Σεβασμιώτατός μας

πρώην Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος.

Αφορισμοί 17.5.2020 & 9.1.2022.

 

Κείμενα καὶ video

11.1.2022

Ἐν συνεχείᾳ ἄρθρου μας ἀπὸ 9.1.2022, σήμερα, μαζὶ μὲ τὰ κείμενα τῶν ἀφορισμῶν τῶν Ἠλία Μόσιαλου καὶ Χρήστου Χωμενίδη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβροσίου, συμπληρώνουμε μὲ ὅλο τὸ video τῆς 9.1.2022 στὸν Ἱ. Ναὸ Παναγίας Φανερωμένης Αἰγίου καὶ θυμόμαστε τὸ κείμενο καὶ τὸ video τῶν ἀφορισμῶν τῶν Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκης Κεραμέως καὶ Νικολάου Χαρδαλιά ἀπὸ 17.5.2020.

VIDEO 9.1.22 

https://www.youtube.com/watch?v=nxDKxvfgQkw&t=9s

KEIMENO  17.5.2020

http://mkka.blogspot.com/2020/05/30-2020.html

VIDEO 17.5.20

https://www.youtube.com/watch?v=-VhIL6Ld9qI

Ὑπεθυμίζουμε, ἐπ’εὐκαιρίᾳ στὸν κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, πρώην Δήμαρχον Βύρωνος τὴν ρητὴν ὑπόσχεσίν του τὴν 21.1.2009 εἰς τὸ Πολεμικὸ Μπουσεῖο Ἀθηνῶν μέσῳ τοῦ Ἀντιδημάρχου του κ. Πολυκάρπου Ἀντωνίου νὰ ὀνοματίσῃ μία κεντρικὴ ὁδὸ ἤ πλατεία τοῦ Βύρωνος εἰς «ὁδὸ Ἰωάννου Ζαμάνη» εἰς μνήμην τοῦ ἀναργύρου ἰατροῦ τοῦ Βύρωνος Ἰωάννου Ζαμάνη. Ἡ ὑπόσχεσις ποτὲ δὲν πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν κ. Χαρδαλία (ἴδ.φωτογραφία).

  ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

    ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210 3254321 

https://www.fotgrammi.gr/κοινωνία/σεβασμιώτατός-μας-πρώην-καλαβρύτων-α/ 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  Νο 29

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ  ΗΛΙΑ  ΜΟΣΙΑΛΟΥ

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΛΑΣΦΗΜΗΣΕ 

 ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

************

Αγαπητοί μου,

Σας παραθέτω τον Αφορισμόν, ο οποίος εξεφωνήθη χθες Κυριακήν 9ην Ιανουαρίου 2022 

εις τον Μητροπολιτικόν ιερόν Ναόν του Αιγίου, 

ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας μας,

 της και Τρυπητής επονομαζομένης, 

εύχομαι δε μετάνοιαν εις τον αφωρισθέντα

 και επιστροφήν εις την αγκάλην 

του Σωτήρος ημών  Ίησού Χριστού. 

+ Ο Μητροπολίτης 

πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022

*************************

ΠΡΑΞΙΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟΥ  ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ,

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

+ ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Πρώην  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος

και

Παντί τω πληρώματι της Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας,

 

«Προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω, εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος» (Πραξ. 20, 28-29). 

 

           Τω θείω τούτω του μακαρίου Παύλου παραγγέλματι επόμενοι και Ημείς, ως πιστός και άγρυπνος θεματοφύλαξ της εμπιστευθείσης Ἡμῖν άνωθεν ιεράς της πίστεως παρακαταθήκης, ουδέποτε επαύσαμεν αντεχόμενοι των ευαγγελικών διδαγμάτων και των θείων και ιερών Κανόνων, ους οι πνευματέμφοροι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, επί κραταιώσει της πίστεως και παραφυλακή των πιστών από καινοφώνων διδασκαλιών εθέσπισαν, καθώς η Μήτηρ Εκκλησία, αείποτε ουκ επαύσατο εκκόπτουσα εν Αγίω Πνεύματι τα εν τω περιβόλω αυτής φυόμενα ζιζάνια και τη των λειτουργών αυτής ευσταθεία, τας υπονομευτικάς εναν-τίον αυτής μεθοδείας αποκρούουσα. 

Πειθαρχούντες, λοιπόν, και υποτασσόμενοι τοις λόγοις του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διακελεύοντος, ότι: «Κάν ακούης τινός εν αμφόδω ή εν αγορά μέση βλασφημούντα τον Θεόν, πρόσελθε, επιτίμησον, κάν πληγάς επιθείναι δέη μη παραιτήση. Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασόν σου την χείρα διά της πληγής…Μέγα τι τέξεται τη πόλει  κακόν τα τοιαύτα παροράν….» (Ε.Π.Ε. 31, 622) και τη αιωνοβίω ταύτη της Εκκλησίας πράξει καταστοιχούντες,  έγνωμεν καταδικάσαι:

 α) ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ,

 

β) ΤΟΝ ΥΠΕΜΕΤΡΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ, και

γ) ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΙΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΙΝΟΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

 

Όθεν, οφειλετικώς προνοούμενοι του πνευματικού συμφέροντος σύμπαντος του Ορθοδόξου Πληρώματος,

έγνωμεν καταδικάσαι

τον ασεβέστατον και βλάσφημον τούτον άνδρα,

τον  Ηλίαν Μόσιαλον, 

αφορίσαι δε και εκκόψαι  τούτον του Σώματος 

της Μητρός ημών Εκκλησίας.

***************

«Αφωρισμένος είη παρά της Παναγίας, Ομοουσίου, Ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, του ενός τη φύσει Θεού και Κυρίου Παντοκράτορος, ως και παρά της Υπεραγίας Δεσποί-νης ημών Θεοτόκου, της και Τρυπητής επονομαζομένης. Κατηραμένος, ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος και τυμπανιαίος έστω.  Κληρονομήσαι την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του προ δότου Ιούδα. Σχισθείσα η γη και κατά-πίοι αυτόν ως τον Δαθάν και Αβειρών. ……. Τα υπάρχοντα αυτού έστωσαν εις διαρπαγήν. Συνεκλειπέτωσαν εκ της οικίας αυτού, ως εκλείπει καπνός από προσώπου πυρός. Εν γενεά μιά εξαλειφθείη το όνομα αυτού. Άγγελος Σατάν προπορεύεσθω έμπροσθεν αυτού. Γένοιτο κατάβρωμα των σκωλήκων, στένων και τρέμων  επί της γης ως ο Κάϊν.  Πρόσωπον Θεού ου μη ίδη. Είη  υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτήτου κολάσεως, έχοιεν δε και τας αράς απάντων των Οικουμενικών Συνόδων και λοιπών αγίων Πατέρων

Ει δε τις των Ορθοδόξων χριστιανών συγχρωτίζεται και συνεργεί αυτώ, και ούτος έσται κατάκριτος από της Εκκλη-σίας. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώη ἡμίν το αυτό φρονείν, εν αλλήλοις, κατά Χριστόν Ιησούν, ίνα ομο- θυμαδόν και εν ενί στόματι δοξάζωμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Ρωμ. 1,5), Ου η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. Αμήν»! 


Ανεγνώσθη ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυπητῆς,

εν Αιγίω, την Κυριακήν 9ην Ιανουαρίου, εν έτει σωτηρίω 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=nxDKxvfgQkw&t=9s