Η Ενωσις τών -Αποδήμων- Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», στην Αθήνα, Κόβει την Βασιλόπιττα του νέου έτους -2020- , την Κυριακή, την 1ην Μαρτίου 2020, και συγχρόνως Πραγματοποιεί την 34ην Τακτικήν Ετησίαν Γενικήν Απολογιστικήν και Εκλογικήν Συνέλευσιν του έτους -2019- , εις το Ξενοδοχείον -Τιτάνια- στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Πανεπιστημίου 52.

Θα είναι ευκαιρία να προσέλθουν, πολλά-πολλά μέλη της Ενώσεως, Απόδημοι Κρινοφυτινοί και να ψηφίσουν στις εκλογές, νέα πρόσωπα στα Διοικητικά Όργανα της Ενώσεως, για ν’ αναλάβουν την Διοίκησιν.

Καλώς, να Έλθετε…

Η Πρωτοχρονιάτικη Πήττα μας (από το πήγνυμι=στερεώνω, πήζω, παγώνω), θα είναι εύγεστη και το περιβάλλον ωραίον…

Αθήναι 05 Φεβρουαρίου 2020

Ο Γράφων και καλών, εκ μέρους των μελών των οργάνων Διοικήσεως της Ενώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι» -2017-2020-

Κωνσταντίνος Κατσιάρης, Κρινοφυτινός, Πρόεδρος.

Ακολουθεί η Ανακοίνωσις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 34ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ -2019- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΟΔΗΜΩΝ- ΤΗΣ ΈΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», ΤΗΝ 1ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, έκ του Προέδρου Κωνσταντίνου Κατσιάρη 

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ-ΟΥΣ ΤΙΣ-ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΕΣ-ΟΥΣ, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ, ΜΕΛΗ, ΤΗΣ ΈΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»: 

Αγαπητές – τοί Συγχωριανές – νοί, 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένώσεως μας, Εύχονται, διά το νέον έτος το -2020- ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ!! Να είναι χρονιά ευτυχεστέρα, από την φευγαλέα -2019- και να φέρει σε όλες-ους προσωπική και οικογενειακήν υγεία και ευτυχία. 

Και ακόμη να φέρει καλύτερες ημέρες στην πτωχοποιημένην Πατρίδα μας… 

Καθώς Και καλύτερες ημέρες δια την προοπτικήν της Ενώσεως μας… Στην Τακτικήν Συνεδρίασιν των, στις 25 Ιανουαρίου 2020, απεφάσισαν Ομόφωνα, να πραγματοποιηθή, η 34η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική και Εκλογική Συνέλευσις, του έτους -2019- την Κυριακήν, την 1ην Μαρτίου 2020, το πρωί και από ώρας 10:30 π.μ. έως το πέρας των εργασιών της , μαζί με την καθιερωμένην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2020- στο Ξενοδοχείον Τιτάνια στην Αθήνα, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 52, (κοντά στην ομόνοια). 

Επισήμανσις Αναγκαία: Πρώτη ειδοποίησις, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και σε περίπτωσιν, Μη Υπάρξεως απαρτίας (ως συνήθως) , θα επαναληφθή η Γ/Σ, την αμέσως επομένην Κυριακήν 01-03-2020 , με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, στον αυτόν τόπο και χρόνον, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως. 

Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα κάτωθι: 

 1. Κοπή της Βασιλόπιττας, δια το Νέον Έτος -2020-. 
 2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2019- 
 • Οικονομικός Απολογισμός έτους -2019- και Προϋπολογισμός -2020-. 
 1. Ανάγνωσις Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2019. 
 2. Έγκρισις Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 και Προϋπολογισμού 202o και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 3. Απόφασις των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως, να επανεγγραφή εξ ολοκλήρου το Καταστατικόν Λειτουργίας της Ενώσεως, εις την δημοτικήν γλώσσαν και να τροποποιηθούν άρθρα του και αλλαγή έδρας της. 
 4. Διενέργεια Εκλογών, δια την εκλογήν νέων μελών στα Όργανα Διοικήσεως της Ενώσεως, νέας θητείας, από 01-ο3-2020 έως 01-03-2023-. Ήτοι: Του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τριών Αντιπρ0σώπων, δια την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ», ένεκα λήξεως της θητείας των απερχομένων μελών-2017-2020-. 

Και Καλείσθε: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού λειτουργίας της Ένώσεως μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώραν, την Κυριακήν, την 1ην Μαρτίου 2020, στην αναφερομένη διεύθυνσιν, δια να παραστήτε στην 34ην Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Απολογιστικήν και Εκλογικήν Συνέλευσιν, κατά την οποίαν ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτίαν της, θα καλέσουν αυτήν να συγκροτηθή σε σώμα με την εκλογήν τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίον θα αναλάβη να διευθύνη τις εργασίες της. 

Το Προεδρείον, στην συνέχεια θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών της 34ης Γενικής Συνελεύσεως, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διατάξεως και θα κλείση τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων, των ψηφισμάτων και της πραγματοποιήσεως των εκλογών και γενικώς την ολοκληρωτικήν εξάντλησιν όλων των 

θεμάτων και τέλος θα συντάξει και υπογράψει το πρακτικόν της πραγματοποιήσεως των εργασιών της. 

Με Τιμή: Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον, Θητείας -2017-2020- 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κατσιάρης Κων/νος Ζουμή Αικατερίνη του Αλεξίου του Παναγιώτου 

Και: Δια την Ένωσιν -των Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», 

Τα Μέλη των Διοικητικών Οργάνων, Θητείας -2017-2020- Ήτοι: 

Α) Τα μέλη του Απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου: 

 1. Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Ντακόλιας Δημήτριος του Κων/νου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. Ζουμή Αικατερίνη του Παναγιώτου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. Κοκκότης Δημήτριος του Φωτίου ΤΑΜΙΑΣ 5. Ντακόλιας Παναγιώτης του Κων/νου ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6. Καραχάλιος Αθανάσιος του Χρήστου ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ 7. Κουφός Αθανάσιος του Γεωργίου και της Μαρίας ΕΦΟΡΟΣ 

Β) Τα μέλη της Απερχομένης Εξελεγκτικής Επιτροπής: 

 1. Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος Κωνσταντίνου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3. Καραμάνος Ηλίας του Θεοδώρου ΜΕΛΟΣ 

Γ) Και οι Απερχόμενοι Αντιπρόσωποι, δια την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ»: 

 1. Κατσιάρης Κωνσταντίνος του Αλεξίου 2. Κουφός Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης 3. Κατσιάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

34ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ

 ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ -2019- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΟΔΗΜΩΝ-

 ΤΗΣ ΈΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»,

ΤΗΝ 1ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, 

έκ του Προέδρου Κωνσταντίνου Κατσιάρη 

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ-ΟΥΣ ΤΙΣ-ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΕΣ-ΟΥΣ, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ, ΜΕΛΗ, ΤΗΣ ΈΝΩΣΕΩΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»:

Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί, 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένώσεως μας, Εύχονται, διά το νέον έτος το -2020- ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ!! Να είναι χρονιά ευτυχεστέρα, από την φευγαλέα -2019- και να φέρει σε όλες-ους  προσωπική και οικογενειακήν υγεία και ευτυχία.

Και ακόμη να φέρει καλύτερες ημέρες στην πτωχοποιημένην Πατρίδα μας… 

Καθώς Και καλύτερες ημέρες δια την προοπτικήν της Ενώσεως μας…

Στην Τακτικήν Συνεδρίασιν των, στις 25 Ιανουαρίου 2020, απεφάσισαν Ομόφωνα, να πραγματοποιηθή, η 34η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική και Εκλογική Συνέλευσις, του έτους -2019- την Κυριακήν, την 1ην Μαρτίου 2020, το πρωί και από ώρας 10:30 π.μ. έως το πέρας των εργασιών της , μαζί με την καθιερωμένην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2020- στο Ξενοδοχείον Τιτάνια στην Αθήνα, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 52,  (κοντά στην ομόνοια). 

Επισήμανσις Αναγκαία: Πρώτη ειδοποίησις, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020  και σε περίπτωσιν,  Μη Υπάρξεως απαρτίας (ως συνήθως) , θα επαναληφθή η Γ/Σ, την αμέσως επομένην Κυριακήν  01-03-2020 , με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, στον αυτόν τόπο και χρόνον, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως. 

Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα κάτωθι: 

 

 • Κοπή της Βασιλόπιττας, δια το Νέον Έτος -2020-.

 

 

 • Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 • Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2019- 
 • Οικονομικός Απολογισμός έτους -2019- και Προϋπολογισμός -2020-.

 

 

 

 • Ανάγνωσις Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2019. 

 

 

 • Έγκρισις Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 και Προϋπολογισμού 202o και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 • Απόφασις των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως, να επανεγγραφή εξ ολοκλήρου το Καταστατικόν Λειτουργίας της Ενώσεως, εις την δημοτικήν γλώσσαν και να τροποποιηθούν άρθρα του και αλλαγή έδρας της.

 

 

 • Διενέργεια Εκλογών, δια την εκλογήν νέων μελών στα Όργανα Διοικήσεως της Ενώσεως, νέας θητείας, από 01-ο3-2020 έως   01-03-2023-. Ήτοι: Του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τριών Αντιπρ0σώπων, δια την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ», ένεκα λήξεως της θητείας των απερχομένων μελών-2017-2020-.

 

Και  Καλείσθε:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού λειτουργίας της Ένώσεως μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώραν, την Κυριακήν, την 1ην Μαρτίου 2020, στην αναφερομένη διεύθυνσιν, δια να παραστήτε στην 34ην Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Απολογιστικήν και Εκλογικήν Συνέλευσιν, κατά την οποίαν ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτίαν της, θα καλέσουν αυτήν να συγκροτηθή σε σώμα με την εκλογήν τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίον θα  αναλάβη να διευθύνη τις εργασίες της.

Το Προεδρείον, στην συνέχεια θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών της 34ης Γενικής Συνελεύσεως, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διατάξεως και θα κλείση τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων, των ψηφισμάτων και της πραγματοποιήσεως των εκλογών και γενικώς την ολοκληρωτικήν εξάντλησιν όλων των θεμάτων και τέλος θα συντάξει και υπογράψει το πρακτικόν της πραγματοποιήσεως των εργασιών της. 

Με Τιμή:

Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον, Θητείας -2017-2020-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                    

        Κατσιάρης Κων/νος                                       Ζουμή Αικατερίνη                   

             του Αλεξίου                                                     του Παναγιώτου 

                                           Και:

Δια την Ένωσιν -των Αποδήμων Κρινοφυτινών

«Οι Άγιοι Θεόδωροι»,  

Τα  Μέλη των Διοικητικών Οργάνων, 

Θητείας -2017-2020- Ήτοι: 

Α) Τα μέλη του Απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου:

 

 • Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 • Ντακόλιας Δημήτριος του  Κων/νου     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Ζουμή Αικατερίνη του Παναγιώτου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Κοκκότης Δημήτριος   του   Φωτίου                       ΤΑΜΙΑΣ
 • Ντακόλιας  Παναγιώτης του Κων/νου ΑΝ. ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Καραχάλιος Αθανάσιος  του Χρήστου            ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ
 • Κουφός Αθανάσιος του Γεωργίου και της Μαρίας           ΕΦΟΡΟΣ

 

Β) Τα μέλη της Απερχομένης Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 

 • Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 • Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος Κωνσταντίνου     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Καραμάνος Ηλίας του Θεοδώρου                ΜΕΛΟΣ

 

 

Γ) Και οι Απερχόμενοι Αντιπρόσωποι, δια  την Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ»:

 

 • Κατσιάρης Κωνσταντίνος του Αλεξίου

 

 • Κουφός Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης 
 • Κατσιάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου.