Διάνοιξη του δρόμου μετά την Κεράσοβα!

Από αριστερά…Μίμης Κοτσοβός, Παπαγιαβής, Τσιοντής….