Παραμονὴ Χριστουγέννων (νηστεία ἐκ πάντων), 

Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ. (262) (Τρισεύγενης) 

& πατρὸς αὐτῆς Φιλίππου μ.

Πρωτᾶ & Ὑακίνθου ὑπηρετῶν Ἁγ. Εὐγενίας σὺν αὐτῇ μ.

Νικολάου ὁσ. τοῦ στρατιώτου (9ος αἰ.),

  Ἀχαϊκοῦ μ., 

Ἀντιόχου ὁσ.συγγρ. τοῦ Πανδέκτου, 

Βιτιμίωνος ὁσ. ἀσκητοῦ τῆς ἐρήμου,

Ἀφροδισίου μοναχοῦ ὁσ., 

Σωσσίου & Θεοκλείου μ. (4ος αἰ.), 

Καστούλου μ. (4ος αἰ.), 

Ἀχμὲτ Κάλφα Νεομάρτ.(1682) μουσουλμάνου τούρκου ἐκχριστιανισθένος,

                    Ἀγαπίου ὁσ. Σχολάρχου τῆς Σχολῆς τῆς Δημητσάνης(1812), 

                   Βασίλα μ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ 2103254321

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολόγιο-24η-δ…ρίου-ίδρυμα-προα/