Γράφει ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος – Καμενιανίτης. Λογοτέχνης, συγγραφέας τ. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών & Αντιδήμαρχος Πολιτισμού στον τ. Δήμο Αροανίας Καλαβρύτων

Πλείστων αγαθών και μεγίστων επαίνων στους αξίους, τα της θρησκείας και της πατρίδος αληθώς ιστορούντες.

  Εν όψει της επερχόμενης εορτής των Χριστουγέννων και της κατά σάρκαν γεννήσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού καταθέτουμε εκ καρδίας και αναδημοσιεύουμε συμπληρωμένο, το αφιέρωμα τούτο (βιβλιοπαρουσίαση), για το προσφάτως εκδοθέν βιβλίον , «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ» ΥΠΟ Γ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ», ίνα εκφραστεί ένας πνευματικός-κατανυκτικός λόγος για τους διψώντες τούτον ευσεβείς και Ορθόδοξους Χριστιανούς, λόγω και των ημερών.

   Η ακατάληπτος αύτη και ανερμήνευτος Γέννησις του Χριστού, εγένετο το 5508 από Κτίσεως Κόσμου, κατά την χρονολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, βασιλεύοντος της Ιουδαίας Ηρώδου του Μεγάλου.

  Ευρισκόμενος μπροστά σε ένα μνημειώδες ιστορικό θησαύρισμα, που συνέγραψε ο Οσιολογιότατος Μοναχός Γ. Μάξιμος Ιβηρίτης-Νικολόπουλος, εκ Καμενιάνων Καλαβρύτων, καταλαμβάνομαι από δέος. Ο Γ. Μάξιμος, χαρακτηρίζεται από πολλούς κορυφαίους αναλυτές και ανθρώπους του πνευματικού χώρου, ως ένας εκ των λογιών και εγκύρων ιστορικών συγγραφέων του τόπου μας, πράγμα που αποδεικνύεται μέσα από τα έργα και τις ομιλίες του, αλλά επιβεβαιώνεται μεγαλειωδώς και από το παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο του-μοναδικού στο είδος του-προσεγγίζοντας και αναλύοντας την αρχέγονη χριστιανική πνευματικότητα και την εξελικτική διαδρομή της μέχρι σήμερα.

   Ο λογιότατος μοναχός – πρώην Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους και επίτιμος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Γ. Μάξιμος Ιβηρίτης – Νικολόπουλος, εκ Καμενιάνων Καλαβρύτων, με το μεγαλειώδες πολυποίκιλο συγγραφικό του έργο, έχει προσφέρει κατά καιρούς αλλά και σήμερον τα μέγιστα στην ιστοριογραφία της χώρας μας, αλλά και σε αυτήν ακόμη την ευρύτερη χριστιανική Θεολογία.

    Διά φιλοτίμου δαπάνης του εξοχωτάτου Διοικητού Αγίου Όρους Άθω και Διαχειριστού της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ κ. Αθανασίου Μαρτίνου εξεδόθη εν Θεσσαλονίκη και εκυκλοφορήθη το νέον πολυτελές πόνημα του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου υπό τίτλον: Χριστιανικόν Θησαύρισμα.

Εγκόλπιον των Ιερών Καταλοίπων του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Κόσμον, τετρακοσίων και δέκα (410) εν όλω σελίδων με πλούσιον φωτογραφικόν υλικόν.

   Εις το Προλογικόν Σημείωμα του συγγραφέως «Υπόμνημα τοις εντευξομένοις ευσεβέσι και Ορθοδόξοις Χριστιανοίς», αναγράφονται τα εξής:

   «Το ανά χείρας πολυσέλιδον έργον είναι προϊόν μακράς και συντόνου εργασίας, και εφεξής θα αποτελή ευλαβές εγκόλπιον και χρησιμώτατον εγκυκλοπαιδικόν ταμιείον. Φρονώ δε, ότι έσται χρησιμώτατον τοις πάσι, διότι εν αυτώ πας τις ευχερώς θα ανευρίσκη παν ο,τι ήθελεν επιζητήση προς ενημέρωσιν διά τα ανά τον Κόσμον διασωθέντα Πανσέβαστα Ιερά Κατάλοιπα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η ύλη είναι ούτω τεταγμένη, ώστε εν τοις κεφαλαίοις να υπάρχη εσωτερικός σύνδεσμος και φυσική αλληλουχία θεμάτων, καθώς και τακτική μετάβασις από κεφαλαίου εις κεφάλαιον. Το ίδιον ισχύει και διά το παρατιθέμενον σπάνιον και πλούσιον σχετικόν φωτογραφικόν υλικόν.

   Καθώς ευκόλως θέλει διαπιστωθή, μετά πλείστης επιμελείας συνέλεξα άνθη ευλαβείας εκ διαφόρων λειμώνων και κατήρτισα εξ αυτών μίαν πλουσίαν ανθοδέσμην. Την ανθοδέσμην δε ταύτην, υπό γενικόν τίτλον: Χριστιανικόν Θησαύρισμα, προσφέρω ευγνωμόνως προς την Αγίαν και Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν, διά την αιώνιον Δόξαν του Θεού. Οι λειμώνες, εις τους οποίους ανέτρεξα προς καταρτισμόν αυτής, είναι πλείστα Εκκλησιαστικά και Ιστορικά Βιβλία, Αρχεία, Υπομνήματα, Ιερά Προσκυνήματα, Ιεραί Μοναί, Ιεροί Ναοί, Βιβλιοθήκαι, Μουσεία κ.α.

    Επί τη ευκαιρία δε πολλών προσκυνηματικών μοι εξορμήσεων εις διαφόρους χώρας, προέβην και εις μίαν ξεχωριστήν επιτόπιον έρευναν, προς συγκέντρωσιν αγνώστων τοις πολλοίς αυθεντικών στοιχείων και μαρτυριών.

    Η εργασία αύτη είναι πρωτότυπος εις το είδος της, και θα έπρεπε βεβαίως να έχη γίνη παρ’ άλλων προ πολλού. Αλλά που το ενδιαφέρον; Δυστυχώς, ημείς οι άνθρωποι συνήθως περί άλλων μεριμνώμεν και τυρβάζομεν! Ο Κόσμος επίσης και ο Διάβολος, εν τη μανία των εναντίον των οσίων και ιερών της πίστεώς μας, ηρήμωσαν τα περιφημότερα κέντρα του Ορθοδόξου Μοναχισμού, τα οποία ήσαν οι γνήσιοι προασπισταί των πνευματικών μας παρακαταθηκών, τα πραγματικά θησαυροφυλάκια και αι ασφαλείς κιβωτοί της πνευματικής μας κληρονομίας.     

   Εσβέσθησαν ούτως αι λυχνίαι της Θηβαΐδος, της Νιτρίας, της πέραν του Ιορδάνου, της εν Εδέσση της ΒΔ. Μεσοποταμίας, του Βιθυνικού Ολύμπου, του Πόντου κ.ο.κ.

   Δύο ακόμη απομένουν, και αύται υποτρέμουσαι από τους ισχυρούς ανέμους του νεωτερισμού ή της νέας τάξεως πραγμάτων: οι θεοβάδιστοι Άγιοι Τόποι και το περιώνυμον Άγιον Όρος Άθω.

   Έχων και ο υποφαινόμενος την παρά Θεού εύνοιαν να εφησυχάζω εις το Άγιον Όρος επί ήμισυ ως έγγιστα αιώνα, δεν έπαυσα, εν ταυτώ, να θεωρώ ως ιερόν καθήκον μου τον επιστηριγμόν της Ορθοδοξίας διά πάσης ανιδιοτελούς και αγαθής προσφοράς.

    Εις τα πλαίσια της προσφοράς ταύτης εντάσσεται ούτω και η παρούσα κοπιώδης μεν, αλλ’ ευχάριστος εργασία.    Απώτερος όμως πνευματικός μοι στόχος είναι, όπως κατακυριευθή ο αναγνώστης υπό απεράντου αγάπης και ατελευτήτου ευγνωμοσύνης προς τον μόνον Σωτήρα και Λυτρωτήν Ιησούν Χριστόν και την κοινήν μας Μητέρα Υπεραγίαν Θεοτόκον».

[8 Οκτ. 2023 (ν.η.)]

      Ο Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης, ο οποίος διετέλεσε Πρωτεπιστάτης Αγίου Όρους Άθω, είναι επίτιμος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αντεπιστέλλον Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, έχει συγγράψει εκτός των εικοσιεπτά πολύ σπουδαίων-πολυσέλιδων βιβλίων και περί τις διακόσιες ακόμη μελέτες ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από διακόσιες ομιλίες του ανά την Ελλάδα, για ιστορικά και χριστιανικά θέματα. Ήδη, έχουμε ανά χείρας και αυτό το πρωτότυπο πολυσέλιδο έργο του, με τίτλο: «Χριστιανικόν Θησαύρισμα», στο οποίο έχουν μελετηθεί και καταγράφονται εμπεριστατωμένα όλα τα επί γης γνωστά Ιερά Κατάλοιπα του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου.

   Είθε ο Θεός να ευλογεί τον Γ. Μάξιμο τον Ιβηρίτη. Να του χαρίζει άκρα υγεία, για να συνεχίζει να στηρίζει πνευματικά τας οδούς μας προς το αύριο, για την ασφαλή πορεία μας και την σωτηρία της ψυχής μας, καθώς και γι’ αυτήν ακόμη την πατρίδα μας!!

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Καμενιανίτης