Καλείστε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 41628/2022, ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022, «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (Β’ 3367), τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί αποδοχής επιχορήγησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022.

2. Περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών.

3. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων έτους 2022.

4. Περί έγκρισης όρων δημοπράτησης του έργου «Αγροτική οδοποιία Άνω Λουσοί – Λιθαράκια – Λευκά Δήμου Καλαβρύτων» και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

5. Περί έγκρισης γνώμης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Καλαβρύτων για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Εισόδων ΤΚ Καλαβρύτων».

6. Περί έγκρισης γνώμης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Καλαβρύτων για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανάπλαση εισόδου ΤΚ Κλειτορίας».

7. Περί απόδοσης λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Βασιλείου Κοντού από εκδοθέν χρηματικό ένταλμα προπληρωμής επ’ ονόματί του.

8. Περί απόδοσης λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Ανδρέα Σιμιντζή από εκδοθέν χρηματικό ένταλμα προπληρωμής επ’ ονόματί του.

9. Περί απόδοσης λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Παπασταθόπουλου από εκδοθέν χρηματικό ένταλμα προπληρωμής επ’ ονόματί του.

10. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αιρετών στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου της Κύπρου, για την συμμετοχή του Δήμου Καλαβρύτων στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου με τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ», από 07 έως 10 Οκτωβρίου 2022.

11. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου, διαμερίσματος Ε: 86,20 τ.μ. ισογείου και 20,40 τ.μ. υπογείου, ευρισκομένου επί της οδού Τσακάλωφ αριθ. 19 στην Αθήνα.

12. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου, διαμερίσματος Ε: 42 τ.μ., ευρισκομένου επί της οδού Αναγνωστοπούλου αριθ. 49 στην Αθήνα.

13. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την επέκταση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ δημοτικού φωτισμού (τοποθέτησης Φ.Ο.Π. μετά Φ.Σ.), Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων.

14. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Καλαβρύτων

15. Περί διαγραφής χρεών.

16. Περί δικαστικών θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ