Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι.

Εντός ολίγων ωρών ο , τον οποίον είδαν οι Μάγοι εις την Ανατολήν, θα σταθή υπεράνω των κεφαλών μας, εν μέσω ενός λοιμού τον οποίον βιώνομε.

Το φως, το οποίον θα εκπέμψη, είναι η Χάρις και η Αγάπη του Κυρίου. Η Χάρις απευθύνεται εις τα πνεύματά μας και εις τα χέρια μας. εις τα πνεύματά μας για να τα φωτίση και εις τα χέρια μας για να την παραλάβουν και να την προσφέρωμεν ο ένας εις τον άλλον, ώστε να μας γίνη βίωμα το «Αγαπάτε αλλήλους» και επί πλέον πάντα να δημιουργούμε δίπλα μας νοικοκυραίους.

«Εμείς φτιάχνουμε τους κακούς, εμείς φτιάχνουμε και τους καλούς» έλεγε πάντα ο αείμνηστος Γεώργιος Καλογερόπουλος από το χωριό μας, από τους Καμενιάνους, ο γνωστός με το υποκοριστικόν Γάκος. 

Ενταύθα οφείλω να επισημάνω ότι δεν χρειάζεται πολύς λόγος για να γίνη φανερόν πόσα και ποια προβλήματα δημιουργεί η αντιπαλότης. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ).    

Είναι γνωστόν τοις πάσιν ότι οι πρώτοι οι οποίοι είδαν τον Χριστόν, δεν ήσαν οι άνθρωποοι των σαλονιών, αλλά οι αγραυλούντες απλοί, κἀλοκάγαθοι και αλληλοβοηθούμενοι ποιμένες. 

Κατόπιν αυτού εύχομαι εις όλους έτη πολλά και ευτυχισμένα.

Εις ό,τι αφορά την απαλλαγήν της Ανθρωπότητος από την θανατηφόρον πανδημίαν, η Εκκλησία μας δέεται υπέρ αυτής της απαλλαγής.

«Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι…. από λοιμού, λιμού….».

Εμείς δεν έχομεν παρά να πειθαρχήσωμεν εις τα εκάστοτε υπό των επαϊόντων προτεινόμενα μέτρα. Τουλάχιστον απ’ ό,τι φαίνεται η Χάρις του Κυρίου εφώτισε τα πνεύματα των «παρά Θεώ» και ευρέθη το εμβόλιον.

«Θαρσείν χρη, ταχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον», τουτ’ έστιν: Πρέπει να έχωμεν θάρρος, ίσως το αύριον να είναι καλλίτερον. 

    

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων