O Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (ÄÅÍ ÅÉÊÏÍÉÆÅÔÁÉ) ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá (Ä) ðáñáêïëïõèïýí ôçí ôåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôïõ íÝïõ õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÅõÜããåëïõ ÁðïóôïëÜêç (Á), ðñïåîÝ÷ïíôïò ôïõ Máêáñéþôáôïõ Áñ÷éåðßóêïðïõ Áèçíþí êáé ÐÜóçò ÅëëÜäïò, Éåñþíõìïõ (ÄÅÍ ÅÉÊÏÍÉÆÅÔÁÉ), óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÄåõôÝñá 14 Éáíïõáñßïõ 2019. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, είχε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναφορικά με τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε ο κ. Αποστολάκης να μην είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές.

Σκοπός της απόφασης είναι να επιτελέσει ο κ. Αποστολάκης απερίσπαστος, ως πολιτικός προϊστάμενος των Ενόπλων Δυνάμεων, το εθνικό του καθήκον.

Αποστολάκης – Τσίπρας

Πηγή: www.cnn.gr