Επιπλέον 150.000 ευρώ από την Κυβέρνηση στην Πάτρα για τις ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

Με νέα παρέμβαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές κου Χρήστου Τριαντόπουλου, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με επιπλέον 150.000 ευρώ το Δήμο Πατρέων για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου από τις ζημιές των περασμένων κακοκαιριών.

Με την ίδια απόφαση διατίθενται και 150.000 ευρώ στο Δήμο Καλαβρύτων.

Η απόφαση που υπογράφηκε χθες από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  κ. Στέλιο Πέτσα, έρχεται να προσθέσει αυτό το ποσό στα ήδη εγκεκριμένα από 3/1/2022 250.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, τα οποία ουδέποτε απορρόφησε ο Δήμος Πατρέων.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι νικά τον χρόνο και τη γραφειοκρατία και στέκεται άμεσα δίπλα στους πολίτες της Πάτρας και της Αχαΐας. Ας ελπίσουμε ότι η δημοτική αρχή θα εγκαταλείψει κάθε σκέψη κομματικής σκοπιμότητας και θα αξιοποιήσει το συνολικό ποσό των 400.000 ευρώ που διέθεσε η Κυβέρνηση προς όφελος της πόλης.

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ  για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που  προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ  5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

 1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 2. . Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για  το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014 (Α΄ 93)  «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 37 παρ.3 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό  Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων  και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».  
 4. Το Μέρος ΙΗ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην  Ελλάδα και άλλες διατάξεις».  
 5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει (Α’ 147).  6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για  την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».  
 6. Τις διατάξεις του π.δ.141/2017 (Α E 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως  ισχύει.  
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και  κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών  και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών».  
 9. Την αριθμ. 142052/27.12.2021 (Β΄6319) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και  Επενδύσεων «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου  Εσωτερικών προγραμματικής περιόδου 2021-2025».  
 10. Την αριθμ. 28814/4.5.2022 (ΑΔΑ: ΨΡ3Π46ΜΤΛ6-Ε0Φ) απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών «Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα  πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες  στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου  Εσωτερικών 2021-2025»  
 11. Την αριθμ. 946/48040/10.5.2022 (ΑΔΑ: 9ΥΟΑ46ΜΤΛΡ-0ΗΙ) απόφαση του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΝΑ 255 του έργου [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα  πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες  στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας (2003ΣΕ05500005)] με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000  και προϋπολογισμό 163.071.877,30 ευρώ.  
 12. Την αριθμ. Υ22/17.6.2021 (Β΄ 2607) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».  14. Την αριθμ. 19723/16.3.2021 (Β΄ 1064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του  άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄133)».  
 13. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης Κατάρτισης  & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του  Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».  16. Την αριθμ. 10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) σχετικά με  τις οδηγίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης, καθώς και τη με αριθ. 17939/30.5.2017  διευκρινιστική αυτής (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).  
 14. Την ανάγκη για αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν κατά περίπτωση από  έντονα καιρικά φαινόμενα.  
 15. Την ανάγκη για αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά  φαινόμενα στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –  Αγίων Θεοδώρων.  
 16. Τα αριθμ. έγγραφα: 2674/23.3.2022 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 3174/24.2.2022  του Δήμου Αλμωπίας, 0/5.10.2021 του Δήμου Αλμυρού, 2007/9.2.2022 του Δήμου  Αμφιλοχίας, 2767/8.4.2022 του Δήμου Αμφίπολης, 16766/7.12.2021 του Δήμου  Ανδραβίδας – Κυλλήνης, 1469/4.3.2022, 5769/16.10.2021, 1647/15.3.2022 και 1760/21.3.2022 του Δήμου Ανωγείων, 2519/7.9.2020, 3565/20.11.2020, 2557/16.8.2021  και 2801/10.9.2021 του Δήμου Βελβεντού, 2446/14.2.2022 του Δήμου Βόλβης,  389/19.1.2022 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, 5455/24.3.2022 και 9146/13.5.2022 του  Δήμου Ζακύνθου, 9727/4.2.2022 και 104317/27.10.2021 του Δήμου Ηρακλείου,  7231/16.11.2021 του Δήμου Θέρμου, 1594/31.1.2022 του Δήμου Καισαριανής,  11729/20.12.2021 και 1558/28.2.2022 του Δήμου Καλαβρύτων, 981/7.2.2022, 

1086/14.2.2022 και 1087/16.2.2022 του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, 2543/15.2.2022 του  Δήμου Κασσάνδρας, 17711/20.10.2021 του Δήμου Κιλελέρ, 64526/30.11.2021 του Δήμου  Λαγκαδά, 530/11.1.2022 του Δήμου Λευκάδας, 117/7.1.2022 του Δήμου Ληξουρίου,  19536/12.12.2021 του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,  2505/8.2.2022 του Δήμου Μαραθώνος, 3073/23.2.2021, 5079/27.5.2021 και 132/11.1.2022  του Δήμου Μετεώρων, 15844/2.11.2021 και 18620/23.12.2021 του Δήμου Μονεμβασίας,  323/12.1.2022 του Δήμου Μουζακίου, 1212/31.1.2022 και 9883/17.6.2021 του Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 38302/6.5.2022 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών,  2807/1.2.2022, 5702/28.2.2022 και 5677/28.2.2022 του Δήμου Νέας Σμύρνης,  21807/12.1.2021 και 22434/27.1.2021 του Δήμου Παγγαίου, 500/28.1.2022 του Δήμου  Παλαμά, 22919/16.3.2022 του Δήμου Πατρέων, 6199/10.2.2022 του Δήμου Πειραιώς,  3208/17.2.2022 του Δήμου Πεντέλης, 1029/28.1.2022 του Δήμου Πλατανιά,  14864/7.12.2021 του Δήμου Πύλης, 2186/3.2.2022 του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,  1210/21.2.2022 του Δήμου Σάμης, 218/14.1.2022 του Δήμου Σίφνου, 215/13.1.2022 του  Δήμου Σκοπέλου, 317/14.1.2022 του Δήμου Σοφάδων, 617/24.2.2022 του Δήμου Σύμης,  800/7.2.2022 και 852/8.2.2022 του Δήμου Τεμπών, 1652/9.2.2022 του Δήμου Φαρσάλων,  217/2.2.2022 του Δήμου Φολεγάνδρου, 1751/28.1.2022, 1151/20.1.2022 και  8054/9.5.2022 του Δήμου Ωρωπού, 2127/8.3.2022 της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου,  585/15.12.2021 και 34/15.2.2022 του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών  Δήμων Ν. Άρτας.  

Αποφασίζουμε  

Τη χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για  «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται  από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»], με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο  «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και με συνολικό ποσό ύψους οκτώ  εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (8.710.000,00 €), σε βάρος των  πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000 ως ακολούθως:  

 1. Τη χρηματοδότηση των παρακάτω Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών: 
Α/Α  ΟΤΑ  ΝΟΜΟΣ  ΠΟΣΟ 
1.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  100.000,00 
2.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  150.000,00 
3.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΠΕΛΛΑΣ  100.000,00
4.  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  200.000,00 
5.  ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ  40.000,00
6.  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ  150.000,00
7.  ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  ΚΟΖΑΝΗΣ  100.000,00
8.  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  200.000,00
9.  ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  100.000,00
10.  ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  100.000,00
11.  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  100.000,00
12.  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  150.000,00

 

Α/Α  ΟΤΑ  ΝΟΜΟΣ  ΠΟΣΟ 
13.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  30.000,00
14.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ  150.000,00
15.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  280.000,00
16.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  500.000,00
17.  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  ΛΑΡΙΣΑΣ  300.000,00
18.  ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  280.000,00
19.  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  400.000,00
20.  ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  150.000,00
21.  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  250.000,00
22.  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  100.000,00
23.  ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  120.000,00
24.  ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  200.000,00
25.  ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  140.000,00
26.  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  250.000,00
27.  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  150.000,00
28.  ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  150.000,00
29.  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  200.000,00
30.  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ  150.000,00
31.  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  500.000,00
32.  ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  80.000,00
33.  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΧΑΝΙΩΝ  150.000,00
34.  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  300.000,00
35.  ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  80.000,00
36.  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  350.000,00
37.  ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  30.000,00
38.  ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  250.000,00
39.  ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  160.000,00
40.  ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  140.000,00
41.  ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ  200.000,00
42.  ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ  100.000,00
43.  ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  30.000,00
44.  ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  250.000,00
45.  ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  50.000,00
46.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ &  ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ  50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  8.010.000,00

 

 1. Τη χρηματοδότηση του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης του Ν. Ηλείας με το ποσό των  τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: 
  Τίτλος Έργου  Προϋπολογισμός (€) 
Έργο  Έργο πρόληψης για την αποφυγή πλημμυρικών  φαινομένων στις Δ.Ε Βάρδας και Ανδραβίδας  300.000,00 

 

 1. Τη χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδος με το ποσό των τετρακοσίων  χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:  
  Τίτλος Έργου  Προϋπολογισμός (€) 
Έργο  Αποκατάσταση – θωράκιση ακτής Αγίου Ιωάννη  Δήμου Λευκάδας  400.000,00 

 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω ποσών θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των  έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα  ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό μας.  

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.  

  

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων  

 Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων  

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ  
 2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 3. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
 4. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ  
 5. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ  
 6. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
 7. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
 8. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 
 9. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
 10. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 11. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 12. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ  
 13. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 14. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
 15. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ 
 16. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
 17. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
 18. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  
 19. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 20. ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 21. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 22. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 23. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  
 24. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 25. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  
 26. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 27. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 
 28. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 29. ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 30. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
 31. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
 32. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 33. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 34. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 35. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 
 36. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
 37. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ  
 38. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
 39. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 40. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
 41. ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
 42. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
 43. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
 44. ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
 45. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 46. ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  
 47. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ &  

 ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  
 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης  3. Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως  
 3. Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Α.Π.  

5.Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής