Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Προσφάτως η Έγκριτος Εφημερίδα Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου εφιλοξένησε δημοσίευμά μου, υπό τον τίτλον: «Αντιμετώπισις Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών Ειρηνικής Περιόδου»

Όμως συμβαίνει ένιοι των φίλων μου αναγνωστών, ενίοτε διαπνεόμενοι προφανώς από οίστρον φιλοτιμίας, δι’ επιδαψίλευσιν προς το κοινόν, φορτισμένοι συναισθηματικά, ασφαλώς επ’ αγαθώ, να κάνουν παρέκκλισιν εκ της εννοίας όρων τινών.

Τούτου ένεκεν, έκρινα φρόνιμον εις την παρούσαν φάσιν, να προσεγγίσω και αύθις το αντικείμενον, προκειμένου να δώσω έτι μάλλον λεπτομερή διευκρίνισιν εις ό,τι αφορά το συγκεκριμένον θέμα, οίον «Αντιμετώπισιν Συμφορών».

ΙΙ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  

Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας».

ΙΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ ΤΙΝΩΝ:

«Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης, φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο χώρο, το οποίον προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον».

 1. ΠΟΘΕΝ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ:
 2. Προσφάτως έφθασεν εις τα χωριά μας η μεταλλαγμένη μορφή COVID 19, η μορφή (ΟΜΙΚΡΟΝ). Η εξέλιξις του φαινομένου παρακολουθείται από τους συναρμοδίους φορείς, σύμφωνα με ανάλογον συνδυασμόν μέτρων, προς ελαχιστοποίησιν των δυσμενών επιπτώσεων εις βάρος των κατοίκων και επισκεπτών.

  Ας ελπίσωμεν ότι το τέρας αυτό, δια των μεταλλάξεων, αφήνει τον τελευταίον βρυχηθμόν του. Εμείς οφείλομε πίστιν εις το Θείον Βρέφος, το Οποίον μόλις προ ολίγων ημερών εξέπεμψε και αύθις προς ημάς την Χάριν Του και την Αγάπην Του. Επίσης οφείλομε πειθαρχίαν προς τις οδηγίες των επαϊόντων. 

 1. Από δεκαετίας περίπου μας επεσκέφθη το μεταχρωματικόν έλκος του πλατάνου. Πρόκειται για τον τρομοκράτην των πλατανοδασών, ο οποίος πλήττει ανελέητα το φυσικόν περιβάλλον.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζομεν εν αγαστή συνεργασία μετά του Δασαρχείου Καλαβρύτων.

 1. Πέραν αυτών, το χωριό Καμενιάνοι απασχολούν δύο εισέτι μακροχρονίως εξελισσόμενα φυσικά φαινόμενα: 

α. Το Ρήγμα Κάκαβου.

Επάνω ακριβώς από το χωριό και εις υψόμετρον χιλίων εξακοσίων (1.600) μέτρων περίπου, ανατολικά του όρους ευρίσκεται το προαναφερόμενον ρήγμα. Το ρήγμα τούτο, όταν ενεργοποιήθη κατά την αρχαιότητα, προεκάλεσε φοβερές γεωλογικές ανακατατάξεις.

Το έτος 2006 άρχισε να ενεργοποιείται και αύθις, αλλά πόρρω απέχον της ενεργοποιήσεώς του κατά την αρχαιότητα, εις ό,τι αφεώρα τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Οι κατά τ’ ανωτέρω πρόσφατες δυσμενείς επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

– Πρόκλησις συχνής σεισμικής δραστηριότητος μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ.

– Μετατόπισις τεραστίων γηίνων όγκων, με πιθανότητα δημιουργίας λασποπλημμύρας, εκ της οποίας εκτιμάται, κατά τους ειδικούς, = (Κλιμάκιον της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αχαΐας, υπό τον αείμνηστον γεωλόγον Αγγελόπουλον Νικόλαον), ότι θα κινδυνεύση το χωριό. Ο γράφων μετά του προαναφερομένου γεωλόγου, επεσκέφθη τον τότε Νομάρχην κ. Κατσικόπουλον Δημήτριον, ο οποίος έδωσεν αμέσως εντολήν απ’ ευθείας αναθέσεως του έργου προστατευτικών μέτρων. 

Εν συνεχεία ελήφθησαν τα υποδειχθέντα μέτρα προστασίας του χωριού, πλην δεν πρέπει να εφησυχάζωμε, κυρίως εις τον προληπτικόν τομέα.

– Πέραν αυτών, η χαράδρα Κακό Λαγκάδι, η οποία αρχίζει από το συγκεκριμένο Ρήγμα και κατηφορίζει προς το χωριό, προεκάλεσε – κατά τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα – βλάβην εις την υδρομάστευσιν, εκ της οποίας υδρεύεται το χωριό μας, οι Καμενιάνοι. Τούτου ένεκεν, ειδοποιηθείς εγκαίρως ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Λάμπος Σπυρίδων, έσπευσε και απεκατέστησε την βλάβην, πράγμα το οποίον επανέλαβε και την 30ην του προηγουμένου μηνός.

Παράλληλα ενήργησεν έλεγχον της κοίτης του χειμάρρου άνωθεν της πηγής Πλατάνου μέχρι την παρυφήν του χωριού.

Εφωτογράφησε την κοίτην του χειμάρρου και τα εκατέρωθεν αυτής κρημνώδη πρανή. Εκ των φωτογραφιών προκύπτει ότι εις την συμβολήν των χαραδρών Κακό Λαγκάδι – Κρύα Βρύση και εντός της κοινής κοίτης έχει καταπέσει τεράστιος ογκόλιθος, αποσπασθείς εκ του καταρράκτου Κρύας Βρύσης.

Επίσης προκύπτει ότι εντός της κοίτης του ρέματος άρχισε να αναδύεται αυτοφυές πλατανοδάσος.

Εκτιμάται ότι η ούτω διαμορφωθείσα κατάστασις, εις δεδομένην στιγμήν, είναι ικανή να κάνη μερικήν ανάσχεσιν συμφοράς εκ πλημμύρας ή λασπορροής.

Όμως επιβάλλεται να επισκεφθή τον χώρον κάποιος ειδικός.

Παρατίθενται φωτογραφίες: 

 

Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο Πρόεδρος κ. Λάμπος Σπυρίδων έχει εις το ενεργητικόν του πολλά σεμινάρια Αντιμετωπίσεως Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών, εκ της θέσεώς του εις τον χώρον εργασίας του.

β. Και τώρα ερχόμεθα εις το δεύτερον μακροχρονίως εξελισσόμενον φυσικόν φαινόμενον, το οποίον απασχολεί το χωριό μας, τους Καμενιάνους.

Πρόκειται για την καθίζησιν του πρανούς του λοφίσκου εις την δεξιάν πλευράν του χωριού, φαινόμενον για το οποίον το αρμόδιον Κλιμάκιον της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, το οποίον επεσκέφθη τον χώρον την 2αν Μαρτίου 2006, απεφάνθη ως ακολούθως: «Στο σημείο αυτό παρατηρείται μια καθίζηση, του πρανούς του λοφίσκου. Εκεί πιθανότατα υπάρχουν έγκυλα των οποίων το εύρος δεν μπορεί να καθορισθή χωρίς ειδική μελέτη, άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από τον θόρυβον της ροής υπογείων υδάτων και μάλιστα σε ικανές ποσότητες κατά την διάρκειαν του χειμώνα. Εφ’ όσον η οροφή των έγκυλων αυτών δεν καταρρεύσει δεν υπάρχει κίνδυνος για το χωριό. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνουμε ότι επειδή στην περιοχή αναφέρονται από τους κατοίκους και μικροδονήσεις και ότι στην περιοχή υπάρχει κατά δήλωσή τους παλαιό ρήγμα (λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί από το συνεργείο μας), κρίνουμε αναγκαίον την περαιτέρω γεωτεκτονικήν διερεύνηση της περιοχής».

«Εις ό,τι αφορά την σεισμική έξαρση της περιοχής και ιδιαίτερα στην Κέρτεζη και Καμενιάνους προτείνουμε την εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων στις παραπάνω περιοχές για άμεσες και τεκμηριωμένες πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν για την κατανόηση του φαινομένου και τον εφησυχασμόν των πολιτών και κατ’ επέκταση για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων εάν αυτά χρειάζονται».

Παρά το γεγονός ότι η Έκθεσις Αυτοψίας (Φ. 309/130 από 3-3-2006) έχει άμεσους αποδέκτες τους συναρμόδιους φορεις, τελούμεν εισέτι εν αναμονή. Η προφορική απάντησις, την οποίαν έχομε λάβει, είναι: 

«Για λόγους τεχνικούς δεν έχουν τοποθετηθεί επιταχυνσιογράφοι».

 1. Πλημμύρες: 

Προσφάτως = (μέσα εις τον μήνα Δεκέμβριον του προηγουμένου έτους) έπληξαν τα χωριά μας ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι, τα οποία φαινόμενα είχαν συνακόλουθα εκτεταμένες πλημμύρες. 

α. Υπερεπληρώθησαν με φερτές ύλες, τόσον η κοινή κοίτη των χειμάρρων Καμενιάνων, Δροβολοβού, Δεσινού, όσον και η κοίτη του χειμάρρου Καμενιάνων από Πλατανάκον μέχρι Καμενιανίτικο γεφύρι.

Όμως, επειδή οι εν λόγω χείμαρροι παρακολουθούνται συνεχώς και λαμβάνονται εκάστοτε τα επιβαλλόμενα αντιπλημμυρικά μέτρα, παρετηρήθη ελαχίστη εκτροπή χειμαρρικών φαινομένων εις ωρισμένα επισφαλή σημεία εγγύς του κάτω ρου των προαναφερομένων χειμάρρων.

Προσοχή: Εκ της ούτω διαμορφωθείσης καταστάσεως ήτο δυνατόν να προκύψη κοινός κίνδυνος εις αγροκτήματα, εις τον ασφαλτοστρωμένον δρόμον Καλογερικού Μύλου – Καμενιάνων – Δροβολοβού – Δεσινού, καθώς και κίνδυνος ανθρώπων.        

Παρατίθενται φωτογραφίες, τόσον του χώρου εκτροπής των χειμαρρικών φαινομένων, όσον και του Τριβαδίου ή Ελουκού Ποταμού, υπερπληρωμένου με πλημμύραν και στερεομεταφοράν εις τα όρια αντοχής αυτού.

 

 

 

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν υπό του Προέδρου του Συλλόγου μας (Καμενιανιτών – Δροβολοβιτών – Δεσινιωτών κ. Νικολοπούλου Κωνσταντίνου) την 12ην Δεκεμβρίου 2021.

Ο κ. Νικολόπουλος ευρίσκετο εις Καρπενήσι και εις την κορύφωσιν της κακοκαιρίας ειδοποιήθη και προσήλθεν εσπευσμένως.

Εις την φωτογραφίαν του Τριβαδίου ή Ελουκού Ποταμού φαίνεται η «κουπαστή» της γέφυρας αυτού, παρά την συμβολήν του με τους χειμάρρους Καμενιάνων, Δροβολοβού, Δεσινού. Η συγκεκριμένη γέφυρα κατεσκευάσθη εν έτει 1956 επί Υπουργίας αειμνήστου Βασιλείου Παπαρηγοπούλου εις Υπουργείον Βορείου Ελλάδος.

Πρωτεργάτες (εισηγητές) προς τον Υπουργόν ήσαν οι αείμνηστοι: Παναγιώτης Αθανασόπουλος ή Πανάγος Πεταλάς από τους Καμενιάνους, Ανδρέας Κυριακόπουλος ή Αντρικάκης, Πρόεδρος Κοινότητος Καμενιάνων. Επικεφαλής της εν λόγω πρωτοβουλίας ο Πάϊκος Οικονομόπουλος, Πρόεδρος της Κοινότητος Αροανίας (Σωποτού).

Η συγκεκριμένη γέφυρα έλυσε πλείστα όσα προβλήματα των χωριών Καμενιάνων, Δροβολοβού, Δεσινού, αλλά και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον προσεγγιζόντων τα χωριά μας. 

  Παρ’ όλα αυτά, καθ’ ημετέραν εκτίμησιν, απαιτείται ο έλεγχος αντοχής της γέφυρας. Έχει γίνει σχετικόν έγγραφον προς συναρμοδίους Φορείς. 

Και για να μην πάμε πολύ μακριά, ο γράφων, μαθητής ων εις το Γυμνάσιον Αροανίας, διανύων σχεδόν καθημερινά την απόστασιν Μεγάλη Βρύση Καμενιάνων – Αροανία (Σωποτό), εκινδύνευσε πολλάκις να πνιγή.

Επίσης ο γράφων ασχολείται με την αντιπλημμυρικήν προστασίαν του χρυσοφόρου άργους των χωριών μας από ηλικίας δέκα πέντε (15) ετών, από τότε που εφτιάχναμε τα αντιπλημμυρικά εμπόδια (καρτέρια) με κορμούς και κλάδους δένδρων, ακόμη και με λίθους εις τα σημεία όπου το επέτρεπαν οι τοπικές συνθήκες. Από το τέλος της δεκαετίας του 1970, ύστερα από αιτήματα του Συλλόγου μας (Καμενιανιτών – Δροβολοβιτών – Δεσινιωτών) και των Προέδρων των Κοινοτήτων Καμενιάνων και Δεσινού, πραγματοποιείται ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων κάθε χρόνον ανελλιπώς υπό των συναρμοδίων φορέων. Το 1974, ότε απεκατεστάθη η Δημοκρατία, εψηφίσθη το Ν.Δ. 17/2-9-1974, «περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτων Αναγκών» (Π.Σ.Ε.Α.).

β. Ένα άλλο ρέμα, το οποίον υπερεπληρώθη με φερτές ύλες και τούτου ένεκεν υπήρξεν εκτροπή χειμαρρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα πρόκλησιν ζημιών εις παρόχθια αγροκτήματα, είναι το ρέμα Αγίου Γεωργίου, Σουριών, Αγριοκερασιών, Καλογερικό Καρτέρι.

Παρατίθεται σχετική φωτογραφία ειλημμένη επίσης υπό του κ. Νικολοπούλου Κωνσταντίνου.       

 

 

Η ούτω διαμορφωθείσα κατάστασις εις το συγκεκριμένον ρέμα, έδωσε καθαρόν το μήνυμα ότι: 

– Το νερό δεν πηγαίνει τον ανήφορον.

– Δεν πρόκειται για μονοπάτι αλλά για ρέμα. Ειρήσθω εν παρόδω ότι, ένεκα διαφωνιών με παρόχθιους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, προεκάλεσα επίσκεψιν του χώρου και ενέργειαν αυτοψίας από κλιμάκιον (μέλη της Επιτροπής Αστυνόμευσης Ποταμών και χειμάρρων) της Δ/νσεως Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητος Αχαΐας.

Το κλιμάκιον συνέταξε σχετικήν Έκθεσιν Αυτοψίας (271897/5564/13 από 26-11-2013), την οποίαν εκοινοποίησεν αρμοδίως: 

– Δεν είναι δυνατόν να «γλαστροκόβουμε» την πλημμύραν και στερεομεταφοράν του ρέματος μέσα σε προηγούμενα κτήματα, προκειμένου να προστατευθούν τα επόμενα. Το τι πρέπει να γίνη το γνωρίζομεν όλοι, αρκεί να βρούμε και να θεραπεύσωμε την Αχίλλειον πτέρναν του συγκεκριμένου ρέματος, καθ’ ότι, καίτοι την αποκαλούμεν Αχίλλειον, θεραπεύεται, δεν είναι υποχείριον της ειμαρμένης. Όμως δεν απαιτείται να κουραστούμε πολύ για να την βρούμε, μας την απεκάλυψε το ίδιον το ρέμα.

Η πτέρνα ευρίσκεται εις το κατώτατον σημείον του ποδός. Εκεί ευρίσκεται και το πρόβλημα εις το συγκεκριμένον ρέμα, το οποίον δεν υπελόγισε σωστά ο κατασκευαστής του φρεατίου επισκέψεως και παροχετεύσεως της πλημμύρας και στερεομεταφοράς.

– Η φύσις είναι ο μεγαλύτερος αρχιτέκτων «Τους τη φύσεως ουκ έστιν λανθάνειν νόμους».

– Από το Φυσικόν περιβάλλον να παίρνωμε μόνον τους τόκους και όχι το κεφάλαιον.

Εν τέλει τα εκ χειμαρρικών φαινομένων υπολείμματα στερεομεταφοράς εκ των δρόμων απεσύρθησαν τη συμπράξει της Δημοτικής Ενότητος Αροανίας και κατοίκων της περιοχής μας, υπό την εποπτείαν του κ. Νικολοπούλου Κωνσταντίνου.

Εις ό,τι αφορά τον καθαρισμόν της κοίτης των χειμάρρων, ένεκα της εναποθέσεως φερτών υλικών, έχει απευθυνθεί έγγραφον  προς την Περιφέρειαν Δυτικής Ελλάδος, υπογεγραμμένον, τόσον από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Καμενιάνων και Δεσινού, όσον και από τον Σύλλογόν μας Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών. Φανταστείτε τι θα είχεν επικρατήση, αν δεν είχαν ληφθή τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. Ως γνωστόν η πρόληψις είναι πολλαπλασίως ανωτέρα της καταστολής και προβλέπεται απ’ όλα τα Σχέδια Αντιμετωπίσεως Συμφορών.

Αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου είπε κατά το παρελθόν: «Όσον αξίζει ένα γραμμάριον πρόληψης δεν αξίζουν εκατό κιλά καταστολής».

Η πρόληψις ενεργεί αθορύβως και χωρίς να προκαλεί συγκινήσεις, τοσούτον μάλιστα ώστε όταν κατά το παρελθόν 8 Σεπτεμβρίου, Ημέραν κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά το Γενέσιον της Θεοτόκου, είμεθα με τον Πρόεδρον της Τοπικής Κοινότητος Καμενιάνων μέσα εις τους χειμάρρους και εκαθαρίζαμε αυτούς από τα φερτά υλικά, ηλέγχθημεν εξ ενίων φίλων ομοχωρίων ως αδικαιολογήτως απόντες εκ του εκκλησιάσματος. Όμως η Θεομήτωρ, η Υπέρμαχος Στρατηγός μπαίνει η Ίδια μπροστά, όταν πρόκειται για την Σωτηρίαν των δικαίων, των εναρέτων. Αντιστράτηγος Αείμνηστος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, εις το βιβλίον του «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ» σελίδα 236).

«Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται» κατά την λαϊκήν παροιμίαν.       

γ. Το υδατόρεμα της Ιστορικής και γραφικής Πηγής Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων.

– Η εν λόγω Πηγή, η οποία κατά τον Γάλλον, ιατρόν, περιηγητήν Πουκεβίλ, διελθόντα εκείθεν εν έτει 1816, «αποτελεί το μεγαλύτερον Κεφαλόβρυσον του Ποταμού Ερυμάνθου», σήμερον – πέραν αυτού – έχει χαρακτηρισθεί και τόπος δασικής αναψυχής, με ακριβώς δίπλα της τον Ι. Ναόν των Αγίων Πάντων.

  – Η Πηγή αυτή, λόγω των προσφάτων συνεχών βροχοπτώσεων επαρουσίασεν πλουσίαν ανάβλυσιν νεαρών υδάτων. Τα πηγαία αυτά ύδατα εις ωρισμένα επισφαλή σημεία, συμπαρομαρτούντων και άλλων παραγόντων, εξετράπησαν του υδατορέματος και κατέκλυσαν το πολύσπορον άργος των Καμενιάνων, μέσω του οποίου διέρχεται το υδατόρεμα και εν συνδυασμώ αποτελούν πηγήν ζωής για τον τόπον μας. Ο κίνδυνος, ο οποίος υπήρχεν εις την παρούσαν φάσιν, ήτο η σήψις της προσφάτου σποράς. Όμως οι καλλιεργητές έσπευσαν και απεκατέστησαν την ούτω διαμορφωθείσαν κατάστασιν. Η όλη εργασία επραγματοποιήθη χειρωνακτικά, για προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος και ιδία αυτού καθ’ εαυτού του υδατορέματος, το οποίον ουδείς γνωρίζει από πότε οι χρόνοι, ακούραστοι πετροπελεκητάδες εδημιούργησαν.

– Το συγκεκριμένον υδατόρεμα είναι λίαν ευαίσθητον και χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής και κυρίως να μην διέρχονται κάθετα επάνω από αυτό οχήματα και δη γεωργικοί ελκυστήρες, οι οποίοι καταστρέφουν τις προστατευτικές όχθες αυτού, με τα εντεύθεν επακόλουθα.  

Ενταύθα οφείλω να επισημάνω μίαν ιδιομορφίαν του υδατορέματος Μεγάλης Βρύσης, την οποίαν ιδιομορφίαν γνωρίζουν ελάχιστοι. Τα επί σειράν χιλιετιών ρέοντα πηγαία και υέτια ύδατα εις το συγκεκριμένον υδατόρεμα έχουν παρασύρει τα σαθρά, τα επισφαλή υπεδάφια παρόχθια γήινα στοιχεία και έχουν δημιουργήσει τα λεγόμενα «νεοφαγώματα», κάτω από τα οποία ρέουν μεγάλες ποσότητες υδάτων. Πέραν αυτών έχουν επιλεγεί και τα σημεία διαβάσεως του υδατορέματος. Κάθε παρέμβασις εδώ του ανθρωπίνου παράγοντος, προς δημιουργίαν ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, έρχεται εις αντίθεσιν με το φυσικόν περιβάλλον, το οποίον τελικά, όταν διαταραχθή, προκαλεί συμφορές.

δ. Σημειωτέον ότι: Εις τις κατά τ’ ανωτέρω iv.4.α.β. περιπτώσεις μετά των κ.κ. Νικολοπούλου Κωνσταντίνου και Λάμπου Σπυρίδωνος, Προέδρων Συλλόγου και Τοπικής Κοινότητος αντιστοίχως, συνέπραξε και ο κ. Καλογερόπουλος Βασίλειος Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου μας.      

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:   

Εν κατακλείδι:

 1. Ο λόγος είναι Ελεύθερος, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο χειριζόμενος τον λόγον γνωρίζει μέχρι που φθάνουν τα δικαιώματά του και από που αρχίζουν οι υποχρεώσεις του.
 2. Καλοπροαίρετα και με την οφειλομένην εκάστοτε σεμνότητα δυνάμεθα να κάνωμε εποικοδομητικόν σχολιασμόν.
 3. Εκ του λόγου μας είτε γραπτού είτε προφορικού ο γενόμενος κοινωνός αυτού εξάγει ωρισμένα συμπεράσματα.
 4. Όταν πρόκειται να σχολιάσωμεν οιανδήποτε κατάστασιν, επιβάλλεται να είμεθα εγκρατείς αυτής εις μήκος, πλάτος και βάθος.
 5. Όμως, για να επιτευχθή τοιαύτη γνώσις, προϋποθέτει να έχωμεν εργασθεί εποικοδομητικά δια την εν λόγω κατάστασιν τουλάχιστον κατά 75%, οπότε το υπόλοιπον 25% δυνάμεθα να το διαθέσωμε για σχολιασμόν.
 6. Ως γνωστόν ο σκεπτόμενος αναγνώστης του σχολίου θα σπεύση, τουλάχιστον από περιέργειαν να γίνη κοινωνός της σχολιαζομένης υποθέσεως.
 7. Εκεί δοκιμάζονται τα εδέσματα και τα ποτά. Εκεί ξεχωρίζουν τα σύκα από την σκάρφην =(δηλητηριώδη μαύρον ελέβορον). Εκεί γίνεται σύγκρισις των εὖ με τα φεῦ.
 8. Ο Συνταγματάρχης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Σερ Φρειδερίκος Χαλλίντεϋ, οργανωτής και πρώτος Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, κατά την πρώτην Ημερησίαν Διαταγήν προς τους νεοεξελθόντες της Αστυνομικής Σχολής Κερκύρας την 30ην Σεπτεμβρίου 1921, είπε μεταξύ άλλων: «Ουδέν διδάσκει όσον το παράδειγμα και ουδέν επιβάλλει όσον η ευπρέπεια».

Με τα λόγια αυτά ήθελε να τονίση την ποιοτικήν εργασίαν των Αστυνομικών της Αστυνομίας Πόλεων.

Με λίγα λόγια επιβάλλεται να είμεθα πρωτοπόροι εις την εργασίαν και δη εις την ποιοτικήν τοιαύτην και να είμεθα βέβαιοι ότι τα πάντα θα πάνε καλά. Εις τα χωριά μας δεν υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι. Όλοι είμεθα ισότιμοι, είμεθα ισάξιοι. 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων