Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, σήμερα Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 μμ στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων (έναντι Σταθμού ΟΣΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης».

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση καλούνται όλοι οι δημότες και φορείς του Δήμου μας.

(Δείτε εδώ την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων)