Η Ενωσις τών -Αποδήμων- Κρινοφυτινών «Οι Αγιοι Θεόδωροι», στην Αθήνα, την Κυριακή

4 Μαρτίου 2018, Κόβει την Βασιλόπιττα του -2018- και συγχρόνως Πραγματοποιεί την 32ην Τακτικήν Ετησίαν Γενικήν Απολογιστικήν  Συνέλευσιν του έτους 2017, στο Ξενοδοχείον –Τιτάνια- Λ. Πανεπιστημίου 52, στο ισόγειον.

ΕΝΩΣΙΣ  ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» -ΑΘΗΝΑΙ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ -2017-

ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ

Προς όλες-ους τις- τους Κρινοφυτινές-ούς, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ,

Μέλη, της Ένώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»:

 

Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί,

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένώσεως μας, Εύχονται, διά το νέον έτος το 2018,  Ελπίδα, ‘Υγεία, ατομικήν και οικογενειακήν και κάθε καλόν,  δια όλες-ους…

Στην Τακτικήν Συνεδρίασιν των, στις 03 Φεβρουαρίου 2018, απεφάσισαν Ομόφωνα, να πραγματοποιηθή, η 32η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευσις, του έτους -2017- την Κυριακήν 4 Μαρτίου 2018 , το πρωί και από ώρας 10:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. , μαζί με την καθιερωμένην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2018- στο Ξενοδοχείον Τιτάνια στην Αθήνα, Λ. Πανεπιστημίου 52,  στο  ισόγειο (κοντά στην ομόνοια).

Επισήμανσις: Πρώτη ειδοποίησις Κυριακή  29 Φεβρουαρίου 2018  και σε περίπτωσιν,  Μη Ύπαρξης απαρτίας (ως συνήθως) , θα επαναληφθή η Γ/Σ την αμέσως επομένην Κυριακήν  4/3/2018 , με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, στον αυτόν τόπο και χρόνον, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως.

Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα κάτωθι:

 

 • Κοπή της Βασιλόπιττας, δια το Νέον Έτος -2018-.
 • Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2017-
 • Οικονομικός Απολογισμός έτους -2017- και Προϋπολογισμός -2018-.
 • Ανάγνωσις Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2017.
 • Έγκρισις Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 και Προϋπολογισμού 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τυχόν άλλο θέμα προτεινόμενον, από την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών.

 

 

Και  Καλείσθε:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού λειτουργίας της Ένώσεως μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώραν, την Κυριακήν 4 Μαρτίου 2018, στην αναφερομένη διεύθυνσιν, δια να παραστήτε στην 32ην Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Απολογιστικήν Συνέλευσιν, κατά την οποίαν ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτίαν της, θα καλέσουν αυτήν να συγκροτηθή σε σώμα με την εκλογήν τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίον θα  αναλάβη να διευθύνη τις εργασίες της.

Το Προεδρείον, στην συνέχεια θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διατάξεως και θα κλείση τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων και ψηφισμάτων και γενικώς την ολοκληρωτικήν εξάντλησιν όλων των θεμάτων.

Με Τιμή:

Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον, Θητείας -2017-2020-

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         

     Κατσιάρης Κων/νος                                       Ζουμή Αικατερίνη                   

         του Αλεξίου                                                του  Παναγιώτου

Δια την Ένωσιν -των Αποδήμων- Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»,

Τα  Μέλη των Διοικητικών Οργάνων, Θητείας -2017-2020-  

 

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

 • Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Ντακόλιας Δημήτριος του    Κων/νου                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Ζουμή Αικατερίνη του Παν/του              ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Κοκκότης Δημήτριος    του    Φωτίου                              ΤΑΜΙΑΣ
 • Ντακόλιας Παναγιώτης του    Κων/νου              ΑΝ. ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Καραχάλιος Αθανάσιος του Χρήστου                       ΒΟΗΘΟΣ  ΤΑΜΙΑ
 • Κουφός Αθανάσιος του Γεωργίου και της Μαρίας        ΕΦΟΡΟΣ

 

   

Β) Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 

 • Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος     Κων/νου                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Καραμάνος Ηλίας του Θεοδώρου                ΜΕΛΟΣ.

 

 

Γ) Οι Αντιπρόσωποι δια  την  Ομοσπονδίαν Πολιτιστικών Συλλόγων

«Ο Αρχαίος Κλείτωρ»:

 

 

 • Κατσιάρης Κωνσταντίνος του Αλεξίου
 • Κουφός Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης
 • Κατσιάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου.