Καλείστε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιανουάριου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 41628/2022, ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022, «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (Β’ 3367), τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαβρύτων οικονομικού έτους 2023.

2. Περί σύνταξης της εισηγητικής έκθεσης Δ7 Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022.

3. Περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καλαβρύτων».

4. Περί έγκρισης επανάληψης της διαδικασίας πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια υλικών αγροτικής οδοποιίας.

5. Περί υποβολής πρότασης σε πρόσκληση του Υπουργείου για το έργο: «Ψηφιακοί υδρομετρητές Δ.Ε. Καλαβρύτων»

6. Περί έγκρισης μελέτης «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαβρύτων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ