Ευχές Αγάπης, Ελπίδας και Στοχασμού, αναδυόμενες από τις Αγίες ημέρες μας.
Από τον Κώστα Κατσιάρη, Πρόεδρο της Ενώσεως Αποδήμων Κρινοφυτινών Καλαβρυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»:

Αγαπημένοι καί αξιοσέβαστοι φίλοι τής καλής καί μακράς ζωής.
Η ευκολία τού -συχνά τρισκατάρατου Η/Υ- μού δίνει σήμερα την ευκαιρία αυτής τής επαφής, γιά να μην κρατήσω ανέκφραστη εντός μου, αυτό που -ΑΛΗΘΩΣ- επιθυμώ γιά όλους σας, ΕΝΑΝ-ΕΝΑΝ χωριστά καί γιά τους ανθρώπους που αγαπάτε καί σάς αγαπούν:
–ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ- ν’ ακολουθήσουν την λήξιν του ασθμαίνοντος αναχωρήσαντος έτους -2018-
ΛΑΜΠΕΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ, ν’ αποδειχθή το ανατέλλον έτος -2019-
Και ολίγα λόγια για τις Αγίες αυτές ημέρες:
Το συγκλονιστικό και κοσμοϊστορικόν γεγονός της ενανθρωπίσεως του Σωτήρα Χριστού, όπου άλλαξε κυριολεκτικώς την ροήν του γήϊνου κόσμου και την κοίτη της Ιστορίας, μας συγκλονίζει σύγκορμα και μας πλημμυρίζει από αληθινή χαρά, πνευματική και ψυχική.
Ο Ιησούς δεν ήλθεν εις τον γήϊνον κόσμον κρατώντας πύρινη ρομφαία, ούτε καθήμενος σε πολυτελείς θρόνους, αλλά εγεννήθη πτωχός, ταπεινός, συγκαταβατικός, δια να υψώση τους ταπεινούς της γής. Ήλθεν ως στοργικός πατέρας «…ζητήσαι και σώσαι το απολωλός…».
Δια εμάς τους ανθρώπους και δια την ιδικήν μας υμετέραν Σωτηρίαν, ο Ένας, ο Άναρχος, ο Αρχηγός της Ζωής εκατέβη εις την γήν δια να κηρύξη και να πράξη έργα Αγάπης. Να συγχωρήση, να θεραπεύση, να καλέση κοντά Του όσους το επιθυμούν, να τον ακολουθήσουν με την ιδικήν των θέλησιν.
Σ’ αυτήν την Θεία ομήγυριν της Αγίας Νύκτας, όπου φέρουν το μήνυμα, τις φωνές ύμνων από τον ουρανόν εις την γήν και οδηγεί από υψηλά το άστρο του ψυχικού μας προσανατολισμού, καλούμεθα όλοι μας να ενδυθούμε την στολήν την Πρώτην και να λάβομεν μέρος ολοψύχως.
Διότι μέσα σε αυτήν την Θεϊκήν πανδαισίαν θα ηδυνηθώμεν να συμμετάσχομεν εις την αιωνιότηταν και θα απαλλαγούμε από τα δεσμά της αμαρτίας, η οποία εις το πρόσωπον των πρωτοπλάστων είχεν σαν αποτέλεσμα την πτώσιν και τον θάνατον.
Ο Χριστός πλούσιος σ’ έλεος και αγάπη, αναλλοίωτος και ταπεινός λαμβάνει αυτήν την Νύκτα ανθρώπου μορφή για εμάς, «… ούτως ηγάπησε τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον Μονογενή έδωκε, ίνα πάς ο πιστεύων Αυτώ μη απόλλυται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον…». Αυτή η φράσις αποτελεί την βαθύτερην αιτίαν της ενσαρκώσεως του Θεού. Μόνον που η σωτηρία μας εξαρτάται από την ιδικήν μας προσπάθειαν, πίστιν και προσήλωσιν εις το πρόσωπον του Χριστού.
Καλούμεθα όλοι αυτήν την Νύκτα να οικειωθούμε την Γέννησιν του Χριστού, για να μην απολέσωμεν την Ελπίδαν της σωτηρίας μας. Άλλωστε ο Χριστός όπου «… πάντας θέλει σωθήναι και εις επί γνώσιν της Αληθείας ελθείν…», όπου εθυσίασεν τον Εαυτόν Του λύτρο υπέρ της Σωτηρίας του κόσμου, θα ενισχύη ακαταπαύστως την σκέψιν και την καρδίαν μας εις τον αγώναν μας δια την σωτηρίαν και θα κατευθύνη τον στοχασμόν μας σε μία αδιάκοπη και αρμονική συνεργασίαν μας με την Θεία Χάρη δια τον σκοπόν αυτόν.
Άς ενώσουμε λοιπόν με θέρμη την δέησίν μας με τους απλοϊκούς ξωμάχους της Βηθλεέμ, άς εναρμονίσουμε την δοξαστικήν μελωδίαν μας με τους υπερκόσμιους ψαλμούς των Αγγέλων και άς συνδυάσομεν, ως ταπεινοί ικέτες την αναπνοήν μας με τον θερμόν ανασασμό των άδολον ζώων της πτωχικής Φάτνης της Βηθλεέμ.
Τέλος άς λάμψουμε από την λάμψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις το απάνεμον λιμάνι του λυτρωμού και με την πίστιν θα αποφύγομεν τις συμπληγάδες του υλικού πανθεϊσμού, όπου εις τους δίσεκτους καιρούς μας, τόσον ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ μας περιτριγυρίζει, με τις σειρήνες του υλικού ευδαιμονισμού και μας υπόσχεται με απατηλές υποσχέσεις ότι -δήθεν- θα εύρωμεν τον χαμένον παράδεισον…
Και η Πατρίδα μας η Ελλάδα, αφού της επήραν το βγιός της, υποδουλώθει εκ νέου, σε νέος αδίστακτους δυνάστες, για εκατό και πλέον χρόνια, διότι όλοι μας πρόδωσαν…
Ελπίς, ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ…

Δια το -2019- θα επανέλθω…

Νέα Σμύρνη Αττικής 24-12-2018
Κώστας Κατσιάρης