Κωνσταντίνος Αλεξίου Κατσιάρης

Τακτικόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλήτωρ»,

Θητείας: -7-1-2018/30-12-2020-

Διεύθυνσις οικίας: Παραδείσου 38 τ. κ. 171 23  Νέας Σμύρνης Αττικής,

  1. E. Mail: kkatsiaris@yahoo.gr

Προς τον Κύριον

Χριστοδουλόπουλο Αθανάσιον του Θεοδώρου,

Γενικόν Γραμματέαν της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων

«Ο Αρχαίος Κλήτωρ», Θητείας -2018-2020- Καθώς και:

Σε όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου -2018-2020-

Επιστολή μου:

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σε χαιρετώ και εύχομαι Υγείαν σωματικήν και ψυχικήν, ατομικώς και οικογενειακώς και χαρούμενες στιγμές, εν μέσω επιδημίας Κορωνοϊού και όχι μόνον…

Ως γνωρίζετε λήγει ο θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, Θητείας          -7-1-2018/30-12-2020- και σας υπενθυμίζω ότι έχουν  κατά καιρούς εκδηλώσει προφορικώς, ενδιαφέρον, Πρόεδροι και όχι μόνον, διαφόρων Σωματείων, να ενταχθούν, εγγραφούν, ως τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας.

Καλοδεχούμενοι, αφού αποδέχονται ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ως κάτωθι, τις διατάξεις του Καταστατικού Λειτουργίας της Ομοσπονδίας: Ήτοι:

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, άρθρα (08,12):

  1. Αίτηση Εγγραφής, με πλήρη στοιχεία του Συλλόγου και σύμφωνα με το Καταστατικόν του (επωνυμία, δ/νσις, τηλέφωνα κ.τ.λ.).
  2. Δύο επικυρωμένα Καταστατικά Λειτουργίας του σωματείου και τυχόν τροποποιήσεων του Συλλόγου, από τον Πρόεδρον και Γενικόν Γραμματέα.

Και Πιστοποιητικόν Μεταβολών του Καταστατικού του, από το Πρωτοδικείον Αθηνών.

  1. Απόσπασμά πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως, εκλογής θητείας του Δ/Σ, με την ιδιότητα των, αξιώματα.
  2. Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως, ή όλον το πρακτικόν, με απόφαση και έγκριση για εγγραφή του Συλλόγου, στην Ομοσπονδία, ως τακτικό μέλος, καθώς και την εκλογή των τριών Αντιπροσώπων, για την Ομοσπονδία.
  3. Απόσπασμά, πρακτικού Συγκροτήσεως Διοικητικού Συμβουλίου, ή όλον το πρακτικόν, με την ιδιότητα των . 
  4. Υπεύθυνη Δήλωσις των τριών εκλεγμένων μελών Αντιπροσώπων, για την Ομοσπονδία, με πλήρη τα ατομικά των στοιχεία (διεύθυνσις, τηλ/να, φάξ, μαίλ).
  5. Το ποσό των 30,00 ευρώ, για εφ’ άπαξ έγγραφη.
  6. Και το ποσό των 30,00 ευρώ, για ετήσια εισφορά.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα επιβάλλεται υποχρεωτικώς να υπογράφονται και να σφραγίζονται με την στρογγύλη σφραγίδα, από τον Πρόεδρον και Γενικόν Γραμματέαν του Δ/Σ, Πρωτοτύπως, με υπογραφή (τζίφρα) και κάτω το ονοματεπώνυμο και πατρός με μικρά γράμματα. 

Επίσης και τα της Εφορευτικής Επιτροπής, να υπογράφονται, από τους εκλεγμένους, στο Προεδρείον ή Εφορευτικήν επιτροπή.

Ο Πρώτος ενδιαφερόμενος είναι, ο κ. Μπαλαφούτας Σπήλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Ανω Κλειτορίων «Καρνεσιωτών».

Όμως, από το έτος -2018- έως σήμερον ΔΕΝ έχει καταθέσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα.

Θεωρώ καθήκον μου, να επισημάνω τα αυτονόητα και την σοβαρότηταν του θέματος, εις υμάς, λόγων αρμοδιότητος.

Διότι στις επικείμενες εκλογές της Ομοσπονδίας, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έγγραφής των, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

Και θα είναι τότε μεγάλη ταλαιπωρία και βάσανος, για εμάς όπου συμβάλλουμε μ’ ενδιαφέρον και νομιμότητα.

Τέλος γνωρίζω και γνωρίζετε ότι η Ομοσπονδία πρέπει να είναι παράδειγμα, οργανώσεως και νομιμότητος.

Ανακοίνωσις της παρούσης, σε όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου -2018-2020- , προς ενημέρωσιν των.

Ο Γράφων και Επισημαίνων,

Κων-νος Κατσιάρης

9ος 2020