Καμενιάνοι 14 Σεπτεμβρίου 2020

Για όσους είναι ανυπόμονοι

Εις τις σελίδες 2 και 3 δημοσιεύματός μου, το οποίον με απλοχεριά και περισσήν λαμπρότητα εφιλοξένησεν η Έγκριτη Ιστοσελίδα KALAVRYTAPRESS την 9ην Σεπτεμβρίου ε.ε., φαίνεται περίτρανα ότι τα παρατσούκλια εις Καμενιάνους και Δροβολοβόν δεν είναι κακόηχα, δεν δίνουν λαβήν για μομφήν, δεν προσκρούουν εις τα χρηστά ήθη.

Είναι περιβεβλημένα με ιστορικήν ενάργειαν, χάριν και μεγαλείον.

Αυτή η τοποθέτησίς μου για όσους είναι ανυπόμονοι ή έχουν αντιληφθεί προφανώς εσφαλμένα ότι εξεκίνησα μίαν προσπάθειαν, προκειμένου να χωρίσω τους συμπατριώτες μου εις πατρίκιους και πληβείους.

Με αυτήν την προσπάθειαν θέλω να επισημάνω την φιλοσοφίαν, βάσει της οποίας ο θυμόσοφος Ελληνικός Λαός εδημιούργησε τα παρατσούκλια, θέλω να επισημάνω τον αυθορμητισμόν των απλοϊκών ανθρώπων του τόπου μας, την απλήν, αλλά πνευματώδη σκέψιν των.

Ας έχουν λοιπόν υπομονήν, να γίνει λεπτομερής ανάλυσις (ετυμολογική κ.λπ.) εις ό,τι αφορά τα παρατσούκλια. Δεν θα φεισθώ κόπου και χρόνου, να παραθέσω τα όποια στοιχεία μού παρεσχέθησαν ή έχω εις την διάθεσίν μου, προκειμένου να φέρω εις φως, το μεγαλείον, την αρχοντιάν των συμπατριωτών μας εις το πέρασμα του χρόνου, των ηρώων της ζωής, κατά κύριον λόγον ξωμάχων γεωργών και κτηνοτρόφων, των μητέρων, οι οποίες ανασταίνουν τα νεαρά βλαστάρια της Φυλής μας, πως πέρασαν μέσα εις την ζωήν τα Ελληνόπουλα και οι Ελληνοπούλες, που στολίζουν, τραγουδάνε και ομορφαίνουν την ζωήν, αψηφώντας τους κόπους και τα βάσανά της.

Ήδη από σήμερον τα παιδιά μας εις όλα τα στάδια της Παιδείας, της Πνευματικής ζωής, μπαίνουν με θάρρος εις την μάχην, για να αντιμετωπίσουν το ΤΕΡΑΣ της Πανδημίας, το οποίον πιθανόν εδημιούργησαν κάποια χαλασμένα μυαλά.

Εις τις 26 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει τη Γιορτή της Παιδείας εις το Δεσινόν Καλαβρύτων.

Είναι η Ημέρα κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά την Μετάστασιν του Ιωάννου του Θεολόγου, του ηγαπημένου Μαθητού του Κυρίου, του Αγίου ο οποίος έγγραψε την Αποκάλυψιν.

Κατά τη διοργάνωσιν αυτήν ο Σύλλογός μας Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών, εν τω προσώπω τριών αριστευσάντων μαθητών του Γυμνασίου Ψωφίδος, βραβεύει την μαθητιώσαν νεολαίαν και τους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς, το Πνεύμα το οποίον από την κορυφήν ισοσκελούς τριγώνου φωτίζει τον νουν και την γνώσιν που ευρίσκονται παρά την βάσιν αυτού. Νουν και γνώσιν, άλλος λίγον, άλλος πολύ, έχομεν όλοι.

Εκείνο, το οποίον σπανίζει εις την εποχήν μας, είναι το Πνεύμα.

Συνηθίζεται να λέγεται: «Αυτός είναι τέρας μορφώσεως». Όμως ελαφρά τη καρδία.

Τι άλλο από τέρας μπορεί να είναι, αφού εργάζεται για τον πόλεμον, για την καταστροφήν του κόσμου.

Εν κατακλείδι ο Σύλλογός μας κάνει έκκλησιν προς την μαθητιώσσαν νεολαίαν και τους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς, να αντιτάξουν πνευματικήν άμυναν εις κάποια χαλασμένα μυαλά.

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων