Την 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, που θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης (μικτή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 και την εγκύκλιο αριθμ. 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π.:35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2023.

2. Περί υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στην Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253 από 30/01/2023 – Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορία» και αποδοχής των όρων της.

3. Περί έγκρισης γνώμης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων για την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων ΔΕ Καλαβρύτων».

4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 24/23 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) «περί αναμόρφωσης-τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δ.Μ.Κ.Ο. οικ. έτους 2023».

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 11/23 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας & ΄Αθλησης Δήμου Καλαβρύτων (Κ.Π.Ν.&.Α.) «περί αναμόρφωσης- τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ν.&.ΣΑ. Δ. Καλαβρύτων, οικ. έτους 2023.

6. Περί ορισμού των δικαιούχων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας τους (άρθρο 92, παρ. 9, ν. 3852/2010, παρ. 3, άρθρο 33 ν. 4483/2017, άρθρο 279, ν. 3463/2006.

7. Περί ορισμού Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωαν εμ τις διατάξεις του ν.4990/2022 «Αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».

8. Περί διαγραφής χρεών.

9. Περί εξέτασης: α) της από 10-03-2023 ένστασης του κ. Βασιλείου Καλδίρη του Θεοδώρου, β) της από 15-03-2023 ένστασης της κας. Νικολίτσας Τσαγγαρά του Λεωνίδα και γ) της από 15-03-2023 ένστασης της κας. Ανδρούλας Φραντζέσκου του Παναγιώτη, κατά της υπ’ αριθμ. 40/ 24-02-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ