν τὰ ἀγαθὰ τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Πολιτισμοῦνὰἀγοράζωνται καὶ νὰ πωλοῦνται ἀπὸ τοὺς πλουσίους καὶ οἱ φτωχοὶ νὰ ὀδύρωνται ἢ νὰ ἀποθνήσκουν ἀβοήθητοι . . . 

Ἡ παιδεία, ἡ ὑγεία, ἡ εὐημερία τοῦ συνόλου, ἡ κοινωνικὴγαλήνη καὶ μέριμνα, ἡ σύννομη δικαιοσύνη, ἡ ἐπικοινωνία, ἡσυγκοινωνία καὶ λοιπὲς κοινωνικὲς κατακτήσεις καὶ τὰἀνθρώπινα δικαιώματα πρέπει νὰ εἶναι προσιτὰπρὸς τοὺς

πάντες καὶ νὰ μὴ ἀγοράζωνται μόνο ἀπὸ τοὺς ἔχοντεςκαὶ κατέχοντες τὸν πλοῦτο ἢ κομματικὴ – συνδικαλιστικὴἰδιότητα ! ! ! 

Ἀκόμη δὲν ἔχουν παντοῦ, σὲ ὅλη τὴν Γῆ, καθαρὸ νερὸ. Ἀκόμη δὲν ἔχουν ὅλοι στέγη, ἄρτο καὶ ἰατρό, ἐπικοινωνία καὶ πρόσβασι στὰ ἀγαθὰ τῆς Παιδείας

Ἔχουμε ἀνεργία. Δὲν εἶναι μόνο κοινωνικὴ μάστιγακαὶ ἀδικίαἀλλὰ καὶ Ἀπεργία τῶν Δυνατῶν ἐπὶ τῶν Ἀδυνάτων. 

Μέγιστο αἶσχος ! ! ! 

Ἡ Διεθνὴς Σύμβασι γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ εἶναι σαφής. 

Ὁ ΟΗΕ κατέστη ἄκρως ἀναξιόπιστος καὶ ἀνεπαρκὴς γιὰτοὺςσκοποὺς γιὰ τοὺς ὁποίους ἐδημιουργήθη. Οὐσιαστικὰμετετράπη σὲ ὄργανο νομιμοποιήσεως ὅλων τῶνπαλιμβαρβάρων καὶ αὐταρχικῶν ἐπεμβάσεων τῶν ἰσχυρῶνχωρῶν τῆς γῆς ἐναντίον τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. 

Ἡ προσφυγιὰ καὶ ἡ ἀναγκαστικὴ μετανάστευσις ὄχι μόνοδὲνεἶναι ἡ λύσις, ἀλλὰ εἶναι ἡ πηγὴ νέων δυσμενεστάτωνπροβλημάτων, ἰδιατέρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Μᾶς ἐκβιάζουνκαὶ μέσῳ τῶν θαλασσοδανείων, γιὰ νὰ μᾶς φορτώσουνκαὶ ἄλλα ἑκατομμύρια μουσουλμάνων. Κατὰ ἔγκυρες πληροφορίεςμας ἤδη ὑπάρχουν ἄνω τῶν 4.000.000 μουσουλμάνωνστὴνἙλλάδα μας. Εἶναι στρατηγικὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶνδυνάμεων νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδαμας-κίνδυνος – θάνατος.

Ἀπὸ τὸ 1916 οἱ ἀλησμόνητες πατρίδες μας καὶ οἱ ἐλληνικὲςπόλεις θυσιάσθηκαν στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων ἰσχυρῶντῆς Γῆς. Οἱ αἴτιοι πρέπει νὰ ἀποκαλυφθοῦν πλήρως. 

Ἡ Εἰρήνη ἂς μεσολαβῆ ἀποκαλύπτοντας καὶ ὄχι συγκαλύπτοντας. Ἡ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἡδύναμις τῆς Εἰρήνης ἐπὶ τῆς Γῆς. 

Δὲν πολιτικολογοῦμε. Ὁδηγοῦμε τὴν σκέψι σας, πρὸςτὴνἀλήθεια ἐν Χριστῷ. 

Δὲν δικαιολογούμεθα γιὰ τὴν κάθε ἀσχήμια, ποὺνομιμοποιοῦν ἡμιμαθεῖς. Ψήφισαν – νομιμοποίησαν ἀκόμηκαὶ τὴν ἐλεεινὴ συμβίωσι τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μέγιστοκαὶ ἀσύγγνωστο ὄνειδος. Νέα Προτεραιότητα ἡ διαγραφὴτοῦἀντιχριστιανικοῦ καὶ σοδομικοῦ Νόμου Συμβιώσεως τῶνὁμοφυλοφίλων. Ἀποτελεῖ ὕψιστη προτεραιότητατῶνὈρθοδόξων. Τὸ τιμημένο ράσο μπορεῖ καὶ πρέπει νὰἡγηθῇ, ἀρκεῖ νὰ ἐγερθῇ. 

Πᾶσα ἐπιστήμη καὶ σπουδὴ χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται. …. 

Πανοῦργοι μετανοεῖτε, βρεῖτε πνευματικό. 

Ἡ δύναμι ὅλων μας εἶναι ἐν Θεῷ. 

Ἀδελφοσύνη – Συνεργασία – Εἰρήνη Ὑμῖν. 

Ἔχουμε ἀντικειμενικὸ σύστημα εἰσαγωγῆς στὰ Πανεπιστήμια ἀλλὰ καὶ τοῦτοδὲνἀρκεῖ. 

Πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ἀποτελεσματικό.

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγωνιζόμαστε μέρα καὶ νύχτα, γιὰνὰ ἀποτινάξουμε τὰ ψεύδη καὶ τὴν ἡμιμάθεια . . . 

Δὲν μποροῦμε νὰ ψηφίζουμε παρὰ μόνο ὅσους δεσμεύονται γιὰ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῶν Ὀρθοδόξων. 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώωνκαὶ Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ νὰμεγεθύνῃτὴν Ἑνότητά μας. 

Γίνατε Πρέσβεις καλῆς καὶ ἰσχυρῆς θελήσεως γιὰ τὸΤάματοῦἜθνους ! ! ! 

Πολλαπλασιάστε τοὺς Πρέσβεις αὐτοὺς δημιουργώνταςμὲδιαφάνεια καὶ Ὀρθόδοξο διαφωτισμὸ τὴν Νέα ΦιλικὴἙνότηταμὲ τὴν ἀνίκητη στρατηγικὴ τῶν Ἀγωνιστῶν ΜοναχῶντοῦΜεγάλου Σπηλαίου . . . 

Μελετώντας τὴν ἱστορία καὶ τὴν καταγωγή μας, γνωρίζουμεὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἐξαπλώθηκαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Μόνοἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία κηρύχθηκε μὲ λόγια («ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»), βεβαιώθηκε μὲ θαύματακαὶ σφραγίσθηκε μὲ αἵμα δεκάδων ἑκατομμυρίων μαρτύρων!!!

Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται πανταχόθεν. Πρέπει νὰ ἄρωμεν ὅλατὰαἴτια καὶ νὰ γίνουμε μαχητὲς ὑπερασπίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ συμβιβασμὸς δὲν εἶναι Φῶς, ἀντιθέτως αἰώνιοςκαὶ ὑπεραιώνιος λίαν καταστρεπτικὸς σκοταδισμός ! ! ! 

Κανένα ἀξίωμα, οὔτε ἀξίωσι μπορεῖ νὰ προσβάλῃ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸνπραγματικὸ Ἡγέτη της, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστό. 

Ἄν κάθε ἡμέρα φέρνουμε στὸν Χριστὸ ἕνα Ὀρθόδοξο ἄνθρωπο στὸν ἀγῶναὑπὲρτῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Νίκη εἶναι ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Εἰρήνης στὸνκόσμο. 

Οἱ ἀνθρώπινες ἰδεολογίες εἶναι ἀτελεῖς καὶ ἀδύναμες νὰ ἐπιλύσουν ριζικὰ διαφορὲςκαὶ νὰ δημιουργήσουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων . . . 

Τὰ λάθη ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Κυβερνώντων στὶς μεγάλες καὶ μικρὲς χῶρεςσυνεχίζονται . . . 

Δὲν μποροῦν ὅλα τὰ θέματα νὰ λυθοῦν στὸ ἐπίπεδο κάθε χώρας. Ἄλλα θέματαεἶναι τοπικά, ἄλλα παγκόσμια, ἄλλα εὐρωπαϊκὰ καὶ ἄλλα ἐθνικά. 

Ἂς στηριχθοῦμε στὶς δυνάμεις μας δημιουργώντας. Ἡ ἐλπίδα μας στὸν Θεὸδικαιώνεται ἀλλὰ στοὺς ἀνθρώπους – κυβερνῆτες ποτὲ ἐπὶ μακρόν. 

Ἂς ἀρχίσουμε πάλι δημιουργώντας. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῷ ἑνώσει . 

Δημιουργοῦμε ὅ,τι μποροῦμε, πολλαπλασιάζοντας – ἐλέγχοντας – κατευθύνοντας τὰἀποτελέσματα – ἐν εἰρήνῃ

Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερὸν γιὰ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους. 

Ἔχουμε κατὰ κόρον τονίσει ὅτι ὄχι μόνον δὲν ζητοῦμεχρήματα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰἀπεναντίας20% τῶν καθαρῶν ἐσὀδων τοῦ ΠανελληνίουἹεροῦΠροσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ κατατίθενται σὲεἰδικὸ λογαριασμό, γιὰ νὰ ἐξοπλίζωνται σχολεῖακαὶ γιὰἀναστύλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.

Μόνον τὴν παραχώρησι 50 στρεμμάτων ἐκ τοῦἈττικοῦἌλσους ζητοῦμε καὶ κατανόησι

Καὶ ἐνῷ οἱ ἰθύνοντες εἶναι γενναιόδωροι πρὸς τοὺς ἰδιοτελεῖς, ὡς π.χ. γιὰ τὸ τεράστιο καὶ πανάκριβο «φιλέτο» τοῦπαλαιοῦἹπποδρομίου στὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ἢ γιὰτὰστάδιαποδοσφαίρας, γιὰ νὰ συγκεντρώνωνται οἱ ἔχοντες ὁμαδικὸπαραλήρημα νὰ τὰ κάνουν «γυαλιά-καρφιά» καὶ νὰσφαγιάζωνται !!!. 

Ἀντιθέτως σὲ μᾶς γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ψεύδονται ἀσυστόλως καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἐπὶ μία δεκαετίαμὲ εὐτελεῖςπροφάσεις ἐν ἁμαρτίαις . . . 

Στὴν αὐστηροτάτη καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ ΔιοικοῦσαἘπιτροπὴτοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ ΤάματοςτοῦἜθνους βάσει τοῦ προτεινομένου Σχεδίου Νόμουθὰσυμμετάσχουν ὡς Πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε ἈρχιεπίσκοποςἈθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος ἕνας ἐκτῶνΜητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ μέλη ἄλλοι τρεῖςΜητροπολίτες . .

Τὰ μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς δὲν θὰ λαμβάνουν οὔτεἕναεὐρώ, ἀλλὰ θὰ διαχειρίζωνται μὲ ἀπόλυτη διαφάνειακαὶ ἄκραἀνιδιοτέλεια τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲςκαὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίουμου. Θὰὑπολογίζῃ καὶ τὸ τελευταῖο δίλεπτο τῆς χήρας ὡς κόρηὀφθαλμοῦ καὶ μὲ μία τέτοια ἀνιδιοτελῆ διοίκησι ὄχι μόνοθὰκαλύπτωνται τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίωνκαὶ μισθοδοσία τῶν ἀπαιτουμένων ἐργαζομένων καὶ ὄχι «ἡμετέρων» παρασίτων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ θὰὑπάρχουντεράστια περισσεύματα καὶ θὰ κτίζωνται καὶ συντηροῦνται συνεχῶς ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγες ἀγάπηςκαὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ «Βασιλειάδες». Οἱ καθ᾿ ὕληνὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴ δώσουν οὔτεμία«τρύπια» δεκάρα. Ὅλα τὰ χρήματα θὰ τὰ βάλωἐγώ,

δηλώνοντας κατηγορηματικῶς οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇτὸὄνομά μου, ἀλλὰ νὰ κλείσω τοὺς ὀφθαλμούς μουκαὶ νὰἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοςστρατιώτης ! ! ! . . . 

Ὁ κατεξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἐξαπατηθῆἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντες καὶ γι᾿ αὐτὸ εἶναι καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι λίαν ἐπιφυλακτικὸς πρὸς τοὺς πάντες. Ἐμεῖς, χωρὶς νὰ περιαυτολογοῦμε, ἔχουμε τεράστιαδιαφανῆκαὶ ἀνιδιοτελῆ κοινωνικὴ δραστηριότητα : ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆςβοηθείας καὶ ἔχουμε ἀποδείξει ἐμπράκτως ὅτι καὶ ἡτελευταίαδεκάρα φθάνει στὸν τόπο προορισμοῦ καὶ καταλήγει στοὺςπραγματικὰ ἐνδεεῖς ἀνθρώπους καὶ δὲν τὴν νοσφίζονται ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ὅπως, δυστυχῶς, συνήθως συμβαίνει . . . 

Κακοήθεις καὶ λασπολόγοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, κατατάσσοντας καὶ μᾶς μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν» ποὺἔχουνπάρει ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια Εὐρὼ ἀπὸ τὸ Κράτοςγιὰδῆθεν ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες. Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε ἔγγραφο

τοῦ Ὑπουργείου Έξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιεῖ ὅτι δὲνἔχουμε πάρει οὔτε ἕνα Εὐρὼ ἀπὸ τὴν τὴν ἁρμοδίαὑπηρεσίαΥΔΑΣ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ! ! ! 

Ἡ ἄποψις ὅτι ἕνα Ἵδρυμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰδιοικῇτὸΠανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ πονηροῦ. Τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς διεκρινίζει ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι τόνισαν στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺςνὰἐκλέξουν 7 πρόσωπα γιὰ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὰ ὑλικὰκαὶ νὰμὴχάνουν τὸν χρόνο τους οἱ Ἀπόστολοι «διακονεῖν τραπέζαις»(Πράξ. 6,2). 

Πάντοτε λαϊκοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦνστὰἐνοριακὰ συμβούλια ! ! !

Ἡ διάδοσις ἐπίσης ὅτι ἤδη ἔχει γίνει τὸ Τάμα εἶναι ἀναληθής, ὅπως προκύπτει ἀπὸ μία πρόχειρη μελέτη τῆς ἱστορίας. Τὰστοιχεῖα εἶναι σαφῆ, τὰ ἔχομε συγκεντρώσει στὴν ΦΩΤΕΙΝΗΓΡΑΜΜΗ καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ ὁ καθένας δύναται νὰτὰμελετήσῃ. Τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321, γιὰνὰσᾶςἀποστείλουμε εὐχαρίστως τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗδωρεάν

Μόνο ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, ἄν ἐργασθοῦν μὲ «μεράκι», δύνανται, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουν θαύματα. 

Τὸ ἁμαρτωλὸ κράτος ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδεςτετράκις δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελέσταταἔργαἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν γενναῖες μίζες καὶ χονδρὰ λαδώματα. Καὶ ἡἘκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία ! ! ! 

Ὅμως οἱ ἰθύνοντες δὲν προσέρχεται σὲ Διάλογο

Δὲν εὑρίσκουμε καμμία ἀνταπόκρισι. Ὁ καθένας τους κηρύττει ἑαυτὸν ἀνευθυνοϋπεύθυνο. 

Ἡ ἱστορία εἶναι ἀμείλικτος. 

Τὶ ἀναμένουμε ; ; ; ; 

Τὸ Σύνταγμά μας ἔχει γραφῆ στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίαςκαὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ ὅμως μᾶς κυβερνοῦνἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸτοὺςἄθεους. . .

Ἐπειδὴ εἶσθε κουρασμένοι καὶ ἔχετε πολλὲς ἐργασίες, δὲνθὰσᾶς ἐπαναλάβουμε, ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει στὰ περιοδικάμας«Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στὴν ἱστοσελίδαμαςwww.fotgrammi.gr, τὸ Facebook καὶ τὸ Twitter. 

Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA. 

Ἐξερχόμενοι θὰ λάβετε δωρεὰν τεύχη τῶν ΠεριοδικῶνμαςΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο, μίαεἰκόνατοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Νεομάρτυρος, καὶ ἄρτοκαὶ θὰπροσφερθῇ καφές καὶ γλύκισμα. 

Ἄν θέλετε καὶ ἄλλα τεύχη τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣτηλεφωνῆστε μας στὸ 210-3254321 

Εὐχαριστοῦμε ! Καλὴ δύναμιν καὶ σύντομα καλὴ ἀντάμωσινστὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος !