Μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920).

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον τῆς Ἰνδίκτου ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμά μας καὶ θὰ κυκλοφορήσῃ αὐτὲς τὶς ἡμέρες:

9  Τ      + Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920), 

               Ὀνησιφόρου & Πορφυρίου, 

               Ματρώνης ὁσ., 

              Θεοκτίστης ἐκ Λέσβου (889), 

               Εὐστολίας & Σωσιπάτρας, 

               Συμεὼν μεταφραστοῦ, 

               Χριστοφόρου & Μαύρας, 

              Ναρσῆ & Ἀρτεμίωνος, 

               Ἰωάννου Κολοβοῦ ὁσ., 

               Ἑλλαδίου ὁσ., 

               Εὐθυμίου & Νεοφύτου ὁσ., 

               Νικηφόρου ὁσ., 

              Ἁγ. Ἀντωνίου λιθοξόου Συρίας,

              Μνήμη ὁλοκαυτώματος Μονῆς Ἀρκαδίου Κρήτης 

               (πυρπόλησις πυριτιδαποθήκης ἀπὸ τὸν ἡγ. Γαβριήλ) 

              καὶ θάνατος Ἑλλήνων πολιορκουμένων 

              καὶ πολλῶν Τούρκων εἰσβολέων (1866).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321 

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/ίδρυμα-προασπίσεως-ηθικών-και-πνευμα-13/