Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καλαβρύτων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλαβρύτων, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ.
του Δήμου Καλαβρύτων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαβρύτων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25
2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25
3 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25
4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ 25
5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 25
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 25
8 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50
10 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25
11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 50
12 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50
13 ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25
14 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
15 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων:
Τηλ. : 2692022276
Ταχ. Διεύθυνση: ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Email: [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Ο Δήμος Καλαβρύτων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ.
του Δήμου Καλαβρύτων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και
Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαβρύτων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα για ενήλικες:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
2. Αγγλικά στον Τουρισμό 25
3. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
4. Βιολογικά προϊόντα: παραγωγή-πιστοποίηση-διάθεση 25
5. Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών 25
6. Αγροτική επιχειρηματικότητα- Marketing αγροτικών προϊόντων 25
7. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα e-επιχειρείν 25
8. Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες 25
9. Δημιουργία ιστοσελίδας 50
10. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
11. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο 50
12. Βασικά αγγλικά Α1 50
13. Ιταλικά για τουρισμό (Α1-Α2) 25
14. Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 25
15. Εικαστικό εργαστήρι 50

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που στεγάζεται στην

Πρώην Μαθητική Εστία Καλαβρύτων και στο τηλέφωνο: 2692022276

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.