Ως γνωστόν, τα Χριστιανικά Κράτη της Βαλκανικής (Ελλάς, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιον) συνεμάχησαν και εκήρυξαν τον Πόλεμον εναντίον της Οθωμανικής Τουρκίας, με σκοπόν την Απελευθέρωσιν των υποδούλων ομοεθνών των.

Κινητήριος μοχλός για την ένοπλον αυτήν σύγκρουσιν, η οποία απεκλήθη Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος, ήταν η αδιάλειπτος προκλητικότης των Τούρκων και η συνεχής καταπίεσις που ασκούσαν εις τους πληθυσμούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις περιοχές που ευρίσκοντο υπό την κατοχήν των.

Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος ήρχισε την 25ην Σεπτεμβρίου 1912 με την κήρυξιν του πολέμου από το Μαυροβούνιον εναντίον των Τούρκων και έληξε με την Συνθήκην του Λονδίνου την 17ην Μαΐου 1913. 

Η Χώρα μας εισήλθεν εις τον πόλεμον την 5ην Οκτωβρίου 1912.

Οι Έλληνες εις το μέτωπον της Μακεδονίας επετέθησαν από Νότια προς Θεσ/νίκην και Μοναστήρι, ενώ εις το μέτωπον της Ηπείρου επετέθησαν με γενικήν κατεύθυνσιν προς Ιωάννινα. 

Μετά τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του 1897 και ιδίως από το 1904 κατεβλήθησαν συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες δια την αναδιοργάνωσιν, τον εξοπλισμόν και την εκπαίδευσιν του Ελληνικού Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν και μετά το Κίνημα του 1909 και ολοκληρώθησαν λίγες ημέρες πριν από την έναρξιν του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. 

Τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά τον Α΄ Βαλκανικόν Πόλεμον απετέλεσαν:            

α. Ο Στρατός Θεσσαλίας 100.000 άνδρες, διοικούμενοι από τον Αρχιστράτηγον Διάδοχον Κωνσταντίνον.

β. Ο Στρατός Ηπείρου 10.500 άνδρες, διοικούμενοι από τον Αντιστράτηγον Κωνσταντίνον Σαπουντζάκην αρχικά και αργόερα από τον Αρχιστράτηγον Διάδοχον Κωνσταντίνον.

γ. Ο Στρατός των μετόπισθεν.

  δ. Ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Ναύαρχον Παύλον Κουντουριώτην, με Ναυαρχίδα του Στόλου το Θωρηκτόν – Καταδρομικόν Γ. ΑΒΕΡΩΦ με Κυβερνήτην τον Αντιπλοίαρχον Σοφοκλή Δούσμανη μετέπειτα Ναύαρχον.

Εν ευθέτω χρόνω  θέλω δημοσιεύσει στοιχεία εις ό,τι αφορά την αγοράν του Θωρηκτού κ.λπ.    

Παρατίθεται αντίγραφον αποσπάσματος εκ της ιδιοχείρου εκθέσεως του Υπουργού των Ναυτικών Ν. Στράτου περί του Αντιπλοιάρχου Σ. Δούσμανη.

ε. Ο νεοσύστατος Λόχος Αεροπορίας υπό τον Ταγματάρχην Μηχανικού Γ. Σκούφον, αποτελούμενος αρχικά από αεροπλάνα τύπου «Farman». 

Παρατίθεται φωτογραφία Ηπειρώτη Αεροπόρου Αδαμίδη. 

Οι αποστολές τις οποίες ανελάμβανεν ήσαν κυρίως αναγνωριστικές πτήσεις και υποτυπώδεις βομβαρδισμοί με αυτοσχέδιες βόμβες.

Θέλω επανέλθει εις ό,τι αφορά: 

α. Την Οργάνωσιν του Τακτικού Στρατού εις την Ελλάδα. 

β. Την Εκπαίδευσιν αυτού.

γ. Τον Εξοπλισμόν και τα Εφόδια.

δ. Την Οχύρωσιν.

ε. Την Επιστράτευσιν και Στρατηγικήν συγκέντρωσιν κατά τον Α΄ Βαλκανικόν Πόλεμον. 

στ. Και τέλος την περαιτέρω πορείαν των Ενόπλων μας Δυνάμεων κατά τον Α΄ Βαλκανικόν Πόλεμον.

Παρατίθεται Ιστορικός Χάρτης της Ελλάδος.

Πηγές:

  • Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, Γ.Ε.Σ./Δ.Ι.Σ. 
  • Οι Κυριώτερες Μάχες του Ελληνικού Στρατού 1897-1955. Γ.Ε.Σ./Δ.Ι.Σ.
  • Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. 
  • Δελτίον Πνευματικής Ενημερώσεως «Ηπειρωτικής Εταιρείας». Αφιέρωμα εις την 21ην Φεβρουαρίου. 
  • Δημοσίευμα Αντιναυάρχου Δρος Στυλιανού Πολίτη εις την Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ της 6ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλον: Το Ηρωϊκό Θωρηκτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ. 
  • Βαλκανικοί Πόλεμοι Μιχαήλ Δ. Σούλη Υποστρατήγου ε.α., Καθηγητού Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας εν έτει 1978.  

Εν Καμενιάνοις τη 5η Οκτωβρίου 2022

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων