Σας προσκαλούμε σε 3η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του ν. 3463 (Κ.Δ.Κ)}, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020 και της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εδφ. 2. εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έως και 52η/19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ) και σε συνέχεια των μέτρων προστασίας αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19 του Δήμου }, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, (φυσική παρουσία μόνο Προεδρείου, κ. Δημάρχου, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Πρακτικογράφου και Τεχνικού Η/Υ και συνολικά μέχρι επτά [7] άτομα το ανώτερο), την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεως χρήσης 2019 του Δήμου Καλαβρύτων (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως).

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Νασιώτης