Με το υπ’ αριθ. 6544/4-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εγκρίθηκαν για την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. πρόσθετοι πόροι υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 € επί του αρχικού ποσού 1.919.000,00 € της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020).

Με την έγκριση της υπερδέσμευσης δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα 22 έργων δημόσιου χαρακτήρα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.533.287,84 €.

Συνοπτικά τα στοιχεία των προς ένταξη έργων είναι:

Υποδράση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ

ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ.)
19.2.4.1 Υποδομές μικρής κλίμακας σε οικισμούς 1 150.000,00 45.000,00
19.2.4.2 βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό 0 369.000,00 0,00
19.2.4.3 Αναπλάσεις – υποδομές αναψυχής 10 500.000,00 2.103.890,01
19.2.4.4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 4 100.000,00 126.222,58
19.2.4.5 Υποδομές πολιτισμού 7 800.000,00 1.258.175,25
ΣΥΝΟΛΟ 22 1.919.000,00 3.533.287,84

Μετά την έκδοση Απόφασης Ένταξης των έργων από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι δικαιούχοι θα κληθούν από την ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους.