Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.).

2. Περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας και ΄Αθλησης Δήμου Καλαβρύτων (Κ.Π.Ν.&.Α. Δ. Καλαβρύτων).

3. Περί της αναγκαιότητας υλοποίησης των, κάθε είδους, προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτών, τόσο συγκεντρωτικά, στο σύνολό τους, όσο και ανά προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό προμήθεια, υπηρεσία ή εργασία.

4. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την αγορά Αξονικού Τομογράφου από την Δημοτική κοινωφελή Επιχείρηση – Σπήλαια Λιμνών καστριών και τη δωρεά του στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

5. Περί υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση μελετών του Δήμου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&.Δ.)

6. Περί ορισμού επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

7. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού), ως μέλος του υπό συγκρότηση Α/Θμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2018 Π.Ε. Αχαΐας.

8. Περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2018».

9. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργου εξωτερικών διακλαδώσεων-συνδέσεων με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Καλαβρύτων».

10. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Καλαβρύτων».

11. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καλαβρύτων».

12. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Στριφτόμπολα Τ.Κ. Κερτέζης».

13. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού».

14. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Λάππα από την Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων, κα Στυλιανή Πανουτσακοπούλου, από τακτικό μέλος της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου παραδοσιακού οικισμού Βεσινίου Τοπικής Κοινότητας Πάου» Δ.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων.

15. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αρδευτικό έργο Δουμενών – Πλατανιώτισσας».

16. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πριολίθου» του Δήμου Καλαβρύτων.

17. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση Συνθηκών ΄Υδρευσης Τ.Κ. Καμενιάνων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.