Ανακοίνωση Διευκρινιστική:

Παρά τού Προέδρου τής Ενώσεως 

κ. Κωνσταντίνου Κατσιάρη

Εν όψει των ’Εκλογών, στις 19 Μαρτίου 2023, στην Αθήνα τής ’Ενώσεως τών ’Αποδήμων Κρινοφυτινών -Καλαβρυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι».

Θέμα: Περί τού Δικαιώματος Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.

Αγαπητοί φίλοι καί συμπατριώτες, με αφορμή τις προγραμματισμένες εκλογές τής ’Ενώσεως τών ’Αποδήμων Κρινοφυτινών -Καλαβρυτινών- «Οί Άγιοι Θεόδωροι», που έχουν ορισθεί στις 19 Μαρτίου 2023, στην Αθήνα, θέλω να αναφερθώ, απλά καί με σαφήνεια, στις απορίες που έχουν διατυπωθεί, από φίλους Κρινοφυτινούς, σχετικά με το δικαίωμα ψήφου καί ειδικότερα γιά το δικαίωμα τού Εκλέγειν καί Εκλέγεσθαι.  

Επ’ αυτών: 

Κατ’ αρχήν το πλαίσιο διενέργειας εκλογών (ή αρχαιρεσιών, παράγωγον τών λέξεων «Αρχή» καί Αιρετός, που θα ‘πει «Εκλεγμένος») όχι μόνον στα Σωματεία, αλλά και σε κάθε Ένωση προσώπων γενικότερα, καθορίζεται από:

α) τον Αστικόν Κώδικα,  

β) τις διατάξεις περί Σωματείων και: 

γ) Το Καταστατικό (ή καταστατικό χάρτη) που ρυθμίζει την Λειτουργία τους. 

«Εκλέγειν» σημαίνει: 

Ψηφίζω, δηλαδή επιλέγω από τους αναγραφομένους στο ψηφοδέλτιο υποψηφίους, εκείνον ή εκείνους που επιθυμώ να εκλεγούν στα όργανα  διοικήσεως του Σωματείου, βάζοντας δίπλα στο όνομά τους ένα χαρακτηριστικό σημείο, είτε σταυρό (σταυροδοσία), είτε άλλο. 

  «Εκλέγεσθαι» σημαίνει: 

Θέτω υποψηφιότητα για να με επιλέξουν, δηλαδή να εκλεγώ, στα όργανα Διοικήσεως του Σωματείου. 

 Όσον αφορά την διαδικασία Εκλογών τής Ενώσεώς μας, το Καταστατικό Λειτουργίας αναφέρει τα πρόσωπα, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες στά άρθρα (1ον και 8ον ): 

Ήτοι:

Άρθρον 1ον  -Έδρα- 

«Ιδρύεται εν Αθήναις Σωματείον των εκ του χωρίου Κρινόφυτα Καλαβρύτων οπουδήποτε εγκατεστημένων με έδρα τας Αθήνας και επωνυμίαν ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ». 

 Άρθρον 8ον –Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι-  

  «Δικαίωμα του εκλέγειν έχουσι τα τακτικά μέλη τα εκπληρώσαντα τας προς την Ένωσιν υποχρεώσεις των, του δε εκλέγεσθαι οι κατά τον Αστικόν Κώδικα…».

 (ΣΣ: Ακριβή αντίγραφα τών αναφερομένων άρθρων, στο τέλος του κειμένου).

  Οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις εκάστοτε διενεργούμενες Εκλογές γιά την Ένωσή μας, υφίστανται τα δικαιώματα που αναλύονται στα επόμενα: 

Α) Δικαίωμα του Εκλέγειν: 

 Αυτό το έχουν ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, που ψηφίζουν, δίδοντας, βάζοντας σταυρόν προτίμησης σε έναν ή πολλούς υποψηφίους τής αρεσκείας των, για τα όργανα  Διοικήσεως της Ενώσεως, που είναι:

 α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, 

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή και: 

γ) Οι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων  «Ο Αρχαίος Κλείτωρ. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ είναι ΜΟΝΟΝ οι Δημότες Κρινοφύτων. Οι ΕΚΤΟΣ Κρινοφύτων, που είναι εγκατεστημένοι και διαμένουν μόνιμα στον Νομό Αττικής και οι οποίοι έχουν εγγραφεί και πληρώσει την συνδρομή τους έγκαιρα, αναγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο Καταστατικό. 

Δηλαδή:   

α) Να εγγραφεί ως Νέο Μέλος, αφού καταβάλλει πέντε (5,00) ευρώ εφ’ άπαξ. 

β) Να έχει πληρώσει τις ετήσιες εισφορές των δεκαπέντε (15,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ. 

Αν, συμβεί αυτό (από σφάλμα, ή αβλεψία) οι εκλογές στις οποίες συμμετείχαν ακυρώνονται.

 Θυμίζω ότι για να ψηφίσουμε, σταυρώνουμε στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, τους υποψήφιους για την εκλογή προσώπων εις τα τρία (3) Όργανα Διοικήσεως της Ένώσεως, ως αναγράφονται ανωτέρω.

Β) Δικαίωμα του Εκλέγεσθαι: 

 Αυτό το έχουν όσα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη θέτουν υποψηφιότητα, δηλαδή επιθυμούν να εκλεγούν σε ένα από τα τρία όργανα τής Ενώσεως, ως ανωτέρω.

Γιά την συμμετοχή τους ως υποψηφίων, σύμφωνα με την Διάταξιν του άρθρου οκτώ, πρέπει:

α) Να είναι ενήλικος, ήτοι να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του

β) Να κατοικεί, διαμένει μόνιμα εις τον Νομόν Αττικής. 

Στο σημείο αυτό καλόν είναι να γνωρίζουμε ότι:

    Γ) Οι έχοντες καταγωγήν από τα Κρινόφυτα, οι οποίοι κατοικούν στον Νομό Αττικής Μόνιμα, καί πρόκειται να προσέλθουν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στις επικείμενες καί προγραμματισμένες εκλογές τής Ενώσεώς μας ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, εφ’ όσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των προσώπων, εις τα όργανα τής Ενώσεώς, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να έχουν εγγραφεί ως μέλη καί να είναι ταμιακώς εντάξει. 

Που, πρακτικά, σημαίνει:   

α) Να έχουν καταβάλει το ποσόν εγγραφής τους, από ΠΕΝΤΕ (5,00) ευρώ,

β) Να μην οφείλουν κανένα ποσόν ετήσιας εισφοράς, που είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15,00) ευρώ, ώστε να καταστούν Τακτικά μέλη.

    Συμπερασματικά:

Δεν έχουν τα δικαιώματα τού Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι, όσοι Κρινοφυτινοί ΔΕΝ είναι εγκατεστημένοι και ΔΕΝ διαμένουν μόνιμα, εις τον Νομόν Αττικής, διότι, διαφορετικά, με την συμμετοχή θα παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 1ον και 8ον του Καταστατικού Λειτουργίας της Ενώσεως μας. 

 Δύνανται όμως (και είναι καλοδεχούμενοι), να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευσιν στις 19-3-2023, στην Αθήνα, ως παρατηρητές και να διατυπώσουν καλόπιστες απόψεις, αφού ζητήσουν καί τους δοθεί ο λόγος.

Και μία γενικότερη προσέγγιση μου:

Σύμφωνα με τα παγίως ισχύοντα περί εκλογών, είτε αυτές είναι Πανεθνικές, είτε Τοπικές, είτε είναι βουλευτικές, είτε Περιφερειακές, Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ή εν γένει  Σωματείων καί Συλλόγων, επαγγελματικών, πολιτιστικών ή άλλης μορφής, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, άπαντες ψηφίζουν εφ’ όσον είναι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους Εκλογικούς καταλόγους καί ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ που αναφέρεται στο σχετικό ψηφοδέλτιο. 

Γιά παράδειγμα, το πρόσωπό μου, συγκεκριμένα, για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές, επειδή είμαι εγγεγραμμένος εις τον Δήμον Νέας Σμύρνης Αττικής, ψηφίζω στην Νέα Σμύρνη και γενικότερα στον Νόμον Αττικής αποκλειστικά, και όχι στο ωραίο Χωριό μας, τα Κρινόφυτα Καλαβρύτων. Ακριβώς γιά την αποφυγή νόθευσης τών εκλογών. 

  Ταύτα αναφέρω με αγάπη, προς ευταξίαν και Ευνομίαν όλων μας, από το Οπλοστάσιον των Συνδικαλιστικών μου, Γνώσεων, Εμπειριών και Πολλών-Πολλών Εκλογικών Γεγονότων.

Να γνωρίζεται, οι κάθε φορά, Εκλογές στα Επαγγελματικά Σωματεία, είναι απόκτησις κι’ ενός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών –Εξειδικεύσεων δύσκολων ανταγωνιστικών εξετάσεων– …

ΣΣ: Ακολουθούν συνημμένα τα άρθρα 1ον και 8ον  τού Καταστατικού της Ενώσεως Μας, δια του λόγου το αληθές…

                                                                      

                                           Αθήναι -01- Μαρτίου 2023                               

                                           Κωνσταντίνος Κατσιάρης

                                          Κρινοφυτινός-Καλαβρυτινός