Σε αυτό το βιβλίο, του συμπατριώτη μας Τάσου Χρ. Βαγενά, επιδιώκεται να γίνουν γνωστά, να αποκαλυφτεί η δράση τους, οι θέσεις τους και οι σκοποί τους, να διευκρινιστεί η φύση τους και να αναδειχτεί η ιστορικότητα των κοινωνικών κινημάτων.

Αναζητούνται οι ταξικές και πολιτικές αιτίες που συνέβαλαν στη δημιουργία κινη-μάτων.
Είναι μια κινηματική ματιά από άκρου σε άκρο της Ελλάδος και άλλων χωρών. Ένα μωσαϊκό κινηματικών ενεργειών και συγκρούσεων για ανατροπή επιλογών και αποφάσεων, βλαπτικών για το περιβάλλον, τις πόλεις, τα ανθρώπινα δικαιώμα-τα, τους εργαζόμενους, τις μειονότητες και τους αδυνάμους συνανθρώπους.

Προβάλλονται, πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αγωνιστικότητά τους αλλά και απλοί άνθρωποι, αγωνιστές της γειτονιάς που εμπόδισαν τα χειρότερα, η ανά-γκη της συλλογικότητας και της οργάνωσης απέναντι στη λογική της παραίτησης, της εκλογικής ανάθεσης και του ατομισμού, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά των κινη-μάτων, όπως ο εθελοντισμός, η συμμετοχή, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η δημο-κρατική τους λειτουργία και η σημασία τους στους πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φεμινιστικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες.

Μια τιμητική αναφορά και αναγνώριση σε όσους συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων και την αποδοκιμασία άλλων πολιτικών.

Το νέο βιβλίο του συμπατριώτη μας Τάσου Χρ. Βαγενά