ÊëéìÜêéá ôïõ ÅËÃÁ êáé ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÔñéêÜëùí, êáôáãñÜöïõí ôéò æçìéÝò óå êáëëéÝñãåéåò ôïõ íïìïý ÔñéêÜëùí áðü ôçí ÷áëáæüðôùóç ôçò ÊõñéáêÞò 8 êáé ÄåõôÝñáò 9 Éïõíßïõ 2014. Óýìöùíá ìå åêôéìÞóåéò üóåò êáëëéÝñãåéåò åðëÞãçóáí ç êáôáóôñïöÞ ôçò ðáñáãùãÞò êõìáßíåôáé óôï 80% ðïõ óçìáßíåé üôé ç ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ðáñáãùãþí åßíáé äåäïìÝíç. (EUROKINISSI)

Τι αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών στον ΕΛΓΑ αποφάσισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης μαζί με τον υφυπουργό, Κώστα Σκρέκα και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλλακάκη.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο χρόνος της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2019 ο οποίος έληξε στις 31 Μαΐου 2020 παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

www.newsbeast.gr