23 Π Νίκωνος ἱερομαρτ. Σικελίας & τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ (251),

Δομετίου μ. (4ος αἰ.),

Ἐφραὶμ ὁσ. τοῦ ἐν Κιέβῳ (13ος αἰ.), 

Θεοδοσίου τοῦ Ρώσου Θαυματουργοῦ, 

Νίκωνος καθηγουμένου Λαύρας τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1088), 

Βασιανοῦ Ρώσου Ἐπ΄Ροστώφ (1481), 

Λουκᾶ ἐξ Ἀδριανουπόλεως Ἀνατολικῆς Θράκης 

Νέου Ὁσιομ. ἐν Μυτιλήνῃ 

Παχωμίου Ρώσου τοῦ Ἀναχωρητοῦ (1384).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321