ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αριθμός  158/2020

ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αφού  λάβαμε υπόψη τα άρθρα πρώτο και δεύτερο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/11-09-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ τ. Β΄, 3879/11-09-2020), για τη θέσπιση αναγκαίων κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για τη λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, σύμφωνα με την από 8.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στα οποία ορίζεται ότι «Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων» και ότι «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέφθηκαν στην από 8.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι: 1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων των δικαστηρίων, 2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους, 3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, 4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  ότι

(α) όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί και γραμματείς του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι – συνήγοροι, οι διάδικοι και οι λοιποί παριστάμενοι θα κάνουν υποχρεωτικά χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου εντός (όλων) των χώρων του δικαστικού κτιρίου,

(β) θα τοποθετηθούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ανάλογα με την υφιστάμενη επάρκεια, τα οποία θα διατίθενται σε όλους τους εισερχόμενους στους χώρους του δικαστικού κτιρίου,

(γ) σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας όλων των τμημάτων (Πολιτικών και Ποινικών), στα Γραφεία των Δικαστών και του Προέδρου Πρωτοδικών / Δικαστικού Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται ένας – ένας και θα εξυπηρετούνται από την είσοδο κάθε γραφείου (έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας), σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, ώστε να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων, ενώ η ίδια απόσταση δέον όπως τηρείται και από όλους όσους εισέρχονται και παραμένουν σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου (διαδρόμους, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.),

(δ) στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου / Πλημμελειοδικείου καθώς και σε αυτό του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα παρευρίσκονται οι παράγοντες των εκδικαζομένων υποθέσεων, ήτοι τα πρόσωπα της έδρας, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρές τους και τυχόν λοιποί παράγοντες της δίκης, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων προσώπων εντός της αίθουσας, ειδάλλως και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός παρευρισκομένων, θα περιμένουν εκτός του ακροατηρίου, τηρώντας πάντα την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου. Ωσαύτως, θα παρευρίσκεται και κάθε τρίτος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων, στις δε θέσεις του ακροατηρίου θα κάθονται στις ήδη καθορισμένες με ειδικό σήμα θέσεις, έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων εντός του ακροατηρίου προσώπων ορίζεται σε είκοσι δύο [22] για την αίθουσα του ΜΟΔ / Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και σε είκοσι (20) για την αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ειδικά κατά τη δικάσιμο της έναρξης των εργασιών του ΜΟΔ, οι ένορκοι ήδη από το χρόνο άφιξής τους στο Πρωτοδικείο, θα οδηγούνται από τον ορισθησόμενο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του Πρωτοδικείου, οι μεν της περιόδου του Α΄ δωδεκαημέρου στην αίθουσα του ΜΟΔ, οι δε της περιόδου του Β΄ δωδεκαημέρου στην έτερη αίθουσα συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου, όπου θα αναμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ως προς την περίοδο του Α΄ δωδεκαημέρου. Στη συνέχεια, μετά την αποχώρηση των ενόρκων του Α΄ δωδεκαημέρου (οι οποίοι θα αναμένουν στο χώρο αναμονής εκτός της αίθουσας, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας του 1,5 μ., αν πρόκειται να διεξαχθεί στη συνέχεια δίκη), θα εισέρχονται στην αίθουσα του ΜΟΔ, για να συνεχιστεί η διαδικασία έναρξης των εργασιών του Δικαστηρίου για την περίοδο του Β΄ δωδεκαημέρου.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων.

Καλάβρυτα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

 

 

Ιωάννα Ξυλιά

Πρόεδρος Πρωτοδικών