Σας προσκαλούμε σε 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, που θα γίνει στο δημοτικό πέτρινο κτίριο, στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί μεταστέγασης-μεταφοράς των δημοτικών υπηρεσιών και λειτουργίας στο νέο Δημαρχείο.

2. Περί συζήτησης και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023, του Δήμου Καλαβρύτων και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2023, του Δήμου Καλαβρύτων.

3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

4. Περί παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για το Σχέδιο καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας οικον. έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4555/2018».

5. Περί των μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

6. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλου του Θεοδώρου, για τοποθέτηση σιδηροπασάλλων και περίφραξης μήκους 69 μ. επί κοινοτικού-δημοτικού- αγροτικού δρόμου, στην Κοινότητα Πετσάκων, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

7. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Γεωργίου Χασαπόπουλου και αδελφών Οικονόμου, για ιδιοποίηση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Κερτέζης, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

8. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Λυκουριώτη για ιδιοποίηση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πριολίθου, Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.

9. Περί έκδοσης ψηφίσματος για τις θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

10. Περί αιτήματος του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φλαμπούρων για επιχορήγηση ποσού 1.000,00 € από το Δήμο για την πραγματοποίηση θρησκευτικών – πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ