Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Δάρα Μαντινείας λειτούργησε τήν, Κυριακή, 28 Αὐγούστου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἀναιμάκτου Θυσίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ κ. Δημητρίου Πολυδόρου. Ὁ νέος Διάκονος εἷναι ἔγγαμος.

Στόν λόγο του, ὁ χειροτονούμενος δοξολόγησε τόν  Θεό, πού τόν ἀξιώνει τῆς μεγάλης Χάριτος τῆς Ἱερωσύνης, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τίς εὐεργεσίες καί τήν ἀγάπη του, τούς γεννήτορές του καί τά ἀδέλφια του, τή σύζυγο καί ὅσους τόν στήριξαν στήν ἀπόφασή του να ἐνδυθεῖ τό τίμιο ράσο.

Ὁ χειροτονῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στήν ἀντιφώνησή του, συμβούλευσε πατρικά τόν χειροτονούμενο νά προοδεύει πνευματικά καί νά καταστεῖ ἄξιος λειτουργός τῶν Μυστυρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά νά τά καταφέρει, πρέπει νά ἀγαπᾶ τόν Θεό, νά εἷναι φιλακόλουθος καί νά σέβεται τόν Λαό.

ΧΑΜπίτας

 

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα, 

σεβαστοί πατέρες, 

εὐλογημένε Λαέ τοῦ Κυρίου,

 

Αὐτή τή φοβερή καί ἁγία ὥρα τῆς εἰσόδου μου στό ἅγιο Θυσιαστήριο δοξάζω τόν Τριαδικό Θεό, πού, παραβλέποντας τίς ἁμαρτίες μου καί τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μου, μέ ἀξιώνει σήμερα νά λάβω τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης. 

Ἀπό μικρό παιδί ἀγάπησα πολύ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί συνέδεσα τή ζωή μου μέ τήν ὑπηρεσία καί τή διακονία μου στόν Ἱερό Ναό Ταξιαρχῶν Τριπόλεως, στόν Ἅγιο Βασίλειο, στόν Ἅγιο Δημήτριο, στή Μεταμόρφωση καί ἀλλοῦ. Ἰδιαίτερα, κάτω ἀπό τή σκέπη καί μέ τή βοήθεια τοῦ ἁγίου Βασιλείου γεννήθηκε ὁ πόθος γιά τήν Ἱερωσύνη καί αὐτός ὁ πόθος δέν ἐξέλειψε στή ζωή μου. Ἔτσι σήμερα ἡ μεγάλη μου ἐπιθυμία φτάνει στήν πραγματοποίησή της. Βρίσκομαι μπροστά στό Ἱερό Βῆμα μέ φόβο καί τρόμο, σκεπτόμενος τό μέγεθος, τήν ἀξία καί τό μεγαλεῖο τῆς Ἱερωσύνης. Τό μόνο πού μπορῶ νά κάνω αὐτή τή στιγμή, εἶναι νά παρακαλέσω γιά τό ἔλεος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Κυρίου καί νά ἐλπίσω στή Θεία Χάρη, ἡ ὁποία «πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ».

Εὐχαριστῶ ὁλόψυχα τούς ἀγαπημένους μου γονεῖς Παναγιώτη καί Δήμητρα γιά ὅλα ὅσα προσέφεραν ὅλα αὐτά τά χρόνια καί συνεχίζουν νά προσφέρουν σέ ἐμᾶς, τά παιδιά τους. Ὅ,τι καί νά πῶ εἶναι λίγο! Θυσιάστηκαν πραγματικά, ὥστε νά μή λείψει ποτέ τίποτα στήν οἰκογένειά τους. 

Εὐχαριστῶ τά ἀδέρφια μου Γεωργία, Μαγδαληνή, ἀλλά ἰδιαιτέρως τόν ἀδερφό μου Ἀλέξιο, συνοδοιπόρο σέ αὐτό τό βῆμα τῆς ζωῆς μου. 

Ἐπιτρέψτε μου, Σεβασμιώτατε, νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τήν ἀγαπημένη μου σύζυγο Ἄννα – Μαρία, ἡ ὁποία μοῦ χάρισε τήν ἀγάπη της ἀπό τήν πρώτη μας γνωριμία καί δέχθηκε μέ χαρά τήν τιμητική θέση τῆς πρεσβυτέρας, τό νά μοιραστοῦμε τό βάρος τῆς Ἱερωσύνης.

Εὐχαριστῶ πολύ τόν πρῶτο μου Πνευματικό Πατέρα, νῦν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητο, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο καί Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόν νῦν Πνευματικό μου Πρωτοπρεσβύτερο Σωτήριο Ἀθανασούλια καί τούς σεβαστούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀγάπη τους.

Θά ἤθελα, τέλος καί ἐξαιρέτως, νά εὐχαριστήσω θερμά ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε, τόν σεπτό Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, γιά τήν εἰλικρινῆ καί πατρική ἀγάπη σας, μέ τήν ὁποία μέ περιβάλλατε ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μέ γνωρίσατε, καθώς καί γιά τήν ἐμπιστοσύνη, πού δείξατε στό ταπεινό πρόσωπό μου. Δέν ὑπάρχουν, ὅμως, λόγια νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τό μεγαλειῶδες δῶρο, πού σέ λίγο πρόκειται νά λάβω ἀπό τά τίμια χέρια σας, τήν ἁγία Ἱερωσύνη. Σᾶς ὑπόσχομαι, ὅτι θά ἀγωνιστῶ μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις στή διακονία, πού σήμερα μοῦ ἀνατίθεται, καί θά προσπαθήσω νά φανῶ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν σας, κάτω ἀπό τή συνεχῆ ὑπακοή μου πρός τό σεπτό πρόσωπό σας.

Αὐτή τή στιγμή στρέφω πάλι τόν νοῦ μου καί τήν καρδιά μου πρός τόν Τριαδικό Θεό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί προστάτιδά μου, καί ἀναφωνῶ: «Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι»! «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου»!

Σεβασμιώτατε, «νῦν ἐπέστη ὁ καιρός»! Γεννηθήτω τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

 

Δάρα Ἀρκαδίας, 28/8/2022