Πρώτο Βραβείο

«Δόμνα Βισβίζη, μία Θέση και για Σένα»

από τους Μαθητές της Β’ και Γ’ Τάξεως του 

4ου Γυμνασίου Κορίνθου υπό την Καθοδήγηση του Καθηγητού κ. Μάριου Γεωργιάδη

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών

και Πνευματικών Αξιών

Σωματείον «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

                                                         https://youtu.be/5uvUJ8MOCpc

10.2.2023

Ἀπευθυνθήκαμε σὲ ὅλους τοὺς Διευθυντὰς Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητὰς Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους καὶ Μετεκπαιδευομένους, μὲ εὐρὺ ζῆλο γιὰ ἐπιμόρφωσιν, ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια καὶ τὴν Κύπρο μας καθὼς καὶ σὲ ἀμιγῆ ἑλληνικὰ Σχολεῖα εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν καὶ τὶς ἑλληνικὲς Κοινότητες τῆς ὑφηλίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό, σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας. 

Ἐστείλαμε τὸ μήνυμα πρὸς ὅλους τοὺς πνευματικοὺς βλαστοὺς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο:

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ιδρυμα-προασπισεωσ-ηθικων-2/

Ἡ καλύτερη ταινία θὰ βραβευόταν μὲ τὸ χρηματικὸ ἔπαθλο τῶν τριῶν χιλιάδων (3.000) Εὐρώ, ἡ δευτέρα μὲ τὸ ποσὸν τῶν δύο χιλιάδων (2.000) Εὐρώ καὶ ἡ τρίτη μὲ τὸ ποσὸν χιλίων (1.000) Εὐρώ. 

Συμφωνοῦμε πάντοτε μὲ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη ποὺ ἐτόνιζε: «Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα».

Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀνορθωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνωμε καὶ ἐμεῖς τὸν Θούριο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ. Καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μ’ὀφελεῖ καὶ ἄν ζήσω;;;;;;».

Καὶ νὰ ἔχουμε ἐπίσης ὡς Θούριον μας: 

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν Ἐλπίδα. Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα» (Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ μεταλλάξουμε τὰ λόγια τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Δημοσθένους (Παιανία Ἀττικῆς):

«δεῖ δὴ ἀνθρώπων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων, ὦ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσου, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων». 

Ἀναμένουμε κατεπειγόντως ἐθελοντάς, ὁπότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ δυνηθῶμε νὰ πραγματοποιήσουμε θαύματα. Μόνον τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ θριαμβεύσουμε. 

Σᾶς ἀναμένουμε μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμε νὰ κατασκευάσουμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς νέες Ἅγιες Σοφίες!!!!!!!!!!…

Λόγῳ διαφόρων προβλημάτων καὶ ἀντιξοοτήτων καθυστέρησε ἡ ἐπεξεργασία τῶν κατατεθέντων ταινιῶν.

 Οἱ ταινίες ἐμελετήθησαν ἀπὸ εἰδικοὺς καὶ ἐπὶ τέλους ἀνακοινώνομε τὰ ἀποτελέσματα.

 Τὸ πρῶτο Βραβεῖο (Ἔπαινος 3.000 Εὐρώ) ἔλαβαν οἱ μαθητὲς τῆς Β’ καὶ Γ’ Τάξεως τοῦ 4ου Γυμνασίου Κορίνθου ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου, ἄξιου Καθηγητοῦ των – Θεολόγου – Φιλόλογου κ. Μάριου Γεωργιάδη διὰ τὴν ταινία μικροῦ μήκους μὲ τίτλον:

«ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ, ΜΙΑ ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

τὴν ὁποία σήμερα προβάλλομε.  

Ὁ Ἀξιότιμος Καθηγητὴς κ. Μ. Γεωργιάδης, μετὰ τὴν γνωστοποίησιν τῆς προκρίσεως τοῦ Σχολείου του, μᾶς ἀπήντησε μὲ συγκινητικὰ καὶ ἐνθαρρυντικὰ λόγια: 

«…Με μεγάλη χαρά έλαβα το μήνυμά σας και ευχαριστώ θερμά εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων για την βράβευση της ταινίας μας. Σας πληροφορούμε ότι οι δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης συνεχίζονται ανελλιπώς ενώ πάντα πρώτος μας στόχος είναι η εμπλοκή των μαθητών μας σε αυτές…». 

Ἡ ταινία ἐπελέγη, διότι οἱ μικροὶ μαθητὲς τὴν ἀπέδωσαν μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ προκρίθηκε, μεταξὺ τῶν ἄλλων λόγων, καὶ διότι ἀναφέρεται σὲ μία ὄχι τόσον γνωστὴ ἡρωίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τῆς Καπετάνισσας Δόμνας Βισβίζη (1784 – 1850), ἡ ὁποία προσέφερε, μαζὶ μὲ τὸν σύζυγό της Καπετάνιο Ἀντώνη Βισβίζη, πάρα πολλὰ εἰς τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ ἐν τούτοις δὲν ἔχει προβληθῆ δεόντως, ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄλλα ἀμφιβόλου ἀξίας ὀνόματα. 

Ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Καργάκος ὄχι μόνον οὐδέποτα μᾶς ἐπήνεσεν τὸ ταπεινὸν ἀλλὰ κολοσσιαῖον ἔργον μας, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως καὶ ἐμμέσως μᾶς ἔβλαπτε!!!!!!!!!

Ἐντούτοις ἐμεῖς ἀναδημοσιεύομε τίς ρεαλιστικὲς καὶ ἀληθεῖς φράσεις του: «Ζοῦμε τὴν ἐποχὴ ἐκπούστευσης καὶ ἐκπουτάνευσης τοῦ Ἔθνους, σπεκουλαδῶροι (κίναιδοι) διευθύνουν τὴν χώρα μας»!!!!.

Τοιουτοτρόπως ἐξαγριώνουν καὶ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, τὸν ἅγιον τῆς πολιτικῆς Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὰ ὁστᾶ τῶν ὁποίων θὰ τρίζουν καὶ θὰ λέγουν: «τὶ βλάκες ὑπήρξαμε ἐμεῖς νὰ κάνωμε τὰ κορμιά μας κόσκινα καὶ νὰ ὑποφέρωμε γιὰ νὰ ἀπελευθερώσωμε τοὺς ἀπογόνους μας καὶ αὐτοὶ νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως;;;;;…». 

O tempora o mores    (Ὤ καιροί, ὤ ἤθη)!!!!…

Ὅπως ἔχει προαναγγελθῆ, ἡ ἐν λόγῳ πρώτη ταινία θὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ὀπτικὴ καὶ ἀκουστικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας γιὰ τὸ Τάμα, ποὺ ἐλπίζομε ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθῇ.

Τέλος, οἱ ταινίες ποὺ ἀπερρίφθησαν, διότι δὲν ἐτηροῦσαν τίς ἀπαιτούμενες προδιαγραφές στὰ κριτήρια τῆς Ἑλλανοδίκου Ἐπιτροπῆς, παρότι μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπρότεινον νὰ μὴ βραβευθοῦν καθόλου ὅσοι δὲν ἦσαν στοὺς 3 πρώτους ἢ νὰ πάρουν καὶ αὐτοὶ ἕνα βραβεῖο ἀποκόπτοντας χρήματα ἀπὸ τοὺς 3 πρώτους, τελικῶς ἐμεῖς ἐπείσαμε τὴν Ἐπιτροπή, οἱ μὲν 3 πρῶτοι νὰ πάρουν ἀκέραια τὰ ἔπαθλά τους, οἱ δὲ ὑπόλοιποι, οἱ μὴ προκριθέντες, νὰ πάρουν ἕνα συμβολικὸ ἔπαθλο τῶν 200 εὐρὼ ἕκαστος.

Εὐχόμεθα ὅλοι νὰ εἴμεθα ὑγιεῖς καὶ δυνατοὶ καὶ νὰ συνεχίζωμε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  τηλ. 2103254321

https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/απονομή-επάθλων-ταινιών-επ-ευκαιρίᾳ/