285.000,00 € για μηχανήματα και 211.000,00 € για εξοπλισμό παιδικών χαρών, στο Δήμο Καλαβρύτων.

285.000,00 € για μηχανήματα και 211.000,00 € για εξοπλισμό παιδικών χαρών, στο Δήμο Καλαβρύτων, από το Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα Φιλόδημος II).

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, αποδέχθηκε τις προτάσεις και τα αιτήματα που έχει υποβάλλει, από το Μάιο, ο Δήμος Καλαβρύτων και με αποφάσεις του, χρηματοδότησε και ενέταξε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών, 1) την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων», με προϋπολογισμό 285.000,00 € και 2) την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων», με προϋπολογισμό 211.000,00 €.

Μετά την αποδοχή των χρηματοδοτήσεων αυτών (συνολικά 496.000,00 €), από το δημοτικό συμβούλιο, της επόμενης Παρασκευής, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μελέτης και των ανοικτών διαγωνισμών, ώστε, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Καλαβρύτων, να έχει προμηθευτεί, όλως αναγκαία καινούργια μηχανήματα έργου και να έχει εξοπλίσει και αναβαθμίσει παιδικές χαρές του.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, όταν έλαβε γνώση των αποφάσεων χρηματοδότησης, του Υπουργού Εσωτερικών, με το συνολικό ποσό των 496.000,00 €, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω του Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, που αποδέχθηκε, εξολοκλήρου, τις προτάσεις και τα αιτήματα του ορεινού Δήμου Καλαβρύτων και χρηματοδοτεί το Δήμο μας, με το, ιδιαίτερα σημαντικό, συνολικό ποσό των 496.000,00 €, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού παιδικών μας χαρών.

Μετά τις προβλεπόμενες και αναγκαίες διαδικασίες των ανοικτών διαγωνισμών, πιστεύω ότι, το συντομότερο δυνατό, ο Δήμος Καλαβρύτων, θα ανανεώσει τον γερασμένο και πεπαλαιωμένο στόλο των μηχανημάτων έργου, που έχει, με την αγορά, καινούργιων, δύο (2) τσαπών, ενός μικρού τσαπακίου, για τους εργάτες και υδραυλικούς μας και ενός μικρού εκχιονιστικού, για μέσα, στις πόλεις και στα χωριά μας και θα εξοπλίσει με καινούργια, ασφαλή, αξιόπιστα και πιστοποιημένα όργανα τις παιδικές χαρές του.

Έτσι, με μελετημένες, στοιχειοθετημένες, αξιόπιστες και εφικτές προτάσεις και αιτήματα, μετά, από πολλά χρόνια, ανανεώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τα μηχανήματά μας και αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές μας, προσφέροντας έτσι, καλύτερες, γρηγορότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες και κατοίκους μας και ιδίως στους κτηνοτρόφους και στους νέους μας.

Με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, είμαι βέβαιος, ότι αλλάζουμε, την όψη, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Δήμου μας και εδραιώνουμε, τη νέα εποχή, στο τόπο μας».

Ακολουθούν, οι δύο (2) αποφάσεις χρηματοδοτήσεις, του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας 101 83 Αθήνα Πληροφορίες Κ. Μπριάστικας Τηλέφωνο 2131364716 Fax 2131364713 Email [email protected]

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Π. : 47046

Προς : Δήμo Καλαβρύτων (Ν. Αχαΐας) Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Καλαβρύτων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τη διάταξη του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Α ́ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…». 2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α ́ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 63/2005 (Α ́98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

Κυβερνητικά όργανα». 4. Το Π.Δ. 123/2016 (Α ́208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 5. Το Π.Δ. 88/2018 (Α ́160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών». 6. Το Π.Δ. 141/2017 (Α ́180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 7. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β ́4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 8. Την υπ αριθμ. 4748/22.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

ΑΔΑ: Ω50Δ465ΧΘ7-ΝΗΡ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8fa01ba6a6850654b29f3a στις 07/09/18 11:32

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL KYRIMIS Ημερομηνία: 2018.09.07 13:51:38 EEST

ΑΔΑ: Ω50Δ465ΧΘ7-ΝΗΡ

  1. Την υπ’ αριθμ. 5132/23.02.2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 10. Τις υπ’ αριθμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ : 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2), 22748/23.05.2018 (ΑΔΑ : 6ΩΝΣ465ΧΘ7-ΕΚ0) και 32458/02.07.2018 (ΑΔΑ : ΩΑ4Β465ΧΘ7-4ΝΦ) Τροποποιήσεις της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 11. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε με την υπ ́αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). 12. Το υπ’ αριθμ. 2316/15.05.2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Καλαβρύτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της παρακάτω Πράξης:

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 285.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Καλαβρύτων (Ν. Αχαΐας) χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 285.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 285.000,00 €

Ο δικαιούχος Δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Ι, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8fa01ba6a6850654b29f3a στις 07/09/18 11:32

ΑΔΑ: Ω50Δ465ΧΘ7-ΝΗΡ

Κοινοποίηση 1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων / Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9 2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8fa01ba6a6850654b29f3a στις 07/09/18 11:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας 101 83 Αθήνα Πληροφορίες Μ. Μπαλάσκα Τηλέφωνο 213 1364724 Fax 213 1364713 Email [email protected]

Αθήνα,6 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π.: 47184

Προς: Δήμο Καλαβρύτων (Ν. Αχαΐας) Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Καλαβρύτων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη :

  1. Τη διάταξη του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Α ́ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…». 2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α ́ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 63/2005 (Α ́98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

Κυβερνητικά όργανα». 4. Το Π.Δ. 123/2016 (Α ́208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 5. Το Π.Δ. 88/2018 (Α ́160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών». 6. Το Π.Δ. 141/2017 (Α ́180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 7. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β ́4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 8. Την υπ αριθμ. 4748/22.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα». 9. Την υπ’ αριθμ. 7244/ 13.03.2018 Πρόσκληση ΙΙΙ (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ-5ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

ΑΔΑ: 6ΡΞ9465ΧΘ7-07Τ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8cf70ca6a6850a649e6aa6 στις 07/09/18 14:09

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL KYRIMIS Ημερομηνία: 2018.09.07 14:47:44 EEST

ΑΔΑ: 6ΡΞ9465ΧΘ7-07Τ

  1. Την υπ’ αρίθμ. 23251/ 25-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΧΔ465ΧΘ7-8ΥΙ) Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 11. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε με την υπ ́αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). 12. Το υπ’ αριθμ. 2524/ 29-05-2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Καλαβρύτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 229.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλαβρύτων.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 211.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 18.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

229.400,00 €

Ο δικαιούχος δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) αφορά μόνο στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Πρόσκληση ΙIΙ.

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ΙΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση 1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9 2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8cf70ca6a6850a649e6aa6 στις 07/09/18 14:09

ΑΔΑ: 6ΡΞ9465ΧΘ7-07Τ

Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b8cf70ca6a6850a649e6aa6 στις 07/09/18 14:09

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή