Συνέχεια εκ του προηγουμένου

Χουλιγκανισμός

Μία από τις  μορφές του ωργανωμένου εγκλήματος είναι και ο χουλιγκανισμός. 

Ο όρος είναι γνωστός και είθισται να αποδίδεται εις την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις.

Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Γνωστόν ότι ο όρος προέρχεται από την οικογένειαν Hooli από την Βόρειον Ιρλανδίαν, η οποία κατοικούσεν εις το Λονδίνον και έκανε σημεία και τέρατα. Hooli η οικογένεια η οποία είχεν αναπτύξει αυτού του είδους την παραβατικότητα + gang =(συμμορία), έχομεν τον όρον Hooligang.

Το πρόβλημα του χουλιγκανισμού δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνον ως πρόβλημα της βίας κατά τις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά ως πρόβλημα ευρύτερα κοινωνικόν, άλλωστε αυτό επισημαίνω και σε συνέντευξίν μου εις την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ εις τις 16-1-1995, εν  σχέσει με την βίαν κατά τις αθλητικές διοργανώσεις.

Κατά την διάρκειαν του διημέρου σεμιναρίου εις MÜNSTER της πρώην Δυτικής Γερμανίας εις τις 3-5/5/1988 με θέμα «η βία στις αθλητικές και λοιπές δημόσιες συναθροίσεις», ωμίλησε για το θέμα και ανέπτυξε τις πτυχές του ο Αστυνομικός Διευθυντής του Ηνωμένου Βασιλείου Philip David. Οι παρατηρήσεις τις οποίες έκανε ήσαν πολύ σημαντικές, αφού ετόνισεν ότι: «τα άτομα, τα οποία επεδίδοντο εις επεισόδια χουλιγκανισμού, είναι πολλές φορές τα ίδια άτομα, τα οποία διακινούν ναρκωτικά, απηγορευμένα αλκοολούχα ποτά και προστατεύουν τις επί χρήμασι εκδιδόμενες γυναίκες. Ακόμη παρετήρησεν ότι τα ίδια άτομα επιδίδονται εις παρόμοια επεισόδια εις όλες τις μεγάλες συναντήσεις των αθλητικών γεγονότων εις μίαν χώραν. Από έρευνες, οι οποίες έγιναν μάλιστα εις τις κατοικίες πολλών τέτοιων προσώπων, απεδείχθησαν διεθνείς διασυνδέσεις των ομάδων αυτών με άλλες ομάδες άλλων κρατών με παρόμοιες όμως τάσεις. Οι τάσεις αυτές, οι επιδιώξεις τους και τα συνθήματα τα οποία εκτοξεύουν δεν περιορίζονται εις τον αθλητικόν χώρον. 

Συνθήματα, τα οποία ευρέθησαν, έλεγαν: «θα σφάξουμε όλους τους νέγρους» ή «θα σκοτώσουμε τους καθολικούς της Ρώμης» κ.λπ. 

  Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειές τους δεν περιορίζονται εις διαμαρτυρίες εναντίον λανθασμένων ενεργειών εις ένα αθλητικόν γεγονός.          

Τα άτομα αυτά πολιτικά τοποθετούντα εις τον ναζιστικόν χώρον, ευρέθησαν δε εις έρευνες, οι οποίες έγιναν, φωτογραφίες χούλιγκανς οι οποίοι έφεραν ναζιστικές στολές καθώς και γράμματα μεταξύ χούλιγκανς διαφόρων χωρών με τα ανωτέρω συνθήματα. Ως εκ τούτου οι χούλιγκανς δεν κτυπούν την Αστυνομίαν και δεν καταστρέφουν για κάποιαν δήθεν διαμαρτυρίαν, αλλά χρησιμοποιούν τις αθλητικές διοργανώσεις ως αφορμές για να προκαλέσουν επεισόδια ή για να καταστρέψουν αντικείμενα χωρίς να τους ενδιαφέρει εις την πραγματικότητα το γεγονός από το οποίον έλαβαν αφορμήν». Τελικά η όλη δραστηριότης λειτουργεί αποπροσανατολιστικά για τις διωκτικές Αρχές, εφ’ όσον τα επεισόδια των χούλιγκανς προκαλούν πολλές φορές αντιπερισπασμόν για την συγκάλυψιν άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων.

Τούτου ένεκεν και ύστερα από τα εγκλήματα βίας, τα οποία απασχολούν την ανθρωπότητα, μηδέ εξαιρουμένης και της Χώρας μας, επιβάλλεται να αναζητήσουν οι ειδικοί τις ρίζες και την γενεσιουργόν αιτίαν του χουλιγκανισμού, προκειμένου να ληφθούν τα επιβαλλόμενα κοινωνικά μέτρα, αρχής γενομένης από την οικογένειαν, το σχολείον, το ευρύτερον κοινωνικόν περιβάλλον.

Κατά το πάλαι ποτέ παρακολουθούσα ένα ποδοσφαιρικόν αγώνα εις το γήπεδον της Π.Γ.Ε. Πατρών εις το γήπεδόν της, με φιλοξενούμενην ομάδα, την οποίαν δεν ενθυμούμαι. Για μίαν στιγμήν η τοπική ομάδα έβαλε δύο απανωτά γκολ. Τότε ένας νεαρός φίλαθλος της φιλοξενούμενης ομάδος ελιποθύμησε και μετεφέρθη εις τον Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών. Από έλεγχον ο οποίος του έγινε προέκυψαν τα ακόλουθα:

– Δεν έφερεν επάνω του ούτε μίαν τρύπιαν δεκάραν.

– Πλήρης εγκατάλειψις του εαυτού του εις ό,τι αφεώρα τις βιοτικές του ανάγκες (σίτισιν και καθαριότητα).

– Το μόνον, το οποίον ευρέθη επάνω του, ήταν ένα πρόσφατον αποφυλακιστήριον. 

Ο νεαρός αυτός «φίλαθλος», υπαιτιότητι τίνων δεν γνωρίζω, έφθασεν εις αυτήν την κατάστασιν, ξεκίνησεν από την Αθήνα με ένα αναψυκτικόν και μισόν σάντουϊτς, προκειμένου να ενισχύση τον δωδέκατον παίκτην =(την εξέδραν) κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδος, την οποίαν ετάχθη να υπηρετήση ως οπαδός. Οι φίλαθλοι επιβάλλεται να βαδίζουν με οδηγόν την αθλητικήν ιδέαν, όπως διεμορφώθη εις την Αρχαίαν Ελλάδα, σύμφωνα με το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Το ανωτέρω ή παρόμοια περιστατικά πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα.

Εδώ ας μου επιτραπεί να διατυπώσω την άποψιν ότι προβάλλει αδήριτος ανάγκη να σκύψωμεν επάνω εις τα προβλήματα της νεολαίας μας, της κατά πάντα αξιόλογης νεολαίας μας. Η φροντίδα επιβάλλεται να αρχίζει από την εμβρυακήν ηλικίαν και να μην θυσιάζονται τα πάντα εις τον βωμόν κάποιων σκοπιμοτήτων.

Να πέση περισσότερον φως εις τον Πνευματικόν Πολιτισμόν. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να διατηρήσουν την αίγλην του Πνευματικού Λειτουργού την οποίαν άλλωστε έχουν και να έχωμεν κατά νουν το του Πλάτωνος: «Πάσα τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία τις, ου σοφία φαίνεται», τουτ’ έστιν: Κάθε επιστήμη, όταν απομακρύνεται από την αρετήν, αποδεικνύεται ως μία μορφή πανουργίας (σοφιστείας) και όχι σοφίας.     

Δεν περισσεύουν νεαρά βλαστάρια της φυλής μας, να γίνωνται τρόφιμοι των σωφρονιστικών καταστημάτων. «… οι νέοι με τα πρησμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες… σήκωσαν στα χέρια τους την Ελλάδα» (Οδυσσέας Ελύτης το Άξιον Εστί εκδόσεις Ίκαρος 1959). Πέραν αυτών επ’ ουδενί πρέπει να απαξιώνωμε την λαμπράν νεολαίαν μας, η οποία μπαίνει μπροστά εις τις δύσκολες στιγμές.   

Την ιδίαν άποψιν, όμως από άλλην σκοπιάν, υπεστήριξε και η κα Πανωφοροπούλου Αγγελική, Φιλόλογος-Ιστορικός, όταν κάποια τηλεοπτική εκπομπή επεχείρησε να αλλοιώση τα γεγονότα της Παλιγγενεσίας και να απαξιώση τους Ήρωες Αυτής.

Κεντρική ομιλήτρια ούσα κατά την Επετειακήν Εκδήλωσιν για την 25ην Μαρτίου 1821, εις το Αμφιθέατρον των Τ.Ε.Ι. Πατρών, την 18ην Μαρτίου 2007, είπε μεταξύ άλλων: [Και κείνοι οι δόλιοι «Κλέφτες», που τους καταντήσαμε κλεφτοκοτάδες, για ντροπή μας και εξαθλίωση].

Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος, Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών του Δήμου Καλαβρύτων, έχει καθιερώσει την Εορτήν της Παιδείας κάθε χρόνον εις τις 26 Σεπτεμβρίου, ημέραν κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά την Μετάστασιν του Ιωάννου του Θεολόγου. Η εκδήλωσις πραγματοποιείται εις το Δεσινόν και εις τον αύλειον χώρον του φερωνύμου Ιερού Ναού. 

Κατ’ αυτήν γίνεται αναγνώρισις:

– Της αμίλλης και του ήθους των μαθητών του Γυμνασίου Ψωφίδος. 

– Της φιλοτίμου προσπαθείας των Πνευματικών Λειτουργών του Γυμνασίου Ψωφίδος, οι οποίοι δίδουν το καλλίτερον εαυτόν των, ενστερνιζόμενοι το βάρος της αποστολής των.

– Του μόχθου και των στερήσεων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι κάνουν τα πάντα, προκειμένου τον νουν και την γνώσιν των παιδιών των να φωτίση το πνεύμα, το οποίον ξεχωρίζει την ημέραν από την νύκταν, το καλόν από το κακόν, το δίκαιον από το άδικον. Η λαϊκή παροιμία τοποθετείται, για τον πεφωτισμένον άνθρωπον, ως ακολούθως: «Λέει τα σύκα σύκα και τη σκάρφη σκάρφη». Σκάρφη =(ο δηλητηριώδης μαύρος ελέβορος).  

Η κατά τ’ ανωτέρω εκδήλωσις ενεκωμιάσθη απ’ όλους τους εμπλεκομένους.

Τέλος εθεώρησα φρόνιμον να παραθέσω ενταύθα αντίγραφον της από 16-1-1995 συνεντεύξεώς μου εις τον Τύπον, η οποία -ούτως ειπείν- συνυφαίνεται με το παρόν κείμενον. 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων