17 Σ + Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ (1624)
τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἔκρυψε τὸν δολοφόνον τοῦ
ἀδελφοῦ του, ἀλλὰ καὶ τὸν φυγάδευσε,
Δανιὴλ προφήτου (560 π.Χ.) & τῶν
3 Παίδων (Ἀνανίου, Ἀζαρίου& Μισαήλ) (ἑορτὴ Πυροσβεστικοῦ),
Πατερμουθίου, Κόπριδος & Ἀλεξάνδρου ὁσιομ. ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ
παραβάτου (4 ος αἰ.),
Στεφάνου ὁσιομ. ὁμολογητοῦ ἐξ Ἱσπανίας (πρώην ὀνομαζομένου
Δουναλέ),
Ἰάκχου μ.,
Νικήτα τοῦ νέου,
Παϊσίου ἡγουμένου Σερβίας & Ἀββακοὺμ διακόνου μαρτυρήσαντος
ὑπὸ τῶν Τούρκων (1815).
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 2103254321 https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολογιο-