Πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αριθ. Πρωτ.: 26/1

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ», σύμφωνα με την από 10 Οκτωβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού υπό όρους, με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εβδομήντα πέντε (78) ατόμων,  για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων (εγκαταστάσεις χιονοδρομικού κέντρου). Η περίοδος κάλυψης των προαναφερθέντων αναγκών είναι μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2022 έως Απριλίου 2023, ανάλογα και με την επάρκεια σε χιονοκάλυψη του κέντρου, με στόχο την έναρξη όλων των δραστηριοτήτων του ή μέρους αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδικότητα, την διάρκεια της σύμβασης καθώς και τον μέγιστο αριθμό ατόμων ανά κωδικό θέσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ΠΙΝΑΚΑ Α (σελ.1) της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) σχετικά με τον κωδικό θέσης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να ανατρέξετε στον ΠΙΝΑΚΑ Β (σελ.2) της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αρχικής σύμβασης Μέγιστος Αριθμός ατόμων
101 Χελμός Χειριστές εναέριων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινο ΔΕ 2 μήνες 19
102 Χελμός Έλεγχος εισιτηρίων & Εξυπηρέτηση πελατών ΔΕ 2 μήνες 7
103 Χελμός Εκδοτήρια Εισιτηρίων ΔΕ 2 μήνες 5
104 Χελμός Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι ΔΕ 2 μήνες 10
105 Χελμός Πιστέρ – τραυματιοφορείς – έλεγχος & προετοιμασία Πάρκου ΔΕ 2 μήνες 8
106 Χελμός Χειριστές διαστρωτικών & εκχιονιστικών μηχανημάτων ΔΕ 2 μήνες 6
107 Χελμός Παρκαδόροι ΥΕ 2 μήνες 3
108 Χελμός Υπάλληλοι Καφέ – Μπαρ, Εστιατορίου, Καντίνας ΔΕ 2 μήνες 20

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης / Ειδικότητα Τίτλος σπουδών & 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 

Χειριστές αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

·           Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, ή 3 χιονοδρομικών περιόδων, σαν φροντιστής / χειριστής εναερίων ή και συρόμενων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα.

·           Δίπλωμα εναερίτη διασώστη, εκδοθέν από πιστοποιημένη σχολή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·           Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, ή δύο χιονοδρομικών περιόδων, σαν φροντιστής / χειριστής αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα.

·           Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση χειριστή μηχανημάτων ή εξυπηρέτησης πελατών σε τεχνική ή εμπορική επιχείρηση.

102 

Έλεγχος εισιτηρίων & Εξυπηρέτηση πελατών ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·         Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινές τουριστικές επιχειρήσεις.

·           Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·            Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινή τουριστική επιχείρηση.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·            Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε τουριστική εγκατάσταση, ή σε άλλη εμπορική ή τεχνική επιχείρηση.

103 

Εκδοτήρια Εισιτηρίων ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·         Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινές τουριστικές επιχειρήσεις.

·           Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·            Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινή τουριστική επιχείρηση.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·            Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε τουριστική εγκατάσταση, ή σε άλλη εμπορική ή τεχνική επιχείρηση.

  

104

Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·            Εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών ή δυο τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε επιχείρηση εμπορίας ειδών σκι που αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

·           Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή μίας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε επιχείρηση εμπορίας ειδών σκι που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·            Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση πωλητή ή υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών σε χειμερινή τουριστική εγκατάσταση, ή 2 ετών σε άλλη εμπορική επιχείρηση.

105 

Πιστέρ – τραυματιοφορείς – έλεγχος & προετοιμασία Πάρκου ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·           Εμπειρία τουλάχιστον 3 χιονοδρομικών περιόδων, σαν πιστέρ χιονοδρομικού κέντρου.

·         Γνώσεις Α’ βοηθειών που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

·         Δίπλωμα εναερίτη διασώστη εκδοθέν από πιστοποιημένη σχολή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·         Εμπειρία τουλάχιστον δύο χιονοδρομικών περιόδων, σαν πιστέρ χιονοδρομικού κέντρου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·          Άριστη γνώση σκι που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

106 

Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·         Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

·         Άδεια χειριστού μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·         Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

·         Βοηθός χειριστή μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη εργασία.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·         Άδεια οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας Γ που αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο.

·         Βοηθός χειριστή μηχανήματος διάστρωσης χιονιού ή εκχιονιστικού μηχανήματος με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη εργασία, ή βοηθός χειριστή μηχανήματος διαμόρφωσης εδάφους με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη εργασία.

107 

Παρκαδόροι ΥΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·             Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινές τουριστικές επιχειρήσεις.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινή τουριστική επιχείρηση.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ* :

*(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε άλλη επιχείρηση.

108 

Υπάλληλοι Καφέ – Μπαρ, Εστιατορίου, Καντίνας ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

·        Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών, ή 3 τουριστικών περιόδων σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινές τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινές τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης.

·        Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αποδεικνύεται από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

·        Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε άλλη επιχείρηση που αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

 

* Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 101, 102, 105 & 10 συνίσταται να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας που επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Καλαβρύτων (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2)     Έπονται οι δημότες της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3)     Έπονται οι κάτοικοι όλης της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν  όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, όταν αυτά τους ζητηθούν από την επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, στην 2η φάση αξιολόγησης θα απαιτηθούν τα κάτωθι:

  • Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου
  • Τίτλος σπουδών
  • Πιστοποιητικό πρόσθετων προσόντων, όπως γλώσσα, διάσωση, Α’ βοήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, σκι, κλπ όπως ο πίνακας Β.
  • Επαγγελματική άδεια (*όπου απαιτείται)
  • Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο
  • Βεβαίωση Απασχόλησης ή Απόδειξη εμπειρίας – υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο με σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση Ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου : https://www.kalavritaski.gr/jobs/ είτε μέσω email στην διεύθυνση της επιχείρησης μας : accounting@kalavritaski.gr

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα και μόνο κωδικό θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της ανάρτησης στον ιστότοπο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση η να εκτυπώσουν την τελευταία σελίδα της παρούσας ανακοίνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί σε συνέντευξη (η οποία θα γίνει είτε δια ζώσης είτε με ψηφιακά μέσα) και τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής :

  1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, Γ’).
  2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κοκ).
  3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε παρόμοια υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης των υποψηφίων, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφόρηση για τη σειρά κατάταξης τους και θα κληθούν να αποδεχτούν την πρόσληψή τους, εφόσον ευρίσκονται μεταξύ των επιλαχόντων. Σε περίπτωση άρνησης ή μη εμφάνισης κάποιου υποψηφίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στον πίνακα κατάταξης, κοκ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια αρχικής σύμβασης 2 μήνες) αμέσως όταν συντρέχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για τη λειτουργία της επιχείρησης και ανάλογα με τις ανάγκες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα συνδέεται με την εταιρία μας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, υπό τους παρακάτω ειδικούς συμβατικούς όρους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της λειτουργίας της επιχείρησής μας, ως καθαρά εποχιακής και εξαρτωμένης αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, με συνέπεια, εάν δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες να μην λειτουργεί καθόλου η εταιρία μας.

Έτσι το προσωπικό που θα προσληφθεί, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, θα παρέχει την εργασία του μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και λειτουργεί η εταιρία μας, και κατά τις ημέρες και ώρες αυτές θα του καταβάλλεται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, ενώ, εάν δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και δεν λειτουργεί η εταιρία μας, δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.

Τέλος, η διεύθυνση της επιχείρησης ενημερώνει, πως στα πλαίσια πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να τηρήσουν αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΤ και όλων των εσωτερικών υγειονομικών πρωτοκόλλων της επιχείρησης όπως αυτές θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της νέας χιονοδρομικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Δήμαρχος Καλαβρύτων