Αναστολή διεξαγωγής της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2020, στα Τριπόταμα της Κοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων

«Αναστολή διεξαγωγής της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2020, στα Τριπόταμα της Κοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 312 / 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 89/31.07.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων «Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής κλπ. της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2020 στα Τριπόταμα της Κοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48595/31.07.2020 (ΦΕΚ 3159/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.07.2020 (ΦΕΚ 3165/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50680/11.08.2020 (ΦΕΚ 3363/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη –Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 31.8.2020».
5. Το από 25/08/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Αροανίας., η οποία αποφάσισε την μη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Τριποτάμων από 31.08.2020 έως και 02.09.2020 λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη μη δυνατότητας τήρησης των προβλεπόμενων από το Νόμο μέτρων για το σκοπό αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναστέλλουμε τη διεξαγωγή της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2020, στα Τριπόταμα της Κοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων, από 31.08.2020 έως και 02.09.2020, λόγω των επικρατούντων συνθηκών και της αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων, στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.07.2020 (ΦΕΚ 3165/τ. Β’) μέτρων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος