Το χωριό μας Καμενιάνοι Καλαβρύτων ευρίσκεται εις περίοπτον θέσιν εις τις παρώρειες της Ερυμανθίου Καπρίβαινας.

Ηλιόλουστον όλην την ημέρα, απηλλαγμένον από υγρόν κλίμα, ένεκεν. των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, αλλά και του πρανούς του εδάφους, το οποίον – τύχῃ αγαθῇ – υπεδέχθη και πεφωτισμένη σύνεση οικοδόμησεν εκεί. 

Όμως το πρανές του εδάφους έχει και μειονεκτήματα, το κυριώτερον των οποίων είναι η ορμή των υετίων υδάτων κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αποθήκες, δρόμους, ακόμη και εις αύλειους χώρους κατοικιών. Το πρόβλημα έγινεν οξύτερον αφ’ ότου εισήλθεν εις την ζωήν του τόπου μας το τσιμέντο, το οποίον μπορεί να έλυσεν ωρισμένα προβλήματα, πλην όμως αυξάνει την ορμήν των υετίων υδάτων και τοιουτοτρόπως παρεμποδίζει τα μέγιστα την αντιερημωτικήν προσπάθειαν κυρίως εις τις κατῳκημένες περιοχές.   

Προς τούτο οι αρμόδιοι φορείς της Κοινότητος Καμενιάνων – Δροβολοβού εφρόντισαν και εξεπόνησαν εγκαίρως σχέδιον αντιπλημμυρικής προστασίας και εμείωσαν εις το ελάχιστον την κατά τ’ ανωτέρω ερήμωσιν, χωρίς βέβαια να αγνοούμε παντάπασι τον νόμον των πιθανοτήτων.

Ήδη στις 4 τρέχοντος μηνός – υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες – ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Λάμπος Σπυρίδων και δύο ακόμη άτομα της Εθελοντικής Ομάδος αφιλοκερδούς προσφοράς υπηρεσιών, οι κ.κ. Παπασπυρόπουλος Βασίλειος και Παναγόπουλος Χρήστος από τους Καμενιάνους υλοποίησαν, αν όχι απολύτως, αλλά κατά το μείζον, το προαναφερόμενον σχέδιον.

Παρωχέτευσαν τα υέτια ύδατα σε χώρους προς τούτο προωρισμένους, τόσον εις Καμενιάνους, όσον και εις Δροβολοβόν. Το σχέδιον θα υλοποιηθεί έτι μάλλον με ένα ακόμη αντιπλημμυρικόν έργον, μικρόν βέβαια εις έκτασιν, αλλά εξαιρετικής σημασίας, το οποίον έχει ήδη προγραμματισθεί.

Την αντιπλημμυρικήν προσπάθειαν συνέδραμεν ο κ. Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος με την διάθεσιν δύο ατόμων εκ του εργατικού προσωπικού του Δήμου. Ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος, είναι παλαιόθεν γνωστός, για την λήψιν δυναμικών, τελεσφόρων αποφάσεων. Επίσης ο κ. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητος Αροανίας Παναγιώτης Λιακόπουλος, άξιος εκπρόσωπος του κ. Δημάρχου εις την περιοχήν ευθύνης του, διέθεσε μηχάνημα έργων (τσάπα),  για τις εργασίες, οι οποίες δεν ήτο δυνατόν να αντιμετωπιστούν χειρωνακτικώς. Ευχαριστούμεν, τόσον τον κ. Δήμαρχον, όσον και τον κ. Αντιδήμαρχον.

Θεωρώ φρόνιμον να επισημάνω και το γεγονός ότι την 1ην του μηνός ο κ. Πρόεδρος της κοινότητος, συνεπικουρούμενος από δύο ακόμη εθελοντές, τους κ.κ. Αθανασόπουλον Γεώργιον από Καμενιάνους και Σταθόπουλον Αθανάσιον εκ Δροβολοβού, ετοποθέτησαν ανταυγείς κώνους, ενδεικτικούς επικινδύνων σημείων του οδικού δικτύου της Κοινότητος, για την πρόληψιν τροχαίων ατυχημάτων.

Το ηλεκτρικόν ρεύμα για την τοποθέτησιν των προαναφερομένων κώνων, προσέφερε δωρεάν εκ της οικίας του ο κ. Λάγιος Αλέξανδρος, από Καμενιάνους, πρώην Ταμίας του Συλλόγου μας. 

Εκφράζομεν και προς αυτόν τις ευχαριστίες μας. 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης

Από Καμενιάνους Καλαβρύτων