Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Χιονοδρομικό: Δικαίωση και αγώνας. Μια ψύχραιμη και συνετή εκτίμηση. Τι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει τώρα και άμεσα:

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαβλέποντας, το επείγον της αναπτυξιακής επένδυσης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και την επιτακτική αναγκαιότητα να προχωρήσουν τάχιστα και να ολοκληρωθούν οι προγραμματισθείσες προμήθειες και τα έργα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, στις 3-8-2020, δημοσίευσε τη με αριθμό 1637/2020 απόφαση της Μείζονος (με τον Πρόεδρο και 28 δικαστές, αντιπροέδρους και συμβούλους) Ολομέλειάς του, με την οποία κρίθηκε ότι, η χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, που είναι ο Κύριος των Έργων, με το ποσό των 19.418.636,00 ευρώ, που εντάχθηκε και εξασφαλίστηκε,ήδη, από τις 7-12- 2018, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με απόφαση του τότε υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη και με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είναι νόμιμη και δεν αποτελεί απαγορευμένη επιχορήγηση αυτού (του Χιονοδρομικού Κέντρου), όπως, λανθασμένα, κατά πλάνη περί τα πράγματα και το νόμο, είχαν κρίνει, προηγούμενοι δικαστικοί σχηματισμοί του Δικαστηρίου αυτού. Και αφού οι πάντες, σχεδόν, έχουν, ήδη, σπεύσει και εκδώσει ανακοινώσεις ή δημοσιεύματα, για την απόφαση αυτή, θεωρώ ότι, επιτρέπεται αν δεν επιβάλλεται, και σε μένα, μια, πρώτη, ψύχραιμη και συνετή εκτίμηση της απόφασης και της εν γένει διαδικασίας.

Με εντολή και πληρεξουσιότητα, από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Α.Ε.Ο.Τ.Α., για την οποία εκφράζω τις ευχαριστίες μου, στο Δήμαρχο και πρόεδρό του και στο Συμβούλιο, χειρίστηκα την υπόθεση και στις δύο δίκες στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους δικηγόρους, Γιώργο Καραβοκύρη, πληρεξούσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Δημήτρη Παναγούλη, πληρεξούσιο της αναδόχου εταιρείας ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε., τους οποίους και αυτούς ευχαριστώ, για την άψογη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε και τον κοινό, συγκροτημένο και μεθοδικό δικανικό αγώνα που δώσαμε, με εδραία, νομικά και ουσιαστικά βάσιμα και καταλυτικά επιχειρήματα και λόγους, που, με βεβαιότητα, οδήγησαν στην αποδοχή και των τριών προσφυγών αναθεώρησης, από τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό, τη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις κρίσεις της απόφασης, οι οποίες, ουσιαστικά, επαναλαμβάνουν τους λόγους των προσφυγών μας. Ένας δικαστικός αγώνας, μια μάχη νομικών επιχειρημάτων, ένας λόγος και αντίλογος, δόθηκε με επιτυχία και κερδήθηκε, με την απόφαση αυτή, της Ολομέλειας του αντικειμενικού, ανεξάρτητου, αδέσμευτου, αμερόληπτου, ουδέτερου και ανεπηρέαστου από κάθε λογής επηρεασμούς, ανωτάτου δημοσιονομικού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε είναι, όλα τα δικαστήρια της χώρας μας.
Η προαναφερόμενη απόφαση, που έχει ήδη δημοσιευθεί, δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας και τους λόγους αναθεώρησης που προτείναμε και αναπτύξαμε και προφορικά, με τις αγορεύσεις μας στο Δικαστήριο και με δύο βαρύνουσας σημασίας κρίσεις του, εξόχως ευμενείς και υποστηρικτικές του Χιονοδρομικού μας Κέντρου, που αποτελούν πυξίδα και οδηγό για αντίστοιχες περιπτώσεις, δημιουργούν νομολογία και συμβάλλουν στην ενότητά της, έκρινε, μεταξύ άλλων, στις κρίσιμες σκέψεις 7 και 20, ότι:
1. «…7. Κατά την έννοια των διατάξεων που παρατέθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις όταν δασική έκταση ανήκουσα στο Δημόσιο παραχωρείται σε δημοτική επιχείρηση για την εκτέλεση από την τελευταία δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο καταστατικό της, οι φορείς δημόσιας εξουσίας (Κράτος, Περιφέρεια, Δήμοι) δεν απεκδύονται των αρμοδιοτήτων αυτών για την πραγματοποίηση επί της εκτάσεως αυτής έργων δυναμένων ή οφειλομένων κατά νόμο να εκτελεσθούν ακόμη και αν αυτά συμπίπτουν κατ’ αντικείμενο με δραστηριότητες που προβλέπονται στο καταστατικό της δημοτικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα ανωτέρω εκτέλεση έργων δεν στοιχειοθετεί απαγορευμένη έμμεση επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης εφόσον περιορίζεται σε πάγιου χαρακτήρα επένδυση επί της δασικής έκτασης, μη εκτεινόμενη σε κάλυψη λειτουργικών εξόδων της δημοτικής επιχείρησης. Εξ άλλου, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, ως απαγορευμένη έμμεση επιχορήγηση δημοτικής επιχείρησης δεν θεωρείται η εκτέλεση κάθε έργου υποδομής από αρμόδιο κατά τα ανωτέρω φορέα δημόσιας εξουσίας, που έχει ως συνέπεια την ωφέλεια της δημοτικής επιχείρησης, αλλά αυτές που, χωρίς να στηρίζονται στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχουν ως μόνο αντικείμενο την ενίσχυση της δημοτικής επιχείρησης προς επιτέλεση των κατά το καταστατικό αυτής σκοπών. Δεν δύναται πάντως η κατά τα ανωτέρω άσκηση δημόσιας εξουσίας να διενεργείται κατά τρόπο στοιχειοθετούντα δυσμενή μεταχείριση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα με τη δημοτική. Τέλος, οι Περιφέρειες, με βάση τις διατάξεις που παρατέθηκαν στη σκέψη 5, έχουν ευθέως εκ του νόμου αρμοδιότητα, εφόσον διαθέτουν τις σχετικές πιστώσεις, να χρηματοδοτούν έργα εντός της τοπικής τους δικαιοδοσίας, με τα οποία πραγματώνεται η αναπτυξιακή προσπάθεια αυτών….» και

2. «… 20. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αντικείμενο της προμήθειας είναι πάγιος εξοπλισμός του μοναδικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, έχει δε σκοπό την αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών του λειτουργούντος σε δημόσια δασική έκταση χιονοδρομικού κέντρου, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη συνακόλουθη ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού της περιοχής. Με αυτό το περιεχόμενο, πρόκειται, για έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα σε επίπεδο Περιφέρειας. Ως τέτοιο δε, εμπίπτει στις αναπτυξιακού περιεχομένου αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 186 παρ. II Α περ. 1 του ν.3852/2010, οι δε σχετικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό της δημοτικής επιχείρησης δεν έχουν χαρακτήρα αποκλειστικό (σκέψη 7). Περαιτέρω, η διενέργεια της επίμαχης προμήθειας δεν αποτελεί απαγορευμένη επιχορήγηση κατά την παρ. 3 του άρθρου 265 του ν.3463/2006, διότι η κρινόμενη περίπτωση αφορά προδήλως έργο για αναβάθμιση των πάγιων υποδομών και περιουσιακών στοιχείων του χιονοδρομικού κέντρου με αναπτυξιακό χαρακτήρα, και δεν εξυπηρετεί λειτουργικές δαπάνες της προσφεύγουσας Α.Ε. Ο.Τ.Α.. Επισημαίνεται τέλος, ότι η εν λόγω δημοτική επιχείρηση έχουσα προς τούτο αποκλειστικό προνόμιο επί δασικής εκτάσεως, επιτελεί πράγματι κρατικό σκοπό συνιστάμενο στην τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο δε αυτό της έχει παραχωρηθεί η δημόσια δασική έκταση, με την πρόβλεψη, κατά τα ρητώς οριζόμενα στην αριθμ. 159707/4637/16-7-1984 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας ότι σε περίπτωση διάλυσης αυτής το σύνολο της περιουσίας της (κτίρια, εγκαταστάσεις) περιέρχεται στην κυριότητα και διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς την καταβολή ουδεμίας αποζημίωσης. Για τους λόγους αυτούς, που βασίμως προβάλλονται με τις ένδικες προσφυγές, νομίμως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε την υλοποίηση της επίμαχης προμήθειας…». Και μόνη η ανάγνωση αυτών των αμετάκλητων δικαστικών κρίσεων, αρκεί στον καθένα μας, για να αναφωνήσει: Ο νοών νοείτω και όσοι καταλαβαίνουν ελληνικά, χωρίς παραταξιακές παρωπίδες, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με όσα, ανωτέρω δέχεται και με το διατακτικό της, αποτελεί: 1. Δικαίωση για τις ενέργειές μας, ως, προηγούμενη δημοτική και περιφερειακή αρχή και Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέχρι τις εκλογές του Ιουνίου 2019 και την εγκατάσταση των νέων αρχών, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 20.000.000 ευρώ, με την πρωτοφανή, σε μικρό μέγεθος, για αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, ίδια συμμετοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου, μόνο, 831.364,00 ευρώ(!!). Μια χρηματοδότηση, που θα δώσει ζωή στο Χιονοδρομικό μας Κέντρο και θα φέρει περαιτέρω ανάπτυξη στην ορεινή περιοχή μας, για τα επόμενα 30-50 χρόνια.

Για τις ενέργειές μας αυτές- που, τελικά, κρίθηκαν, αμετάκλητα, απόλυτα νόμιμες- όλο το προηγούμενο διάστημα, λοιδωρηθήκαμε και κατηγορηθήκαμε, αναίσχυντα και ανερυθρίαστα, τόσο εγώ, όσο και ο πρώην περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και η πρώην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αλέξης Χαρίτσης, Γιαννακίδης κ.λ.π.). Αυτή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και αυτός ο Περιφερειάρχης, που ανταποκρίθηκαν, άμεσα, στο αίτημα του Χιονοδρομικού Κέντρου, για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του και το ικανοποίησαν, μέσα στο χρόνο που το υποβάλλαμε ( εντός του 2018), εκφράζοντας για τούτο, τις ευχαριστίες μου.
Και τι δεν ακούστηκε και δεν γράφτηκε, όπως, μεταξύ άλλων, ότι, οφείλεται ξεκάθαρα σε απροσεξία των εμπλεκομένων φορέων (απερχούσα δημοτική και περιφερειακή αρχή) κατά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης, ότι, « με αυτές ……δεν βάφονται αυγά» και πολλά άλλα, αναίσχυντα και μυθώδη, με αποκορύφωμα τον πρωτοφανή και αβάσιμο λοιδορητικό ισχυρισμό, που άκουσα, ότι, τάχα, η χρηματοδότηση αυτή, ήταν παράνομη και εδόθη, μόνο, ως προεκλογικό ρουσφέτι, στο Λαζουρά και στον Κατσιφάρα!! Κατ΄ αρχήν, αν ίσχυε αυτό, μεγάλη η χάρη μας, να καταφέρνουμε οι κυβερνήσεις, να μας κάνουν ρουσφέτια 20.000.000,00 ευρώ, για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Όμως και η χρηματοδότηση ήταν εξαρχής, από τις 7-12-2018 και είναι, υπαρκτή και όχι προεκλογικό ρουσφέτι και το μεγαλύτερο μέρος της, έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το κυριότερο, είναι απόλυτα νόμιμη και με τη «βούλα» του ανωτάτου δικαστικού σχηματισμού (της Ολομέλειας) του ανεξάρτητου, αδέσμευτου και ανεπηρέαστου ανωτάτου δημοσιονομικού Δικαστηρίου και σε καμμιά ξεκάθαρη απροσεξία ή αβελτηρία ή κακό σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων (απερχούσα δημοτική και περιφερειακή αρχή), δεν οφείλεται η εμπλοκή της.
Στη νομιμότητα αυτής της χρηματοδότησης–η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της οποίας, προτάθηκε και ζητήθηκε, από το χορηγόν αυτή, υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος– πίστεψα, από την αρχή, την έκανα κτήμα μου, την ενστερνίστηκα και αγωνίστηκα, μαζί με τους προαναφερόμενους συναδέλφους μου και για τη δικαστική διάγνωσή της, όπως, πράγματι, διαγνώστηκε, με την παραπάνω απόφαση.

Με την ακλόνητη πίστη στη νομιμότητα της χρηματοδότησης, δημοπρατήθηκε, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, παρά την προεκλογική περίοδο που διέδραμε, τον Αύγουστο του 2019,από την Περιφέρεια, που είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων και ο πρώτος δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ, με διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν, τάχιστα, με την αγαστή και αποδοτική συνεργασία του τότε διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου Λεωνίδα Σπυρόπουλου και υπαλλήλων της Περιφέρειας, δεν υπήρξε καμμιά ένσταση στο διαγωνισμό αυτό και η διαδικασία του ήταν απολύτως νόμιμη, κανονική και άψογη.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο, με γρήγορη και χωρίς ολιγωρίες, επικαιροποίηση των μελετών και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, κανονικά και άψογα, θα είχαν ξεκινήσει, μέσα στο 2019 και θα είχαν προχωρήσει και οι επόμενοι διαγωνισμοί, για τα άλλα δύο μεγάλα υποέργα, αν οι πολίτες των Καλαβρύτων (αλλά και της Περιφέρειας, για την προηγούμενη περιφερειακή αρχή) με τη σεβαστή απόφασή τους, δεν μας αφαιρούσαν, στις εκλογές του Ιουνίου 2019, την εντολή εκπροσώπησής τους, ως δημοτική ή περιφερειακή αρχή. Τώρα, τι συνέβη, όταν, το Νοέμβρη- Δεκέμβρη του 2019, εστάλη ο φάκελος του διενεργηθέντος διαγωνισμού, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας, εάν εστάλη πλήρης ή ελλειπής και αν υποστηρίχθηκε με αναλυτική και εμπεριστατωμένη έκθεση απόψεων ή με υπόμνημα ή ακόμη και δια ζώσης, με επισκέψεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την ανάδειξη και επισήμανση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των έργων και της αδήριτης αναγκαιότητας για την εκτέλεσή τους, γιαυτά, δεν μπορώ να σας έχω απάντηση εγώ.
2. Κόλαφο, για όσους μιλούσαν για απροσεξίες, παρανομία ή και ανυπαρξία της χρηματοδότησης, χωρίς να έχουν τη στοιχειώδη πρόνοια, να περιμένουν την αμετάκλητη δικαστική κρίση και χλεύαζαν τις ενέργειές μας και τη διαδικασία που επιλέχθηκε και δεν πίστεψαν ή και ίσως δεν πιστεύουν ακόμη, στη χρηματοδότηση. ‘Αραγε, αναρωτιέμαι, μετά την απόφαση αυτή της Ολομέλειας, τουλάχιστον, θα κάνουν την αυτοκριτική τους, για την επιπολαιότητα και τον τυφλό παραταξιακό ή άλλο φανατισμό, με τον οποίο μεταχειρίστηκαν, ένα τόσο σοβαρό θέμα;
3.Στέρεο εφαλτήριο και ακλόνητη βάση, του συνεχούς αγώνα μας, για να προχωρήσουν, να δημοπρατηθούν και να εκτελεσθούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο και τα υπόλοιπα δύο υποέργα του συνολικού έργου της αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων (το υποέργο:1, δημοπρατήθηκε έγκαιρα, τον Αύγουστο του 2019).
Πιστεύω ότι, καθόλο αυτό, το διαδραμόν διάστημα, του ενός ολόκληρου χρόνου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την άμεση και τάχιστη δημοπράτηση των υπόλοιπων δύο υποέργων και αναμένω, το συντομότερο, τις ευχάριστες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. 4.Μετά την έκδοση της δικαστικής, αυτής, απόφασης, παρέλκει πλέον και δε χρειάζεται η αναζήτηση πολιτικών λύσεων ή η ανάληψη πρωτοβουλιών για απεμπλοκή της διαδικασίας, αφού ο διαγωνισμός και η χρηματοδότηση κρίθηκαν νόμιμα στο σύνολό τους και μάλιστα με ιδιαίτερα επωφελή και ευνοϊκή για το Χιονοδρομικό Κέντρο αιτιολογία και η απόφαση αυτή, έδωσε τη λύση, με αυθεντική και αμετάκλητη δικαστική διάγνωση, χωρίς την παρεμβολή ή την επικουρία άλλων δυσχερώς υλοποιήσιμων ή και ανέφικτων, ακόμη, λύσεων που ακούστηκαν Εκείνο που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει, τάχιστα, είναι: 1) να κληθεί άμεσα η αναδειχθείσα ανάδοχος εταιρεία (ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.) να υπογράψει το κριθέν, νομιμότατο, σχέδιο της σύμβασης (αφού τροποποιηθεί ο όρος 6 αυτού, ώστε να περιληφθεί ρητή παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016), μήπως καταφέρει και παραδώσει στη φετινή χιονοδρομική περίοδο, τα όλως αναγκαία καινούργια και σύγχρονα μηχανήματα, δύο χιονοστρωτήρες, δύο ερπυστριοφόρα για μεταφορά ΑΜΕΑ, ένα έλκηθρο με φορείο διάσωσης, ένα ημιφορτηγό και δύο σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων, αξίας 968.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 2) να προκηρυχθούν και να δημοπρατηθούν, το ταχύτερο δυνατό και τα υπόλοιπα δύο υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 19.000.000,00 ευρώ περίπου, χωρίς το ΦΠΑ και 3) να εξασφαλισθεί η ίδια συμμετοχή (831.364,00 ευρώ) του Χιονοδρομικού μας Κέντρου, με δανειοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) με τα οποία, ήδη, μέχρι τον Αύγουστο του 2019, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις και μάλιστα πολύ προωθημένες ή με άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
5. Από τη συνεργασία μου για το χειρισμό της υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη γενική αντίληψη και εκτίμηση που έχω για το θέμα, θέλω να εξάρω, τον αγώνα και την αγωνία ταυτόχρονα, τόσο του Δημάρχου Καλαβρύτων Αθανασίου Παπαδόπουλου, όσο και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριου Φαρμάκη, που, άκουσαν τις προτάσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων και αγωνίστηκαν, για να λυθεί το θέμα και αγωνίζονται, να προχωρήσει, το ταχύτερο δυνατό, η παραπάνω επένδυση στο Χιονοδρομικό μας Κέντρο και στον αγώνα τους αυτό, εφόσον το θέλουν και το ζητήσουν, θα συνεχίσω να είμαι αρωγός και συμπαραστάτης, όπως έπραξα, μέχρι τώρα.
6. Επισυνάπτω, για όποιον, θέλει να ενημερωθεί περισσότερο, ολόκληρο το κείμενο της από 7-7-2020 προσφυγής αναθεώρησης, που συνέταξα και άσκησα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία, αναπτύσσεται ολόκληρο το ιστορικό και οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι, που οδήγησαν, στην αποδοχή της, από την προαναφερόμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ