ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Δήμος Καλαβρύτων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας  για την αντιπυρική περίοδο 2023, καλεί τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να  φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 30 Απριλίου 2023 και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (01.05.2023-31.10.2023).        

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:                                                                                                           

  • Κοπή και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων.

Ο καθαρισμός επιβάλλεται, για να αποφευχθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114) . Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, επιβάλλοντας πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά τ.μ. και η δαπάνη καθαρισμού επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων – αγροτεμαχίων, να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν περάν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κλπ. τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Καλαβρύτων, επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών διαδικασιών του άρθρου 290 του ποινικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου.

Η συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.