Πρόγραμμα Ημερίδας Covid-19 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Αλλαγή του meeting link της Ημερίδας με τίτλο «Covid-19 στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας:

Εμπειρία από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων»

λόγω τεχνικού προβλήματος.
Το νέο link είναι: