Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ άρθρο 159 παρ. 1 του ν.3463/2006) η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια τηλεδιάσκεψης για τους ανεμβολίαστους, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020, της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, (εδαφ. 2.), καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η/12-03-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έως και 67η/23-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-589), συνέχεια των μέτρων και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), την 29η του μηνός Noεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαβρύτων οικονομικού έτους 2022 και της Στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– κ. ΔΗΜΑΡΧΟ για να λάβει γνώση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και της διαδικασίας της συνεδρίασης που θα γίνει μέσω φυσικής παρουσίας και μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους που αποστέλλεται η Πρόσκληση, όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ακολουθεί αποστολή του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 και της Γνώμης του Παρατηρητηρίου (η υπ’ αριθμ. 248/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιέχει και τον προϋπολογισμό – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο) που καλούνται να ψηφίσουν, καθώς επίσης και e-mail, με οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την συμμετοχή τους στην διεξαγωγή της 4ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων στις 29-12-2021, ώρα: 17:00 μέσω φυσικής παρουσίας και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής τους στην διεξαγωγή της 4.ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων μέσω τηλεδιάσκεψης, μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους για το θέμα, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Νασιώτη, είτε με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 26920 23330 υπ’ όψη Νασιώτη, είτε με μήνυμα κιν. τηλεφωνίας στον αριθμό 6973030086, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στη Διεύθυνση: lakisnasiotis@gmail.com ή prekoytis@1363.syzefxis.gov.gr (γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Στους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων, που αποστέλλεται η Πρόσκληση όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση και μόνον, του θέματος της ημερήσιας διάταξης και να στείλουν την ψήφο τους σε ότι αφορά την Κοινότητά τους, με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για τους Δημοτικούς Συμβούλους.

4. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος ZOOM που προμηθεύτηκε ο Δήμος Καλαβρύτων και θα ακολουθήσουν οδηγίες προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για την εφαρμογή της από την υπηρεσία του Δήμου.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: kalavrita.gr