Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ήλθε ! Το ΧΡΕΟΣ τιμής και σεβασμού στην οικογένεια ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και το ιστορικό ΚΑΛΕΝΤΖΙ εκπληρώθηκε.

Η πατρογονική οικία του ΓΕΡΟΥ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πλήρως ανακαινισμένη μετατρέπεται σε σύγχρονο Μουσείο πολιτικής σκέψης και λαογραφίας.

Τρεις ημερομηνίες ορόσημο που καθόρισαν την πορεία του έργου

Μάρτιος 2018: Η οικία μεταβιβάστηκε στον Δήμο Ερυμάνθου μετά από  αγορά από τους τελευταίους ιδιοκτήτες και εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Φεβρουάριος2019: εγκρίθηκε η πρόταση ένταξης του έργου  στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία  μετά από εισήγηση και σοβαρή προετοιμασία από την Περιφέρεια.

Δεκέμβριος2023: το έργο της ανακαίνισης της οικίας και δημοτικού σχολείου ολοκληρωμένο κτιριακά και λειτουργικό Μουσειακά αποδίδεται στον Δήμο Ερυμάνθου και τους πολίτες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ένα ευχαριστώ σε όσους πίστεψαν – οραματίστηκαν- ενέταξαν – εκτέλεσαν και υλοποίησαν το έργο.

Είναι ένα έργο με μεγάλο συμβολισμό!

Το Μουσείο και τα αγάλματα θα στέκουν αγέρωχα στον Ερύμανθο ως Φάρος προοδευτικών ιδεών οδηγώντας τους αγώνες για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, την Εθνική Υπερηφάνεια.

Το ιστορικό ΚΑΛΕΝΤΖΙ, η γενέθλια μου Γη, είναι και θα είναι η ΜΕΚΑ της δημοκρατικής παράταξης.

Οι ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ είναι και θα είναι η αναφορά μας.

Όταν ολοκληρώνεται ένα  προσωπικό ΤΑΜΑ αισθάνεσαι ΓΑΛΗΝΗ και ΔΙΚΑΙΩΣΗ.

“‘Οσοι ευρίσκονται εις τας πλαγιάς των υψηλών βουνών δεν κατορθώνουν να βλέπουν την κορυφήν των. Μόνον η απόστασις επιτρέπει την θέαν του μεγαλείου των.

Συμβαίνει περίπου το ίδιον με τους μεγάλους άνδρας της Ιστορίας. Οι άνθρωποι της γενεάς των τους εννοούν ολιγώτερον. Μόνον ο θάνατος και ο χρόνος παρέχουν την απόστασιν η οποία επιτρέπει εις την Ιστορίαν να αναλάβη το έργον της.

Αλλά υπάρχουν και αι υψηλαί κορυφαί, εις την ανάβασιν των οποίων αποκάμνει και η Ιστορία. Και είναι τότε ο θρύλος, ο οποίος διηγείται τη δόξαν των.”

Γεώργιος Παπανδρέου, 22 Απριλίου 1936