????????????????????????????????????

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΝ 9.7.2019

 

Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, ἐνώπιον τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν π. Φιλοθέου, καὶ τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους: ἐπαναλάβαμε τὸν διακαέστατον πόθον καὶ ἐπιθυμίαν μας νὰ προσφέρωμε ὅλον τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

Ὅπως ἔχομε τονίσει κατά κόρον πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε, ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη, εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα. Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.  

 

Ἐπανελάβαμε δέ: «Διακαέστατος πόθος μας εἶναι νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε μετὰ θάνατον. Ἐσεῖς Μακαριώτατε θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεεὲς γενεῶν. Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν ἐς ἀεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι μόνον δημόσιες ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις νὰ παραχωροῦνται γιὰ τεμένη, γιὰ τοὺς ἀκραίους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!! Ὁποία ἀνηθικότης».

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΑΓ. ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

26/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩΘΕΝ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΆΤΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ἀγαπητοί μας φίλοι !

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου μας ἐφέτος δὲν ἔγινε, ὡς γνωστόν, τὸν Μάϊον, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Οἱ νῦν καὶ πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος καὶ Ἀμβρόσιος ὥρισαν, πρὸ πολλοῦ μὲ τὸ ὑπ΄ ἀρ  432/28.4.2020 ἔγγραφόν των, μετὰ τὸ ὐπ’ἀρ. 348/16.4.2020 ἔγγραφόν μας, νὰ γίνῃ τὴν 26.9.2020!!!!!…..

1.Αὐτὴν τὴν φορὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ τελέσωμε καὶ τὸν πολυαρχιερατικὸν ἑσπερινὸν καὶ ἐλπίζομε νὰ τύχωμε τῆς δεούσης κατανοήσεως νὰ πραγματοποιηθῇ τοῦτο. Οἱ Σεβασμιώτατοι νὰ διανυκτερεύσουν στοὺς κοιτώνας μας. 

2.Εὐελπιστοῦμε νὰ συνεργασθοῦμε καὶ μὲ τὴν Τοπικὴν Αὐτοδιοίκησιν – Περιφέρειαν διὰ νὰ φαρδύνῃ ὁ πεζόδρομος ἀπὸ τὸ Ἱερὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου μέχρι καὶ τὴν Ἁγία Παρασκευήν, ὁπότε θὰ δύνανται τόσον τὸ στρατιωτικὸν ἄγημα ὅσον οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ἐπίσημοι, τὰ ἑξαπτέρυγα κ.λπ. νὰ διέρχωνται ἀκωλύτως καὶ δὲν θά «κατρακυλοῦν» ἀπὸ τὴν ὄχθη τοῦ χώρου μέσα στὴν λάκα τοῦ μονοπατιοῦ διὰ νὰ δύνανται μόνο ἕνα ἄτομο νὰ διέρχεται!!!!!…..

Διαφορετικά, ἄν θέλῃ κάποιος νὰ προσπεράσῃ ἕνα ἄτομο ἢ νὰ διέλθῃ ἀπὸ τὴν ἀντίθετον πλευράν, θὰ εἶναι τεράστιον πρόβλημα. 

3.Τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διαδρομῆς ὅσον καὶ τῆς παραμονῆς ἐντὸς τῶν χώρων τοῦ Ἱδρύματος δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα παντὸς εἴδους κάπνισμα. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἀνυπόφορον μαρτύριον διὰ τοὺς μὴ καπνίζοντας. Ὁ πρὸ Χριστοῦ Χριστιανός, ἡ «ἄκρα ταπείνωσις» πρὸ τοῦ Θεανθρώπου ὁ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος Σωκράτης μᾶς συνιστᾶ, ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμεν ὀλίγον νοῦν. Ἐὰν κάποιος ρίξῃ κομματάκια τριφυλλιοῦ καὶ σουσάμι, τρέχουν ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες μικρὰ ψαράκια 2 καὶ 4 ἑκατοστῶν καὶ τρώγουν. Ἐὰν ὅμως ρίξῃ τὸ ἀποτσίγαρό του εἰς τὴν θάλασσαν ἤ τὴν λίμνην, τρέχουν πάλι νὰ φᾶνε καὶ περίπου 20 – 30 ἑκατοστὰ μακρὰν κάνουν μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ σπεύδουν νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὰ ἀποτσίγαρα. Δηλαδὴ τὰ μικρότατα αὐτὰ ψαράκια τῶν 2 – 4 ἑκατοστῶν ἔχουν πολὺ δυνατὸν τὸ ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, ἐνῷ οἱ ἐθισμένοι εἰς τὴν νικοτίνη, πίσσαν καὶ τὶς βλαβερὲς οὐσίες τοῦ καπνίσματος δὲν θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μάστιγα τοῦ θανάτου!!!!!…..

«Φύσιν κακὴν μεταβαλλεῖν οὐ ράδιον».

4.Ἐμεῖς ἔχομε συνηθίσει τοὺς πάντας νὰ τὰ προσφέρωμεν ὅλα δωρεάν, 

ὄχι μόνον τὰ διάφορα ὑλικὰ ποὺ μᾶς χαρίζουν οἱ διάφοροι εὐλαβεῖς φιλάνθρωποι ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ ἀγοράζομε μὲ τὸ ὑστέρημά μας.

Τοιουτοτρόπως, ὁ καθένας ζητᾶ γιὰ τὸ προσκύνημα στὸν Ἅγ. Παῦλο,  5,  10  ἤ  20 θέσεις γιὰ συγγενεῖς τους, φίλους τους, γνωστούς τους, γείτονές τους ἢ ἐκδρομεῖς τῶν ΚΑΠΗ ἤ τοῦ κοινωνικοῦ τουρισμοῦ κ.λπ.

Στὸ τέλος ὅμως, ἀπὸ τοὺς προσκυνητὰς ποὺ ἔχουν κλείσει θέσιν τηλεφωνικῶς, ἄλλοι γυρίζουν ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρό, ἄλλοι καταλαμβάνονται ἀπὸ πανικὸ ζέστης, κρύου, βροχῶν κ.λπ. ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων καὶ δὲν ἔρχονται.

Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι νὰ ἀφήνωμεν 100άδες ἄλλους φιλέορτους χριστιανοὺς καὶ νὰ μὴ ἔρχωνται καὶ τοιουτοτρόπως τὰ πληρωμένα λεωφορεῖα νὰ πηγαίνουν μισοάδεια!!!!…. 

Διὰ τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ δημιουργήσωμε μία δικλίδα ἀσφαλείας, ζητώντας ἀπὸ τοὺς φίλους μία προκαταβολὴ 10 Εὐρώ, τὰ ὁποῖα θὰ τὰ ἐπιστρέψωμε στὸν καθένα ποὺ τὰ ἔδωσε, ἀμέσως μὲ τὴν ἐπιβίβασίν του ἐπὶ τοῦ λεωφορείου τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.

Παρακαλοῦμε, συνεπῶς, τοὺς ἀγαπητούς μας φίλους καὶ ἐν Χριστῷ ἀδερφοὺς νὰ 

προσέρχωνται νὰ παραλάβουν κάρτες ἐπιβιβάσεως δίδοντας μας 10 Εὐρώ τὸ ἄτομο , 

ἤ νὰ τὰ καταθέτουν στοὺς λογαριασμούς μας:

EUROBANK GR9702602040000210100382086

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR8601101460000014629609828

καὶ νὰ μᾶς τηλεφωνοῦν ὅτι τὰ κατέθεσαν.

Διὰ μὴ δίδωμε τὴν παραμικρὰν ἀφορμὴν ὅτι ἐμεῖς ἐχαλάσαμε καὶ ὅτι ὁ «μπρούκλης» Ἀναγνωστόπουλος θέλει νὰ γίνῃ ζάμπλουτος, διαβεβαιοῦμε κατηγορηματικὼς ὅτι τὸ κάθε ἄτομο ποὺ θὰ ἀνέρχεται ἐπὶ τοῦ λεωφορείου, θὰ τοῦ ἐπιστρέφωνται ἀμέσως τὰ 10 εὐρώ. 

Ὅποιος δὲν προσέλθει, τὸ κάθε δεκάρικο θὰ διατίθεται γιὰ τὸ ἐνοίκιο τῶν λεωφορείων.

5. Φαγητὰ θὰ ὑπάρχουν ἀφθονώτατα καὶ ἀπὸ τὸ κέτερινγκ (ὀργανώτρια ἑταιρεία ἑστιάσεως), ὅσον καὶ οἱ Καλαβρυτινὲς λιχουδιὲς – εὐλογίες Ἁγίου Παύλου, φρεσκότατα μεγάλα αὐγὰ ἀπὸ κότες ἐλευθέρας βοσκῆς («νὰ τρώῃ ἡ  μάνα καὶ νὰ μὴ δίνει στὸ παιδί») καθὼς ὁ ἄρτος ὁλικῆς ἀλέσεως ζυμωτὸς μὲ προζύμι, διάφορες ποιότητες Καλαβρυτινῶν τυριῶν, λοιπὲς εὐλογίες Ἁγίου Παύλου καὶ ὁ οἶνος ὁ ἀθάνατος

Ὁ καθένας δύναται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνεστιάσεως νὰ φάῃ ποὺ νὰ μὴ πεινᾶ διὰ 2 – 3 ἡμέρες. Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ, ὅμως, ἐπιτρέπεται νὰ χώνουν ἐδέσματα καὶ ποτὰ οἱ διάφοροι εἰς τὰ σακίδιά τους ἤ στὰ καρότσια τους.

Διὰ νὰ μὴ εἰσέρχωνται εἰς πειρασμὸν μερικοὶ ἀδερφοὶ καὶ τοποθετοῦν τὰ πώματα τῶν φιαλῶν ὕδατος ἢ ἀναψυκτικῶν εἰς τὶς φιάλες οἴνου καὶ τὶς παίρνουν μαζί τους,  θὰ ἔχωμε ἀπομακρύνει ὅλα τὰ πώματα.

Ὅ, τι περισσεύει θά τὰ παίρνωμε εἰς τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ τὰ δωρίζωμε σὲ προσωπικότητες ποὺ διὰ λόγους ὑγείας ἢ ἄλλους λόγους ἀδυνατοῦσαν νὰ προσέλθουν καὶ ἔχομεν ὑποχρεώσεις. Τὴν μερίδα τοῦ λέοντος θὰ τὴν ἀποστέλλωμε σὲ πολύτεκνες οἰκογένειες, ὀρφανοτροφεῖα καὶ στέγες ἀγάπης ποὺ δεινοπαθοῦν πραγματικά.

6.Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι μας καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας, νὰ λαμβάνουν ἀπὸ ἕνα (1) τεμάχιο ἀπὸ τὰ διάφορα τυριά, τυρόπιτες, χορτόπιτες, μία φέτα ἄρτου καὶ θὰ περνοῦν σερβιτόροι καὶ θὰ προσφέρουν 2ην καὶ 3ην μερίδα διὰ νὰ χορταίνουν ὅλοι καὶ προπαντὸς μὴ μένει ἀπολύτως τίποτα εἰς τὰ πιάτα καὶ πετάγονται (ἵνα μή τι ἀπόληται (Ἰωάν. 6, 12).

Πρέπει νὰ λάβωμεν ὑπ’ὄψιν μας ὅτι ἀλλοῦ πεθαίνουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, μεταξὺ αὐτῶν καὶ 50.000 παιδάκια, ἡμερησίως, διότι δὲν ἔχουν κάτι νὰ φᾶνε, νὰ πίουν καὶ φάρμακα καὶ τοὺς θερίζει ἡ ἑλονοσία καὶ ἄλλα νοσήματα. Ὅλα αὐτὰ εἶναι  ἀδέλφια μας καὶ εἶναι μία ἀσυγχώρητος ἁμαρτία  : «… καὶ ὅς μὲν  πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21).

7. Ὅλα αὐτὰ τὰ λίαν δυσάρεστα γιὰ μᾶς τὰ γράφομε τόσον ἀναλυτικὰ καὶ παραστατικά, διότι,δυστυχέστατα, τὰ βιώνωμε δεκαετίες ποὺ κάνουμε αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις.

 

8. Μετὰ τὸ γεῦμα, οἱ ἔχοντες εὐκινησία παρακαλοῦνται: 

α)  νὰ ρίχνουν ὅλα τὰ πλαστικὰ στὸν μαῦρον σάκον διὰ τὰ ἀπορρίμματα.

β)  νὰ περισυλλέξουν τὰ μεγάλα  καθίσματα καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθοῦν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ὅπως ἦταν.

Τὰ καθίσματα μὲ τὶς ψάθες σὲ μεγάλες στοῖβες ἐντὸςτῆς τραπεζαρίας καὶ 

 

οἱ ξύλινες σπαστὲς ἐντὸς τῆς βιβλιοθήκης στὸ ὑπόγειο μικροῦ κτηρίου.

 

γ) τὰ πλαστικὰ τραπέζια νὰ διαλύωνται ὅπως θὰ σᾶς ὑποδειχθοῦν γιὰ νὰ μεταφέρωνται εἰς τὸ βιβλιοστάσιον. 

 

δ) ἐὰν ἔχει πέσῃ κάτω κάποιο τεμάχιον ἄρτου, φαγητοῦ, τυριοῦ στὸ δάπεδον νὰ περισυλλεχθῇ καὶ νὰ πεταχθῇ στὸ χῶμα γιὰ νὰ τὰ φάγουν τὰ ζῶα – πεινασμένες γάτες καὶ σκύλοι ἀλλὰ καὶ πουλιά. 

 

ε) ἐὰν ἔχουν στάξῃ κεριὰ εἴτε ἀπὸ τὸ μανουάλι, εἴτε στὴν Ὡραίαν Πύλη καὶ μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα, ὅσοι δύνανται νὰ γονατίζουν νὰ τὰ καθαρίσουν καὶ νὰ μείνῃ ὁ Ναὸς πεντακάθαρος καὶ νὰ μὴ ἐπιβαρυνθοῦν ἀφαντάστως οἱ ἐλάχιστοι ποὺ θὰ παραμείνουν διὰ τὸ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἢ διὰ τὴν ἑπομένην ἡμέραν. 

 

Τὸ ἐλάχιστον προσωπικὸν ποὺ θὰ παραμείνῃ γιὰ τὴν ἑπομένην ἡμέρα, νὰ ἐπαρκέσῃ νὰ καθαρίσῃ ὅλα τὰ κτήρια καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος τάξις. 

 

στ) οἱ δυνατοὶ νὰ κλείσουν τὶς ὀμπρέλες μετὰ μεγίστης προσοχῆς, νὰ τὶς βάλουν στὶς θῆκες τους καὶ νὰ τὶς θέσουν ὄρθιες ἐντὸς τοῦ ἰσογείου τοῦ καμπαναριοῦ.

 

ζ) ἄλλοι δυνατοὶ νὰ μεταφέρουν τὶς βάσεις τῶν ὀμπρελῶν μὲ τὸ εἰδικὸν καρότσι καὶ νὰ τοποθετοῦνται πρὸς ἀνατολὰς κοντὰ στὰ πεζούλια ποὺ εἶναι νὰ κάθωνται οἱ ἄνθρωποι – πολὺ πιὸ ἀνατολικὰ ἀπὸ τὴν βρύση μὲ τὸ λιοντάρι καὶ ὄχι πρὸς νότον καὶ πρὸς δυσμάς, διότι ἐκεῖ πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν τοιχία, ἄν τὰ βροῦμε μὲ τὸν νοτιοδυτικὸν γείτονα ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα 

 

η) κάτωθεν τῆς κάτω ἠλεκτροβάνας ὑπάρχουν ξερὰ ξύλα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὴν ἀποθήκην κάτωθεν τῆς βεράντας τῆς κουζίνας, διὰ νὰ καίγωνται τὸν χειμώνα, ἂν ἔρχωνται μερικοὶ τολμηροὶ νὰ ἐργάζωνται διὰ διορθώσεις κορνιζῶν διὰ νὰ τοποθετοῦνται ἅγιες εἰκόνες ἢ καὶ τοπία διὰ νὰ δύνανται νὰ στολισθοῦν ὅλα τα δωμάτια κ.λπ. χῶροι. 

θ) ἂν θελήσουν μερικοὶ  μοναχοὶ ἢ μοναχὲς νὰ ἐπανδρώσουν τὴν Παναγίαν Φανερωμένη (Ζωοδόχον Πηγήν) νὰ ἐργάζωνται ἐντατικὰ διὰ νὰ κάνουν ἱεραποστολικὸν ἔργον.

Ἑβδομαδιαίως θὰ δύνανται νὰ διέρχωνται ἑκατοντάδες περιηγητικὰ λεωφορεῖα καὶ ἐκεῖ θὰ δύνανται νὰ ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς μία ὁμὰς ἀπὸ τὸ ὀλιγώτερον 3 ἄτομα, διότι πειρασμὸς στὰ μεμονωμένα ἄτομα εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνος, τόσον διὰ τοὺς ἄρενες ὅσον καὶ γιὰ τὶς θήλεις. 

  1. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ κάνομεν ὑστάτη ἔκκλησιν, ἐὰν κάποια ὁμάδα μοναχῶν ἢ μοναζουσῶν θέλῃ νὰ ἀναχωρήσῃ διὰ κάπου ἀλλοῦ εἶναι εὐπρόσδετη (ὄχι διὰ ἠθικοὺς λόγους).

Τότε θὰ εἴμεθα σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ μᾶς εὕρουν τέτοιες ὁμάδες, ἐς ἀεὶ λίαν εὐγνώμονες καὶ θὰ τοὺς θεωρήσωμε ὡς μεγίστους εὐεργέτες

Ἐὰν ὅμως πρόκειται νὰ δημιουργηθοῦν σκάνδαλα, τότε ὑπερθεματίζομε μὲ τὸν πρώην πρωτοεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γἐροντα Μάξιμος Ἰβηρίτη (Νικολόπουλον): 

καλύτερα νὰ βλέπουν οἱ διερχόμενοι τὰ κτήριά μας ἔξω ἀπὸ τὰ κάγκελα, παρὰ νὰ δώσωμεν ἀφορμὴν σὲ κουτσομπόληδες νὰ κάνουν τὴν τρίχα τριχιά –   καραβόσχοινον. 

Καὶ νὰ μὴ δίδωμε ἀφρμὲς σὲ μερικὰ ἄφθαστα «ξυράφια» ποὺ ἐμπνέονται κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο καὶ διαστρευλώνουν τὴν ἀλήθειαν. 

  1. Ὅμως, φοβούμεθα μήπως οἱ μισοῦντες τὴν ἀλήθειαν ἰθύνοντες ἐφαρμόσουν τό «Πονάει δόντι, κόψε κεφάλι» καὶ διὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν συγκέντρωσίν μας, ἡ ὁποία θὰ λάβῃ χώρα εἰς τὴν Πλατείαν τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν Προσκτισμάτων αὐτοῦ σὲ ἀνοιχτοὺς χώρους, τὴν ἀπαγορεύσουν;;;;;….. 

Ἡ δική μας συγκέντρωσις δὲν θὰ εἶναι ἄγρια χοροπηδήματα, διότι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης μᾶς τονίζει; «καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχὴ μου·» (Ἡσαΐας, Κεφ.Ἀ’, 14,)  διὰ νὰ ἐρεθίζωνται οἱ γαστέρες καὶ τὰ ὑπογάστρια, ἀλλὰ θὰ εἶναι μία σωστὴ καὶ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ἀπαραίτητος ψυχαγωγία πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἐφαρμόζοντες τὴν Θείαν Ἐντολήν: «Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τὶ ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε.» (Α Κορ. 10,31)!!!!!….. 

 

Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται ἀλόγιστες σπατάλες διὰ νὰ ἀποφεύγωμε τὴν ρῆσιν τῆς Ἁγίας Γραφῆς: 

 

Α) «… καὶ ὃς μὲν  πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (Α  ΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  11,21)

Β) «…Μή κώμοις καὶ μέθαις, …»  (πρός Ρωμαίους 13,13)

Γ) «φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἅ  προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομίσουσιν»   ( Γαλάτας 5,21)!!!!!…..

Δ) «Οὔτε μέθυσοι οὔτε λοίδωροι» (Α Κορινθίους 6,10)!!!!!…..

 

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ ὅλους μας νὰ κινηθοῦμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ ὄχι ὅπως μέχρι τώρα, ποὺ κάνομεν τὴν στρατηγικὴν τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν Διαβόλου!!!!.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ