Καλείστε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 41628/2022, ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022, «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (Β’ 3367), τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης πρακτικών (1ου, 2ου και 3ου) Επιτροπής Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαβρύτων (1. Κέντρο Παιδιού Νεολαίας και Άθλησης, 2. Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, 3. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 5. ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών και 6. Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Α.Ε. ΟΤΑ), για τα έτη 2023 & 2024».

2. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

3. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

4. Περί έγκρισης γνώμης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Καλαβρύτων για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Εισόδων ΤΚ Καλαβρύτων».

5. Περί έγκρισης γνώμης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Καλαβρύτων για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανάπλαση εισόδου ΤΚ Κλειτορίας».

6. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 30.400,00 € από την Γ’ κατανομή των ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ. έτους 2022, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Διορισμός δικηγόρου για την αντίκρουση της από 11-06-2021, με αριθμό 11/2021, αγωγής του Beqo Riza του Karafil, κατοίκου Αιγίου, οδ. Αναπαύσεως 46, στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων, εναντίον του Δήμου Καλαβρύτων, την οποία επαναφέρει σε συζήτηση με την από 21-03-2022, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8/2022 (από 29-03-2022) κλήση του (Νέα Τακτική Διαδικασία) στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων, εναντίον του Δήμου Καλαβρύτων, καθώς και για την αντίκρουση της κλήσης αυτής.

8. Διορισμός δικηγόρου για την αντίκρουση της από 15-03-2022, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5/2022 (από 15-03-2022), αγωγής του Λεωνίδα Παναγιωτόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Ψωφίδος, Δήμου Καλαβρύτων, εναντίον του Δήμου μας, στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων.

9. Περί διαγραφής χρεών.

10. Περί εξειδίκευσης και ψήφισης πίστωσης, για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ