Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων-

Δείτε τη 5η τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων εδώ

ΘΈΜΑΤΑ

  1. Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 35.750,00 € από B΄ Κατανομή των Κ.Α.Π. του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
  3. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 € από Κατανομή των Κ.Α.Π. του ΥΠ.ΕΣ. έτους 2020, για την καταβολή των μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020.
  4. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαβρύτων και ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση ερευνητικού έργου: «Εκτίμηση επικινδυνότητας επαναλαμβανομένων φαινομένων αστοχίας πρανών στην περιοχή Κάτω Ζαχλωρούς Δήμου Καλαβρύτων.
  5. Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας τεσσάρων μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
  6. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου για την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Κάστρου-Παλιοπήγαδου Καλαβρύτων.
  7. Περί απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών χρήσης πλατείας, των επαγγελματιών της Κοινότητας Κλειτορίας,στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης πλατείας για την εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων για τη λειτουργία των καταστημάτων τους, λόγω κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κλειτορίας» και μέχρι την περαίωση αυτού.
  8. Περί κοπής ξερών κυπαρισσιών από το Κοιμητήριο της Κοινότητας των Καλαβρύτων.
  9. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Πεζόδρομου, στο Ιστορικό και Τουριστικό Κέντρο των Καλαβρύτων και των πεζοδρομίων στην πόλη των Καλαβρύτων. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας των Καλαβρύτων).